Заседание № 3/19.12.2019 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 11

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на решение за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 11

 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дава съгласие председателят на Общински съвет Нова Загора да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Община Нова Загора в частта „Общински разходи на Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации".

 

            (Решението е прието с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 12

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 12

 

1. Общински съвет Нова Загора определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България – Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Андония Тодорова Спасова – Заместник – председател на Общински съвет Нова Загора.

 

(Решението е прието с: 23 гласа За и 1 глас Въздържал се).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 13

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на бюджета на Община Нова Загора и Списъка за капиталови разходи за 2019 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 13

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и ал. 3 от ЗПФ и чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

4. Общински съвет - Нова Загора допълва Списъка на длъжностите и лицата в Община Нова Загора, които имат право на транспортни разноски за 2019 година /Приложение № 11/ към Бюджет 2019 г., приет с Решение № 719/31.01.2019 г. със служителките: Иванка Колева Димова на длъжност „медицинска сестра” в община Нова Загора, считано от 02.09.2019 г. и Генка Желязкова Димитрова на длъжност „специалист” в община Нова Загора, считано от 01.12.2019 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За и 1 глас Въздържал се).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 14

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за застраховане на обекти, частна общинска собственост.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 14

 

На основание чл.9 ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, общинският съвет определя имотите частна общинска собственост , които подлежат на задължително застраховане :

1. Общински съвет Нова Загора определя имотите частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2020г. съгласно Приложение № 1

2. 0бщински съвет Нова Загора определя имотите частна общинска собственост отдадени под наем, които подлежат на задължително застраховане през 2020., за които застрахователните вноски са за сметка на наемателите, съгласно Приложение № 2.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 15

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Нова Загора за 2019 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Кремена Петрова – КП „ДБО“, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 15

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4, ал. 5 от ПМС № 67/2010 г., чл. 18, ал.1 и ал.2 от Вътрешните правила за работната заплата на община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора - определя допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на общината за 2019 г. в размер на 40 на сто от основното му месечно трудово възнаграждение.

 

            Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 1 глас Против.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 16

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за 2019 г. на кметовете на кметства в община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 16

 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.4, ал.5 от ПМС № 67/2010 г., чл. 18, ал.1 и ал.2 от Вътрешните правила за работна заплата на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора - определя допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 2019 г. на кметовете на кметства в размер на 40 на сто от основното им месечно трудово възнаграждение.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За и 1 глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 17

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за опрощаване на предоставена финансова помощ на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет, Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 17

 

Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА опрощава паричното задължение на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора към Община Нова Загора в размер на 100 000 лв., представляващо предоставена временна финансова помощ с Решение № 297/31.01.2017 г. на Общински съвет Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 18

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на план-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 год. на община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Васил Стоянов – ПП „БСП за България“ и Кремена Петрова – КП „ДБО“ и Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 18

 

На основание чл. 66 и във връзка с чл.8, ал.1, т.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси Общински съвет Нова Загора одобрява План -сметката за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 год. на община Нова Загора, Съгласно Приложение № 1.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с:  20 гласа За, 1 глас Против и 5 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 19

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за дейността на читалищата в община Нова Загора и Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Андония Спасова – Заместник – председател на Общинския съвет, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 19

 

1. Общински съвет - Нова Загора приема „Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2020 г.”

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава кмета на общината да сключи договори с народните читалища за финансово обезпечаване на програмата за дейности с общинско, регионално и национално значение от общинския бюджет.

 

(Решението е прието с 22 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 20

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за 1. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 2. Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ на част от УПИ XX, кв. 183 по ПУП /ПИ с идентификатор 51809.502.907 по КККР/ на гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Кремена Петрова – КП „ДБО“, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 20

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6, чл. 135 от ЗУТ:

1. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на част от УПИ XX, кв. 183 по ПУП /ПИ с идентификатор 51809.502.907 по КККР/ на гр. Нова Загора, включващ разделяне на част от УПИ XX, кв. 183 по ПУП на три урегулирани поземлени

имоти (УПИ) с номера: УПИ XXIV, УПИ XXV и УПИ XXVI, кв. 183 по ПУП и определяне на устройствени зони и параметри на новообразуваните УПИ, както следва:

• за УПИ XXIV, кв. 183 по ПУП - установява се СМЕСЕНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА с предназначение „За спорт и обществено обслужване - ССОО с устройствени показатели: Пзастр. <50 %, Кинт. <2, Позел. - мин.30 %, височина - <15, начин на застрояване - свободно, паркиране в границите на УПИ.

