Заседание № 2/29.11..2019 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 3

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/29.11.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Временната комисия по изработване на Правилник на Общинския съвет внесе Предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

            По предложението се изказа Кремена Петрова – КП ДБО, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 3

 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Нова Загора приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Решението е прието с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 4

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/29.11.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за избор на заместник-председател/председатели на Общински съвет - Нова Загора.

            В станалите разисквания взеха участие: Янка Симеонова – ПП ГЕРБ и Константин Тачев – Председател на Комисията по избора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 4

 

1. Общински съвет Нова Загора приема да има един заместник-председател.

(Решението е прието с: 28 гласа За)

2. Общински съвет Нова Загора избира за заместник-председател Андония Тодорова Спасова.

(Решението е прието след проведено тайно гласуване с: 24 гласа За, 3 гласа Против и 1 недействителна бюлетина)

(Протоколът от гласуването е неразделна част от настоящия протокол)

3. Общински съвет Нова Загора определя основното месечно възнаграждение на заместник-председателя в размер на 50% от основното възнаграждение на председателя на Общинския съвет.

            (Решението е прието с: 25 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 5

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/29.11.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на решение за броя на членовете, състава и ръководствата на постоянните комисии към Общинския съвет.

            В станалите разисквания взеха участие: Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, Цветана Рашева – ПП ГЕРБ, Андония Спасова - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Пенка Калина – Колева – ПП ГЕРБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Кремена Петрова – КП ДБО, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 5

 

1. Общински съвет - Нова Загора определя седемчленен състав на постоянните комисии към Общинския съвет.

            (Решението е прието с 28 гласа За)

2. Общински съвет - Нова Загора избира следния поименен състав на постоянните комисии към Общинския съвет:

Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

Маргарит Трендафилов Тодоров

Пенка Христова Калина - Колева

Сергей Николаев Радилов

Щерьо Митев Щерев

Андония Тодорова Спасова

Румен Христов Христов

Велко Величков Славов

(Решението е прието с: 27 гласа За и 1 глас Против)

 

Постоянна комисия по финанси и бюджет:

Цветана Петкова Рашева

Анна Крумова Добрева

Нейчо Минчев Минчев

Бояна Колева Гидикова

Маргарит Трендафилов Тодоров

Иван Ников Иванов

Захари Христов Захариев

 (Решението е прието с: 28 гласа За)

Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология:

Бояна Колева Гидикова

Янка  Демирева Симеонова

Цвета Кънчева Станева

Живко Иванов Демирев

Димитрина Неделчева Димитрова

Стоян Стаматов Пенев

Митьо Стоянов Митев

(Решението е прието с: 25 гласа За и 3 гласа Против)

 

Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт:

Сергей Николаев Радилов

Стоян Петров Петров

Константин Тачев Тачев

Янка Демирева Симеонова

Василена Антониева Костадинова

Васил Стоянов Стоянов

Велко Величков Славов

 (Решението е прието с: 26 гласа За и 1 глас Против)

 

Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания:
 Андония Тодорова Спасова

Севдалина Атанасова Борносузова

Стоян Петров Петров

Димитрина Неделчева Димитрова

Пенка Христова Калина - Колева

Ирина Иванова Аврамова

Румен Христов Христов

 (Решението е прието с: 26 гласа За)

 

Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации:

Константин Тачев Тачев

Цвета Кънчева Станева

Анна Крумова Добрева

Севдалина Атанасова Борносузова

Щерьо Митев Щерев

Весела Иванова Георгиева

Захари Христов Захариев

(Решението е прието с: 28 гласа За)

 

Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

Нейчо Минчев Минчев

Василена Антониева Костадинова

Живко Иванов Демирев

Цветана Петкова Рашева

Стоян Стаматов Пенев

Митьо Стоянов Митев

Йордан Кръстев Стойчев

(Решението е прието с: 27 гласа За и 1 глас Против)

 

3. Общинският съвет Нова Загора утвърждава за председатели и секретари на постоянните комисии:

  • Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права – Председател: Маргарит Трендафилов Тодоров, Секретар: Пенка Христова Калина - Колева;
  • Постоянна комисия по финанси и бюджет – Председател: Цветана Петкова Рашева, Секретар: Анна Крумова Добрева;
  • Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология – Председател: Бояна Колева Гидикова, Секретар: Янка Демирева Симеонова;
  • Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт – Председател: Сергей Николаев Радилов, Секретар: Стоян Петров Петров;
  • Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания – Председател: Андония Тодорова Спасова, Секретар: Стоян Стаматов Пенев;
  • Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации – Председател: Константин Тачев Тачев, Секретар: Цвета Кънчева Станева;
  • Постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – Председател: Нейчо Минчев Минчев, Секретар: Василена Антониева Костадинова.

(Решението е прието с: 25 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 6

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/29.11.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване структурата и общата численост на общинската администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 6

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка е § 2, ал.1 от ЗР на Закона за изменение на ЗМСМА, във връзка с § 153 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс Общински съвет - Нова Загора изменя и допълва приетата с Решение № 35/22.12.2015 г., изменено и допълнено с Решения № 174/19.07.2016г.5 № 282/21.12.2016 г. и №442/20.09.2017 г. на Общински съвет гр. Нова Загора структура и численост на общинска администрация в община Нова Загора, както следва:

1. Одобрява броя на кметовете на кметства и кметските наместници, считано от 28.10.2019 г. - 17 бр. кметове на кметства и 14 бр. кметски наместници.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет - Нова Загора:

2. Одобрява структурата и общата численост на общинската администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи по дейности и населени места, считано от 01.01.2020 г., съгласно Приложения №№ 1,2 и 3.

            (Решението е прието с: 21 гласа За и 6 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 7

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/29.11.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в Община Нова Загора.

            По предложението се изказа Румен Христов – ПП „БСП за България“, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 7

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Нова Загора:

1. Определя основно трудово възнаграждение на Кмета на община Нова Загора и кметовете на кметства от датата на встъпването им в длъжност, съгласно Приложение №1.

2. Към основните месечни възнаграждения, определени по т.1 се начисляват допълнителни месечни възнаграждения с постоянен и непостоянен характер в размер определен, съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Нова Загора.

 

(Решението е прието с: 19 гласа За, 2 гласа Против И 7 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 8

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/29.11.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Определяне на размера на възнаграждението на председателя на Общински съвет Нова Загора.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 8

 

На основание чл. 26, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Нова Загора определя месечно възнаграждение на председателя на Общинския съвет в размер на 70% от брутното трудово възнаграждение на кмета на Община Нова Загора.

 

            (Решението е прието с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 9

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/29.11.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Нова Загора 2019-2020 година.

            По предложението се изказа Васил Стоянов – ПП „БСП за България“, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 9

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), във връзка с чл.10, ал.1 и ал.2 от същия Общински съвет Нова Загора приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива  за периода 2019 - 2020 г.

 

            (Решението е прието с: 22 гласа За и 6 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 10

ОТ ПРОТОКОЛ № 2/29.11.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на членове на Общинска експертна комисия по въпросите на спорта.

            По предложението се изказа Димитрина Димитрова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 10

 

            Общински съвет Нова Загора определя за членове на Общинска експертна комисия по въпросите на спорта следните общински съветници:

  1. Стоян Стаматов Пенев
  2. Живко Иванов Демирев

(Решението е прието с: 22 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)