Заседание № 59/19.09.2019 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 857

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, и бюджетна прогноза на МБАЛ ”Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2020-2022 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 857

 

            На основание чл.21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора във връзка с Решение № № 52 от 31.01.2019 г. на МС за бюджетната процедура за 2020 г. и в съответствие с Указания Писмо БЮ- 3/30.08.2019 г. на МФ за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2020 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г.

            1. Общински съвет Нова Загора - одобрява Актуализирана бюджетната прогноза на Община Нова Загора за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложение № 1.

            2. Общински съвет Нова Загора - одобрява Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година, съгласно Приложение № 2.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 858

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Нова Загора и Списъка за капиталови разходи за 2019 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички постоянни комисии.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Пепа Беева – ПП БСП, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ и Нейчо Минчев - Заместник - председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 858

 

На основание чл.21 ал.1 т.б от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и ал.З от ЗПФ и чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

            1. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

            2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

            3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и  гласа против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 859

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на изработения окончателен проект на Общия устройствен план на община Нова Загора (ОУПО Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 859

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ одобрява изработения Окончателен проект на Общия устройствен план на община Нова Загора.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 1 глас Против)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 860

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за утвърждаване на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 860

 

1. Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за съществуването на маломерни и слети паралелки в училищата съгласно Приложение №1 - неразделна част от решението.

            2. При необходимост средства за дофинансиране на маломерните паралелки ще бъдат осигурени след утвърждаване на Списък - Образец № 1 за  учебната 2019/2020 год.

 

           (Решението е прието с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 861

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. и отдаване под наем на водоем „Пенчов кладенец" в землището на с. Питово, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 861

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общинският съвет - Нова Загора допълва Приложение № 1 към Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - имоти, които Общината възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, както следва:

Точка             Описание на имота

           123                 Водоем „Пенчов кладенец" с площ 97,463 дка съгласно съставения АОС (публична) №          1715/13.02.2007 г., съставляващ имот №000555 по КВС на землището на с. Питово с ЕКАТТЕ            56527 (ПИ с идентификатор 56527.15.555 по КККР на землището)

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет – Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок от десет години на водоем „Пенчов кладенец", за който е съставен АОС № 1715/13.02.2007 г.

3. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване пол наем на язовира и да сключи договор със спечелилия участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 862

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещение в сграда „Културен дом”, с. Любенец

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 862

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ от 45,00 кв. м, находящо се в сграда „Културен дом”, УПИ III, кв. 27 по ПУП на с. Любенец, за офис, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

            2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да с и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 863

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещение в сграда, Кметство, с. Радецки

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 863

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ от 21,00 кв. м, находящо се в сграда „Кметство”, пл. № 48, кв. 21 по ПУП на с. Радецки, за офис, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

            2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 864

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, с идентификатор 51809.509.4900 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ II-4893, кв. 210 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 864

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 138 000,00 (сто тридесет и осем хиляди) лв, без включен ДДС за продажба на общински недвижим имот, с идентификатор 51809.509.4900 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ II-4893, кв. 210 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 17631 кв.м, трайно предназначение на територията: „урбанизирана”, начин на трайно ползване: „за складова база”, на „Брос - Д” ЕООД, по реда на чл. 35, ал. 3 от 3ОС.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 20 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 865

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост - с идентификатор 51809.501.1845 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XX, кв. 74 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 865

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 11 900.00 (единадесет хиляди и деветстотин) лв., без включен ДДС, за продажба на поземлен имот с идентификатор 51809.501.1845 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XX, кв. 74 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 363 кв. м. трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), на Симеон Веселинов Симеонов, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 866

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 52146.20.86 по КККР на с. Новоселец (стар №000086).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 866

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 52146.20.86 по КККР на с. Новоселец (стар №000086), с площ 7436 кв. м., начин на трайно ползване: „друг вид земеделска земя”, кат. X, м. „Селски бозалък”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2223/15.03.2012 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 34 - поземлен имот с идентификатор 52146.20.86 по КККР на с. Новоселец (стар №000086), с площ 7436 кв. м., начин на трайно ползване: „друг вид земеделска земя”, кат. X, м. „Селски бозалък”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2223/15.03.2012 г.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 52146.20.86, с площ 7436 кв. м., кат. X, м. „Селски бозалък” по КККР на с. Новоселец.

4. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 6 850.00 (шест хиляди осемстотин и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 52146.20.86, с площ 7436 кв. м., кат. X, м. „Селски бозалък” по КККР на с. Новоселец.

5. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 867

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.15 по КККР на с. Кортен, ведно с находящите се в него сгради.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 867

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 35 - поземлен имот с идентификатор 38683.188.15 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 911 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, ведно с находящите се в него сгради с идентификатор 38683.188.15.1 със ЗП 27 кв. м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна и 38683.188.15.2 със ЗП 37 кв. м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван е Акт за частна общинска собственост № 3880/21.08.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.15 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 911 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, ведно с находящите се в него сгради с идентификатор 38683.188.15.1 със ЗП 27 кв. м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна и 38683.188.15.2 със ЗП 37 кв. м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 300,00 (три хиляди и триста) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.15 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 911 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, ведно с находящите се в него сгради с идентификатор 38683.188.15.1 със ЗП 27 кв. м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна и 38683.188.15.2 със ЗП 37 кв. м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 868