• за УПИ XXV и УПИ XXVI, кв. 183 по ПУП - установява се СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА с предназначение „За обществено и делово обслужване - СМФ с устройствени показатели: Пзастр. <80 %, Кинт. <2,5, Позел. - мин.20 %, височина - <15, начин на застрояване -

свободно, паркиране в границите на УПИ.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 4 гласа Въздържали се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 21

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за 1. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 2. Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на ППС SLV 154 (Научене) в ПИ с идентификатор 51161.65.16 по КККР на с. Научене, общ. Нова Загора“; 3. Изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Научене, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 21

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ:

1. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

2. Разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на ППС SLV 154 (Научене) в ПИ е идентификатор 51161.65.16 по КККР на е. Научене, общ. Нова Загора“.

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри в землището на с. Научене, общ. Нова Загора, както следва:

- ПИ 51161.47.13 - ведомствен път с дължина на трасето 32,70 м;

- ПИ 51161.15.19 - ведомствен път с дължина на трасето 268,60 м;

- ПИ 51161.15.22 - ведомствен път е дължина на трасето 260,70 м;

с дължина на кабелното трасе извън урбанизираната територия 562,00 м и площ на сервитута по парцеларен план 1125 кв. м,

във връзка с реализиране на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външно ел. захранване на ППС SLV 154 (Научене) в ПИ с идентификатор 51161.65.16 по КККР на с. Научене, общ. Нова Загора“.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 4 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 22

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за 1. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 2. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот с идентификатор 51809.14.16 по КККР в землището на гр. Нова Загора, местност: АСЕНОВСКИ ПЪТ, площ: 4767 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: Нива, Категория на земята: 3.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 22

            Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ:

1. Одобрява заданието, съставено от Възложителя; 2. Разрешава изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот с идентификатор 51809.14.16 по КККР в землището на гр. Нова Загора, местност: АСЕНОВСКИ ПЪТ, с площ: 4767 кв. м и установяване на СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА (Смф) с устройствени показатели: Пзастр. – 40-80%, Кинт-1,5-3, Позел-20-40% височина - < 15,0 м, свободно застрояване,  паркиране в границите на имота.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 5 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 23

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за 1. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 2. Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: «Електрификация на 83-та жп линия Симеоновград - Нова Загора» - КАБЕЛИРАНЕ НА ДЕЙСТВАЩА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ НН «ИЗВОД А, МТП ЛЮБЕНОВА МАХАЛА» при км 45+100, с. Любенова махала, общ. Нова Загора, обл. Сливен, във връзка с необходимостта от подмяна на съществуващите стълбове в мястото на пресичане на 83-та жп линия при съответния километраж.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 23

 

            Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ:

1. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

2. Разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Електрификация на 83-та жп линия Симеоновград - Нова Загора“ - КАБЕЛИРАНЕ НА ДЕЙСТВАЩА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ НН «ИЗВОД А, МТП ЛЮБЕНОВА МАХАЛА“ при км 45+100, с. Любенова махала, общ. Нова Загора, обл. Сливен, във връзка с необходимостта от подмяна на съществуващите стълбове в мястото на пресичане на 83-та жп линия при съответния километраж.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 24

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Подземно трасе на кабелна линия НН 0,4 kV от МТП-с. Стоил войвода до ГРТ на УПИ 1-33, кв.50 по ПУП на с. Стоил войвода в землището на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора.“

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 24

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ:

1. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Подземно трасе на кабелна линия НН 0,4 kV от МТП-с. Стоил войвода до ГРТ на УПИ 1-33, кв.50 по ПУП на с. Стоил войвода в землището на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора.

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински имот ПИ 69314.4.4 (нива, земеделска територия, стопанисвана от общината) с дължина на трасето 139 м и площ на сервитута 555 m2, във връзка с реализирането на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Подземно трасе на кабелна линия НН 0,4 kV от МТП-с. Стоил войвода до ГРТ на УПИ I-33, кв.50 по ПУП на с. Стоил войвода в землището на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора.“

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 25

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за: 1. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 2. Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУЛ - ПЗ и РУП) за УПИ V, кв. 203 по ПУП /ПИ е идентификатор 51809.501.1735 по КККР/ и за УПИ II, кв. 199 по ПУП /ПИ с идентификатор 51809.501.6202 по КККР/ на гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 25

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6, чл. 135 от ЗУТ:

1. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване и работен устройствен план (ПУП-ПЗ и РУП) за УПИ V, кв. 203 по ПУП /ПИ с идентификатор 51809.501.1735 по КККР/ и за УПИ II, кв. 199 по ПУП /ПИ с идентификатор 51809.501.6202 по КККР/ на гр. Нова Загора и установяване на ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНА зона-Пп с устройствени показатели: Пзастр. <80%, Кинт. <2,5, Позел.-мин.20%, височина <15, свързано застрояване, паркиране в границите на УПИ.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 3 гласа Въздържали се

