Покана

                               

Уважаеми съграждани,
Имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция по представяне на проект BG05М9ОP001-2.002-0062-C001 "Подкрепа за независим живот в община Нова Загора".
Събитието ще се състои на 12 октомври /понеделник/, от 11.00 часа, в Клуб на дейците на културата, гр. Нова Загора.
Покана и програма

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Нова Загора носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика.”

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M9OP001-2.002-0062-C001 „Подкрепа за независим живот в Oбщина Нова Загора”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.