Заседание № 1/06.11.2019 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1

ОТ ПРОТОКОЛ № 1/06.11.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Маргарит Тодоров - председателстващ първото заседание на Общински съвет Нова Загора, мандат 2019 – 2023 г. предостави думата за предложения за Председател на Общинския съвет.

            В станалите разисквания взеха участие: Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Ирина Аврамова – КП БСП за България, Кремена Петрова – КП „Демократична България – обединение“ и Константин Тачев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет, след проведено тайно гласуване прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 1

 

            Общински съвет Нова Загора на основания чл. 21, ал 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след тайно гласуване, при резултат 25 гласа За, 3 гласа Против и 1 недействителна бюлетина, ИЗБИРА ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ за Председател на Общински съвет Нова Загора.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 2

ОТ ПРОТОКОЛ № 1/06.11.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов – Председател на Общински съвет Нова Загора предложи да бъде избрана Временна комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

По предложението се изказа Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

 

            1. Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, избира Временна комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в състав:

Георги Николов Николов

Нейчо Минчев Минчев

Стоян Стаматов Пенев

Иван Ников Иванов

Захари Христов Захариев

 

(Решението е прието с 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

2. Общински съвет Нова Загора избира за Председател на Временната комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Георги Николов Николов.

 

        Решението е прието с: 25 гласа За, 2 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)