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 26

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора за периода 2020 г. - 2023 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 26

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от ЗОС и чл. 4 б, aл.1 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Общински съвет Нова Загора приема Стратегия             за управление разпореждане с общинска собственост за периода 2020 г. - 2023 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 2 гласа Против и 5 гласа Въздържали се).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 27

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на движими вещи, частна общинска собственост - моторни превозни средства - автобус „Хюндай Каунти“, автобус „Исузо Евро Тюркоаз“ и лек автомобил „Шевролет Каптива“.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 27

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 67 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на движими вещи, частна общинска собственост - моторни превозни средства, както следва:

- автобус „Хюндай Каунти“, 2008 г„ брой места 15+1, per. № СН 8906 АК;

- автобус „Исузо Евро Тюркоаз“, 2008 г., брой места 32+1, per. № СН 8847 АК;

- лек автомобил „Шевролет Каптива“, 2008 г„ брой места 6+1, per. № СН 1313 ВВ.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на:

- 8420,00 (осем хиляди четиристотин и двадесет) лв., без включен ДДС, за „Хюндай Каунти;

- 10850,00 (десет хиляди осемстотин и петдесет) лв., без включен ДДС за „Исузо Евро Тюркоаз“;

- 8280,00 (осем хиляди двеста и осемдесет) лв., без включен ДДС за „Шевролет Каптива“.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договори със спечелилите търга участници.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 1 глас Против и 2 гласа Въздържали се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 28

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51809.501.6188 по КККР на гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 28

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 41 - общински поземлен имот с идентификатор 51809.501.6188 по КККР на гр. Нова Загора, с площ от 1444 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), актуван с Акт за частна общинска собственост № 3776/13.12.2017 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 28 800,00 (двадесет и осем хиляди и осемстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.501.6188 по КККР на гр. Нова Загора, с площ от 1444 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползваме: ниско застрояване (до 10 м).

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 5 глас Против и 1 глас Въздържал се.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 29

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имоти общинска

собственост, необходими за изграждането на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас, Фаза 2”, Позиция 2; „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив - Бургас”.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Димитрина Димитрова – ПП ГЕРБ, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ и Живко Демирев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 29

 

  1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. от ЗМСМА, чл. 34а, ал. 5 от ЗДС, чл. 6 от ЗОС Общински съвет Нова Загора обявява за частна общинска собственост част от следните недвижими имоти, засегнати от ПУП-ПП за обект: „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас, Фаза 2”, Позиция 2; „Премахване на прелезите  и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас”, съгласно предоставените от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, регистри към проекта:
  • За под обект 16 „Пътен надлез на км. 127-805” в землището на с. Събрано

ПИ

НТП

Площ на имота (дка)

Засегната площ (дка)

Вид собственост

Име на собственика

70456.0.10

Пасище мера

5.409

0.790

Общинска

Община Нова Загора

70456.0.91

Полски път

1.860

0.059

Общинска

Община Нова Загора

70456.0.202

Полски път

1.618

0.334

Общинска

Община Нова Загора

70456.0.203

Полски път

1.731

1.165

Общинска

Община Нова Загора

70456.0.210

Полски път

2.706

0.284

Общинска

Община Нова Загора

70456.0.213

Полски път

6.493

0.182

Общинска

Община Нова Загора

70456.0.304

Канал

4.021

0.200

Общинска

Община Нова Загора

70456.0.305

Канал

9.694

0.302

Общинска

Община Нова Загора

70456.0.401

Път IV клас

19.655

1.455

Общинска

Община Нова Загора

70456.0.611

Пасище, мера

9.565

1.116

Общинска

Община Нова Загора

 

  • За под обект 17 „Пътен надлез на км. 134-350” в землището на с. Стоил войвода

ПИ

НТП

Площ на имота (дка)

Засегната площ (дка)

Вид собственост

Име на собственика

69314.0.59

Пасище с храсти

8.038

0.069

Общинска

Община Нова Загора

69314.0.60

Полски път

3.848

0.260

Общинска

Община Нова Загора

69314.0.61

Отв. канал

3.784

0.071

Общинска

Община Нова Загора

69314.0.66

Полски път

1.068

0.083

Общинска

Община Нова Загора

69314.0.73

Полски път

1.771

0.143

Общинска

Община Нова Загора

69314.0.74

Пасище с храсти

3.648

0.176

Общинска

Община Нова Загора

69314.0.75

Пасище с храсти

4.444

0.335

Общинска

Община Нова Загора

69314.0.84

Полски път

1.099

0.148

Общинска

Община Нова Загора

69314.0.125

Полски път

5.110

1.041

Общинска

Община Нова Загора

 

