Направи се първа копка на обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Нова Загора“

 

ОПЕТАРИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

Договор за безвъзмезна помощ № ДИР - 5112122 -
С008/17.10.2012, "Изграждане на регионална система 
за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза"

На 10.10.2015г. се направи първа копка на обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община  Нова Загора“ по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза“, финнасиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Общата стойност на проекта е 31 324 460лв. в т.ч.

Европейско финансиране 24 981 129лв.

Национално финансиране 4 408 434лв

Собствен принос 1 934 896лв.

Кметът на общината Николай Грозев заедно със заместник-кмета на общината Маргарит Тодоров  и Господин Господинов от фирмата изпълнител ДЗЗД „СТРОЙДЕПО-2015” направиха символична първа копка.С това се даде старт на закриване на сегашното сметище, което не отговаря на съвременните изисквания за опазване на околната среда.
На церемонията присъстваха заместник-кметовете на община Нова Загора Маргарит Тодоров, Ивайло Енев и Светла Стоянова, Веселина Трънова – секретар на общината, общински съветници, жители на околните села и представители на местни медии
Закриването на сегашното депо ще бъде факт след като приключат всички етапи на техническата и първия етап на биологичната рекултивация. В резултат на което теренът от 43 дка. ще бъде възстановен , а в продължение на 30  години в района ще се извършва мониторинг върху параметрите на околната среда.
В момента тече изграждането на новата регионална система за управление на отпадъците, която ще обслужва общините Ямбол, Нова Загора, Сливен,Тунджа и Стралджа. По време на рекултивацията на съществуващото сметище отпадъците от Нова Загора ще продължават да се насипват и депонират на него. По тази причина сметището ще се закрива и рекултивира на етапи,тъй като е необходимо да се обособи работен участък за депониране на отпадъци до въвеждането в експлоатация на Клетка 1 на регионалното депо.
Община Нова Загора участва в този проект финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” в партньорство с общините Ямбол, Сливен Тунджа и Стралджа,  бенефициент по проекта е община Ямбол. Основната цел на проекта е да осигури прилагането на  съвременните изисквания за опазване на околната среда и подобряване на нейното състояние в сферата на управление на отпадъците.