Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Нова Загора.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.12.2019 г. за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Нова Загора.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1 или на следния електронен адрес: obshina@nova-zagora.org