  • За под обект 18 „Пътен надлез на км. 145-787” в землището на с. Съдиево

ПИ

НТП

Площ на имота (дка)

Засегната площ (дка)

Вид собственост

Име на собственика

70487.0.130

Полски път

2.477

0.234

Общинска

Община Нова Загора

70487.0.133

Полски път

5.233

0.906

Общинска

Община Нова Загора

70487.0.141

Полски път

14.113

0.239

Общинска

Община Нова Загора

70487.0.185

Полски път

27.699

5.089

Общинска

Община Нова Загора

70487.0.188

Полски път

5.452

0.113

Общинска

Община Нова Загора

70487.0.276

Полски път

33.702

4.16

Общинска

Община Нова Загора

70487.0.287

Полски път

0.092

0.092

Общинска

Община Нова Загора

70487.0.290

Полски път

13.089

0.148

Общинска

Община Нова Загора

70487.0.330

Нап. канал

20.907

1.059

Общинска

Община Нова Загора

 

  • За под обект 19 „Пътен надлез на км. 151-770” в землището на с. Коньово

ПИ

НТП

Площ на имота (дка)

Засегната площ (дка)

Вид собственост

Име на собственика

38426.0.224

Пасище мера

0.987

0.200

Общинска

Община Нова Загора

38426.0.283

Полски път

17.042

1.120

Общинска

Община Нова Загора

38426.0.290

Полски път

2.703

2.659

Общинска

Община Нова Загора

38426.0.311

Полски път

2.629

0.332

Общинска

Община Нова Загора

38426.0.365

Полски път

11.374

0.009

Общинска

Община Нова Загора

38426.0.432

Полски път

4.650

0.260

Общинска

Община Нова Загора

38426.37.110

Полски път

10.752

0.161

Общинска

Община Нова Загора

38426.38.6

Полски път

0.693

0.083

Общинска

Община Нова Загора

38426.58.50

Полски път

3.969

0.040

Общинска

Община Нова Загора

 

  1. 2. На основание чл. 34а, ал. 5 в съответствие с 43б, изр. второ от ЗДС и чл. 35, ал. 5 от ЗОС Общински съвет Нова Загора, дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата  - ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, следните части от общински имоти, засегнати от ПУП-ПП за обект: „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас, Фаза 2”, Позиция 2; „Премахване на прелезите  и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас”:
  • За под обект 16 „Пътен надлез на км. 127-805” в землището на с. Събрано

ПИ

НТП

Площ на имота (дка)

Засегната площ (дка)

Вид собственост

Име на собственика

70456.0.10

Пасище мера

5.409

0.790

Общинска

Община Нова Загора

70456.0.91

Полски път

1.860

0.059

Общинска

Община Нова Загора

70456.0.202

Полски път

1.618

0.334

Общинска

Община Нова Загора

70456.0.203

Полски път

1.731

1.165

Общинска

Община Нова Загора

70456.0.210

Полски път

2.706

0.284

Общинска

Община Нова Загора

70456.0.213

Полски път

6.493

0.182

Общинска

Община Нова Загора

70456.0.304

Канал

4.021

0.200

Общинска

Община Нова Загора

70456.0.305

Канал

9.694

0.302

Общинска

Община Нова Загора

70456.0.401

Път IV клас

19.655

1.455

Общинска

Община Нова Загора

70456.0.611

Пасище, мера

9.565

1.116

Общинска

Община Нова Загора

 

  • За под обект 17 „Пътен надлез на км. 134-350” в землището на с. Стоил войвода

ПИ

НТП

Площ на имота (дка)

Засегната площ (дка)

Вид собственост

Име на собственика

69314.0.59

Пасище с храсти

8.038

0.069

Общинска

Община Нова Загора

69314.0.60

Полски път

3.848

0.260

Общинска

Община Нова Загора

69314.0.61

Отв. канал

3.784

0.071

Общинска

Община Нова Загора

69314.0.66

Полски път

1.068

0.083

Общинска

Община Нова Загора

69314.0.73

Полски път

1.771

0.143

Общинска

Община Нова Загора

69314.0.74

Пасище с храсти

3.648

0.176

Общинска

Община Нова Загора

69314.0.75

Пасище с храсти

4.444

0.335

Общинска

Община Нова Загора

69314.0.84

Полски път

1.099

0.148

Общинска

Община Нова Загора

69314.0.125

Полски път

5.110

1.041

Общинска

Община Нова Загора

 