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 38683.188.69 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 868

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане е имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 36 - поземлен имот е идентификатор 38683.188.69 по КККР на е. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, е площ 515 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, актуван е Акт за частна общинска собственост № 3879/19.08.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 38683.188.69 по КККР на е. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, е площ 515 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1250,00 (хиляда двеста и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.69 по КККР на е. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, е площ 515 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 4  гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 869

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.20 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 869

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 37 - поземлен имот с идентификатор 38683.188.20 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток, с площ 870 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3874/02.08.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.20 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток, с площ 870 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2350,00 (две хиляди триста и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.20 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък — изток, с площ 870 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с: гласа За и  гласа против и  глас Въздържал се)

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 870

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 38683.188.21 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 870

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 38 - поземлен имот с идентификатор 38683.188.21 по КККР на е. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, е площ 580 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3875/02.08.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.21 по КККР на е. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 580 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1570,00 (хиляда петстотин и седемдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.21 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 580 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 1 глас Против и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 871

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 38683.188.25 по КККР на с. Кортен, ведно с находящите се в него сгради.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 871

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 39 - поземлен имот с идентификатор 38683.188.25 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 915 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, ведно с находящите се в него сгради с идентификатори

38683.188.25.1 със ЗП 27 кв. м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна и 38683.188.25.2 със ЗП 17 кв. м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3883/02.09.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.25 по КККР на е. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 915 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, ведно с находящите се в него сгради с идентификатори 38683.188.25.1 със ЗП 27 кв. м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна и 38683.188.25.2 със ЗП 17 кв. м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3150,00 (три хиляди сто и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.25 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 915 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, ведно с находящите се в него сгради с идентификатори 38683.188.25.1 със ЗП 27 кв. м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна и 38683.188.25.2 със ЗП 17 кв. м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 872

 ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.32 по КККЗ на с. Кортен, ведно с находящите се в него сгради.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 872

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 40 - поземлен имот с идентификатор 38683.188.32 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 1291 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, ведно с находящите се в него сгради с идентификатори

38683.188.32.1 със ЗП 49 кв. м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна и 38683.188.32.2 със ЗП 27 кв. м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3881/02.09.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.32 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 1291 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, ведно с находящите се в него сгради с идентификатори 38683.188.32.1 със ЗП 49 кв. м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна и 38683.188.32.2 със ЗП 27 кв. м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4050,00 (четири хиляди и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.32 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 1291 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих“, ведно с находящите се в него сгради с идентификатори 38683.188.32.1 със ЗП 49 кв. м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна и 38683.188.32.2 със ЗП 27 кв. м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 873

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Спортен комплекс за тенис в УПИ VII, кв. 82, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора” по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.164 „МИГ - Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 873

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да подаде проектно предложение „Спортен комплекс за тенис в УПИ VII, кв. 82, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора“ по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.164 „МИГ - Нова Загора М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ - Нова Загора, финансирана по мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

2. Дейностите, включени в проекта „Спортен комплекс за тенис в УПИ VII, кв. 82, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора “, съответстват на цел 3: „Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал“, приоритет 6 - „Създаване на благоприятни условия за развитие на младите хора, повишаване на заетостта и ограничаване на безработицата.“ и специфична цел 3: „Създаване на условия за ефективни извънкласни и извънучилищни дейности.” от Общинския план за развитие на Община Нова Загора 2014-2020 г.

           (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 874

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на движима вещ, общинска собственост - моторно превозно средство - товарен автомобил „Мерцедес 207 Д”.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 874

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 67 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на движима вещ, общинска собственост - моторно превозно средство - товарен автомобил „Мерцедес 207 Д”, 1988 г., брой места 3, per. № СН 80 32 СН.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2430 (две хиляди четиристотин и тридесет) лв, без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на движима вещ, общинска собственост - моторно превозно средство - товарен автомобил „Мерцедес 207 Д”, 1988 г., брой места 3, per. № СН 80 32 СН.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договори със спечелилия търга участник.

           (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 875

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/19.09.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Решение № 846/29.08.2019 г. на Общински съвет - Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 875

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със Заповед РД-11-16- 002/12.09.2019 г. на Областен управител на област Сливен, Общински съвет Нова Загора изменя свое Решение № 846/29.08.2019 г., както следва:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 27111.44.90 по КККР на с. Езеро (стар № 000090), с площ 28 803 кв. м., начин на трайно ползване: „друг вид земеделска земя”, кат. IV, м. „Новият кладенец”.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 29 - поземлен имот с идентификатор 27111.44.90 по КККР на с. Езеро (стар №000090), с площ 28 803 кв. м., начин на трайно ползване: „друг вид земеделска земя”, кат. IV, м. „Новият кладенец”, актуван с Акт за общинска собственост № 2857/23.04.2014 г.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 27111.44.90 по КККР на с. Езеро (стар №000090), с площ 28 803 кв. м., начин на трайно ползване: „друг вид земеделска земя”, кат. IV, м. „Новият кладенец”.

4. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 31 110,00 (тридесет и една хиляди сто и десет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 27111.44.90 по КККР на с. Езеро (стар №000090), с площ 28 803 кв. м., начин на трайно ползване: „друг вид земеделска земя”, кат. IV, м. „Новият кладенец”.

5.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)