Заседание № 4/16.01.2020 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 36

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 36

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Нова Загора (приета с Решение № 265/27.01.2005 г. и е променена с Решение № 311/17.03.2005 г., № 352/28.04.2005 г., № 381/09.06.2005 г., решение № 579/30.03.2006 г., решение № 741/05.12.2006 г. изм. и доп. с Решение № 830/27.03.2007 г. изм. и доп. с Решение № 190/03.10.2008 г., Решение № 221/ 22.10.2008 г., Реш. № 731/29.03.2011 г., Реш. № 137/09.05.2012 г., Реш. № 1017/20.12.2013 г., Реш. № 1052/28.01.2014 г. и Реш. № 485/22.11.2017 г. на Общински съвет Нова Загора)

§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. в алинея първа се правят следните изменения:

а) текстът „Отдаването под наем" се заменя с „Безвъзмездното предоставяне"

б) в края на изречението преди думите „без търг или конкурс" се добавя „кмета на общината"

2. В алинея втора се правят следните изменения:

а) в изречение второ думите „за наем" се заличават.

б) последното изречение „Размерът на наема се определя при условията на Закона за политическите партии." се заличава.

3. Създава се нова алинея шест със следния текст:

„(6) Политическите партии, на които са предоставени помещения, заплащат експлоатационните разходи, ако има такива."

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Против)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 37

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит" при Община Нова Загора за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 37

 

Общински съвет Нова Загора приема за сведение Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит" при Община Нова Загора за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

 

            Решението е прието с: 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 38

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за именуване на детските градини на територията на община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Пенка Калина – Колева, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 38

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет - Нова Загора:

1. Именува детските градини по малките населени места на територията на община Нова Загора, съгласно приложение към настоящото решение.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на община Нова Загора да издаде заповед за именуването на детските градини.

 

            (Решението е прието с 25 гласа За).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 39

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в Община Нова Загора от 01.01.2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 39

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 / 2010 г. за заплатите в бюджетните организации (поел. изм. ПМС № 289/20.11.2019 г.), Общински съвет Нова Загора определя основно възнаграждение на Кмета на община Нова Загора и кметовете на кметства от 01.01.2020 г., съгласно Приложение № 1.

 

    (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Против)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 40

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора за 2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 40

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4 б, ал. 3 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Общински съвет Нова Загора приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община Нова Загора за 2020 г.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 2 гласа Против и 3 гласа Въздържали се).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 41

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор

3-8683.188.1 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 41

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.1 по КККР на с. Кортен, с площ 1 272 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 780,00 (три хиляди седемстотин и осемдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.1 по КККР на с. Кортен, е площ 1272 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 42

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор

38683.188.4 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 42

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.4 по КККР на с. Кортен, с площ 502 кв. м., ведно е находящата се в него сграда с идентификатор 38683.188.4.1 със ЗП 26 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 980,00 (хиляда деветстотин и осемдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.4 по КККР на с. Кортен, с площ 502 кв. м., ведно с находящата се в него сграда с идентификатор 38683.188.4.1 със ЗП 26 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 43

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор

38683.188.11 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 43

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.11 по КККР на с. Кортен, с площ 1078 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 255,00 (три хиляди двеста петдесет и пет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.11 по КККР на с. Кортен, с площ 1 078 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 1 глас Въздържал се).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 44

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор

38683.188.16 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 44

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.16 по КККР на с. Кортен, с площ 768 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2 280,00 (две хиляди двеста и осемдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.16 по КККР на с. Кортен, с площ 768кв.м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 45

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор

38683.188.19 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 45

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.19 по КККР на с. Кортен, с площ 821 кв. м., ведно с находящата се в него сграда с идентификатор 38683.188.19.1 със ЗП 24 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2 890,00 (две хиляди осемстотин и деветдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.19 по КККР на с. Кортен, с площ 821 кв. м., ведно с находящата се в него сграда с идентификатор 38683.188.19.1 със ЗП 24 кв. м. начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се).