  • За под обект 18 „Пътен надлез на км. 145-787” в землището на с. Съдиево

ПИ

НТП

Площ на имота (дка)

Засегната площ (дка)

Вид собственост

Име на собственика

70487.0.130

Полски път

2.477

0.234

Общинска

Община Нова Загора

70487.0.133

Полски път

5.233

0.906

Общинска

Община Нова Загора

70487.0.141

Полски път

14.113

0.239

Общинска

Община Нова Загора

70487.0.185

Полски път

27.699

5.089

Общинска

Община Нова Загора

70487.0.188

Полски път

5.452

0.113

Общинска

Община Нова Загора

70487.0.276

Полски път

33.702

4.16

Общинска

Община Нова Загора

70487.0.287

Полски път

0.092

0.092

Общинска

Община Нова Загора

70487.0.290

Полски път

13.089

0.148

Общинска

Община Нова Загора

70487.0.330

Нап. канал

20.907

1.059

Общинска

Община Нова Загора

 

  • За под обект 19 „Пътен надлез на км. 151-770” в землището на с. Коньово

ПИ

НТП

Площ на имота (дка)

Засегната площ (дка)

Вид собственост

Име на собственика

38426.0.224

Пасище мера

0.987

0.200

Общинска

Община Нова Загора

38426.0.283

Полски път

17.042

1.120

Общинска

Община Нова Загора

38426.0.290

Полски път

2.703

2.659

Общинска

Община Нова Загора

38426.0.311

Полски път

2.629

0.332

Общинска

Община Нова Загора

38426.0.365

Полски път

11.374

0.009

Общинска

Община Нова Загора

38426.0.432

Полски път

4.650

0.260

Общинска

Община Нова Загора

38426.37.110

Полски път

10.752

0.161

Общинска

Община Нова Загора

38426.38.6

Полски път

0.693

0.083

Общинска

Община Нова Загора

38426.58.50

Полски път

3.969

0.040

Общинска

Община Нова Загора

 

3. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното прехвърляне на цитираните в т.2 части от имоти в ползва на Държавата. 

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 3 гласа Въздържали се

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 30

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ Станислав Радулов от с. Коньово, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 30

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Станислав Радославов Радулов, в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с22 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 31

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ Митко Димитров от с. Асеновец, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 31

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Митко Господинов Димитров, в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 32

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на правомощията на кметските наместници в община Нова Загора, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 32

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 46а, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет гр. Нова Загора

Определя правомощията на кметските наместници, както следва:

1. изпълняват бюджета на общината в частта му за населеното място;

2. организират провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия, финансирани от бюджета на общината, както и предприемат мерки за опазването и подобряването на околната среда;

3. съставят актове за гражданското състояние и актуализационни съобщения за водене регистрите на населението;

4. изпълняват функциите на длъжностно лице по гражданско състояние по делегация от кмета на общината;

5. осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически

лица;

6. изпълняват нотариални функции, изрично определени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност;

7. организират съвместно с органите на полицията опазването на обществения ред и защитата на гражданите;

8. организират и ръководят защитата на населението на съответната територия при бедствия и аварии;

9. представляват населеното място пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства или населени места;

РЕШЕНИЕ:

10. ръководят изпълнителната дейност и организират изпълнението на решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на общината;

11. упражняват контрол за законосъобразното използване и стопанисването на обектите - общинска собственост, намиращи се на територията на населеното място, съобразно Закона за общинската собственост и Наредбата на Общинския съвет;

12. организират охраната на полските имоти и горите в землището на населеното място и предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда;

13. организират оповестяването, изпращането и доставянето на ресурсите от резерва при провеждане на мобилизация на въоръжените сили на Република България;

14. взаимодействат със съответните органи в общината, относно водените на военен отчет ресурси от резерва в населеното място;

15. организират общи събрания за обсъждане или решаване на важни въпроси, отнасящи се до развитието на населеното място и обслужването на населението;

16. изпълняват и други функции, възложени от кмета на общината, или със закон, друг нормативен акт или с акт на Общински съвет Нова Загора.

 

            (Решението е прието с 24 гласа За).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 33

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ Михаил Монев Илиев, жител на с. Коньово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 33

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 300.00 лв. /триста лева/ на Михаил Монев Илиев от с. Коньово.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25  гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 34

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Росица Вълчева Бонева, жител на гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 34

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 300.00 лв. /триста лева/ на Росица Вълчева Бонева.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 35

ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Атанас Янков Иванов от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 35

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 600.00 лв. /шестстотин лева/ на Атанас Янков Иванов от гр. Нова Загора.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)