Заседание № 60/07.10.2019 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 876

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/070.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            Андония Спасова – член на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права прочете Доклад на водещата комисия.

            (Докладът е неразделна част от настоящия протокол).

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

876

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 23 от Закона за пътищата приема Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Нова Загора.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 17 гласа За, 3 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 877

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/07.10.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за временно изпълняващ длъжността кмет на община Нова Загора и временно изпълняващи длъжността кмет на кметство.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 877

 

1. На основание чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Нова Загора Светла Бинева Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора, за срок считано от края на мандата до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Нова Загора.

2. На основание чл. 42, ал. 6, във връзка с ал. 4 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство, за срок считано от края на мандата до полагане на клетва от новоизбрания кмет следните лица:

на кметство Асеновец – Петя Едрева Дончева;

на кметство Баня – Стела Манолова Георгиева;

на кметство Дядово – Станка Митева Йорданова;

на кметство Езеро – Стефка Георгиева Иванова;

на кметство Загорци – Недка Иванова Славова;

на кметство Каменово – Людмила Викторовна Гандева;

на кметство Караново – Катя Георгиева Цветкова;

на кметство Коньово – Радослава Георгиева Ядкова;

на кметство Кортен - Надя Паскалева Никова;

на кметство Любенова махала – Пламена Динева Михова;

на кметство Любенец – Тонка Колева Динева;

на кметство Млекарево – Пламена Младенова Йорданова;

на кметство Полско Пъдарево – Донка Петкова Петрова;

на кметство Стоил войвода – Таня Николова Хаджиева;

на кметство Съдиево – Диана Канева Иванова;

на кметство Съдийско поле – Мария Жендова Георгиева

3. Възнаграждението на временно изпълняващите длъжността кмет на Община Нова Загора и кметове на кметства да бъдат определени в съответствие с Решения №720/31.01.2019 г., на Общински съвет Нова Загора и Кодекса на труда.

 

           (Решението е прието с: 18 гласа За и  5  гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 878

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/07.102019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Временната комисия към Общински съвет Нова Загора за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Нова Загора, внесе Предложение за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 878

 

Общински съвет Нова Загора на основание чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт определя кандидатите за съдебни заседатели при Районен съд - Нова Загора за мандат: 2020г. - 2024г., които предлага за избиране от общото събрание на съдиите от Окръжен съд Сливен, както следва:

1. Веска Панкова Павлова

2. Ганка Тодорова Димитрова

3. Георги Димитров Радичков

4. Гергана Тенева Николова

5. Диян Иванов Тодоров

6. Енчо Иванов Петров

7. Желка Йорданова Бинева

8. Здравко Христов Господинов

9. Ирена Драгомирова Попова

10. Мариета Светославова Парушева

11. Марин Георгиев Иванов

12. Минчо Койчев Минчев

13. Николинка Русева Георгиева

14. Румен Христов Христов

15. Руска Василева Рашкова

16. Таня Димитрова Зехирева

 

            (Решението е прието с: 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 879

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/07.10.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Упълномощаване на представител в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 879

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Нова Загора избира Нейчо Минчев - Заместник - председател на Общински съвет Нова Загора, за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред, както следва:

- по точка 1 от дневния ред: „Общото събрание на съдружниците избира Севдалин Рашев за управител на „В и К – Сливен“ ООД за срок от 3 години (лицето, спечелило проведения в МРРБ конкурс за управител на дружеството, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, приета с ПМС № 11 от 23.01.2018 г.). Възнаграждението на управителя на дружеството да се определя в съответствие с изискванията на чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.“ - да гласува – „ЗА“

- по точка 2 от дневния ред: „Общото събрание на съдружниците упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане на управлението на „В и К – Сливен“ ООД с избрания управител и за прекратяване на сключения със Севдалин Рашев договор за възлагане на управлението на дружеството № РД-02-16ф-13/23.07.2015 г., във връзка с решението по т. 1.“  да гласува – „ЗА“

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 1 глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 880

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/07.10.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Стела Йорданова – общински съветник внесе Предложение за поставяне на съоръжение за намаляване на скоростта (легнал полицай) в ЖК „Загоре“.

            По предложението се изказаха: Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора, Константин Тачев – ПП ГЕРБ, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Желязко Милев – ПП ДНБ, Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 880

 

            Общински съвет Нова Загора задължава общинската комисия по безопасност на движението в община Нова Загора да изгради изкуствена неравност по пътя в ЖК „Загоре“, спазвайки Закона за движение по пътищата, относно необходимите отстояния. Кметът на Община Нова Загора да осигури необходимите средства от бюджета.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и  3  гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)