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 46

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.28 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 46

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.28 по КККР на с. Кортен, с площ 1 000 кв. м., ведно с находящата се в него сграда с идентификатор 38683.188.28.1 със ЗП 12 кв. м. , начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 200,00 ( хиляди осемстотин и деветдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.28 по КККР на с. Кортен, с площ 1 000 кв. м., ведно с находящата се в него сграда с идентификатор 38683.188.28.1 със ЗП 12 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 47

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор

38683.188.29 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 47

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.29 по КККР на с. Кортен, с площ 852 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 2 530,00 (две хиляди петстотин и тридесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.29 по КККР на с. Кортен, с площ 852кв.м„ начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 48

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с идентификатор 53518.113.1622 (стар №000622) по КККР на с. Омарчево, общ. Нова Загора.   

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 48

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 53518.113.1622 (стар №000622) по КККР на с. Омарчево, общ. Нова Загора, с площ 14 243 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „нива“, кат. V., актуван с Акт за частна общинска собственост № 2465/21.01.2013 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 53518.113.1622 (стар №000622) по КККР на с. Омарчево, общ. Нова Загора, с площ 14 243 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „нива“, кат. V.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 15 670 (петнадесет хиляди шестстотин и седемдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот с идентификатор 53518.113.1622 (стар №000622) по КККР на с. Омарчево, общ. Нова Загора, с площ 14 243 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „нива“, кат. V.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 3 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 49

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ VII-снс, кв. 44 по ПУЛ на с. Новоселец, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 49

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот с площ от 1 040 кв. м, съставляващ УПИ VII-снс, кв. 44 по ПУП на с. Новоселец, с отреждане „за жилищни нужди“.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 785,00 (три хиляди седемстотин осемдесет и пет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот с площ от 1 040 кв. м, съставляващ УПИ VII-снс, кв. 44 по ПУП на с. Новоселец, общ. Нова Загора, с отреждане „за жилищни нужди“.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За, 2 гласа Против и 2 гласа Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 50

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот е идентификатор 51809.50Е6191 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ III, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Цар Освободител”).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 50

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.501.6191 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ III, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 581 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.).

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 10 700,00 (десет хиляди и седемстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.501.6191 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ III, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 581 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.).

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 51

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор

51809.501.6192 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ IV, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Цар Освободител”).

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 51

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.501.6192 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ IV, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 553 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.).

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 10 200,00 (десет хиляди и двеста) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.501.6192 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ IV, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 553 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 52

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 38683.188.8 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 52

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 2 345,00 (две хиляди триста четиридесет и пет) лв., за продажба на поземлен имот с идентификатор 38683.188.8 по КККР на с. Кортен, с площ 763 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток” на Желязко Стоянов Желязков, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 53

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 38683.187.3 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 53

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 2 430 (две хиляди четиристотин и тридесет) лв., за продажба на поземлен имот идентификатор 38683.187.3 по КККР на с. Кортен, с площ 1000 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих“, м. „Мечи камък – запад“ на Румен Христов Христов, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За)

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 54

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Промяна вида на общинско жилище, находящо се на ул. „Сан Стефано” № 1, Вх. А, ап. 22, гр. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказаха: Ирина Аврамова –  ПП „БСП за България“, Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 54

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Общински съвет - Нова Загора определя общинско жилище, находящо се на адрес ул. „Сан Стефано” № 1, вх. А, ап. 22, гр. Нова Загора, за „Ведомствено жилище”.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 55

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на заданието и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56068.56.2 по КККР в землището на с. Пет могили, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност: «ДОЛНИ ГРОБИЩА» с площ: 6455 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4..

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на Общинския съвет и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 55

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56068.56.2 по КККР в землището на с. Пет могили, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност: «ДОЛНИ ГРОБИЩА» е площ: 6455 кв. м и установяване на предимно производствена устройствена зона (Пп) с устройствени показатели: Пзастр. -40-80%, Кинт-1,0-2,5, Позел-мин.20%, височина-<10,0 м, свободно застрояване, паркиране в границите на поземления имот.

3. Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ №56

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/16.01.2020 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Кабелна линия 1kV за външно електрозахранване” на ПИ 04635.66.289 (стар 000289) и ПИ 04635.66.327 (стар 000327) по КККР на с. Богданово, община Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на Общинския съвет и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 56

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване” на ПИ 04635.66.289 (стар 000289) и ПИ 04635.66.327 (стар 000327) по КККР на с. Богданово, община Нова Загора.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)