ЗАСЕДАНИЕ № 61/01.10.2015 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1644

ОТ ПРОТОКОЛ № 61/01.10.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Нова Загора и временно изпълняващи длъжността кмет на кметство.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1644

 

1. На основание чл. 42, ал. б във връзка с ал. 4 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Нова Загора Светла Бинева Стоянова - зам.-кмет на Община Нова Загора, за срок считано от 25.10.2015 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Нова Загора.

2. На основание чл. 42, ал. б, във връзка с ал. 4 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство, за срок считано от 25.10.2015 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет следните лица:

 • на кметство Асеновец Радка Иванова Илиева;
 • на кметство Баня Стела Манолова Георгиева;
 • на кметство Богданово Росица Христова Йорданова;
 • на кметство Брястово Петя Едрева Дончева;
 • на кметство Бял кладенец Олга Аркадиевна Динева;
 • на кметство Дядово Станка Митева Йорданова;
 • на кметство Езеро Стефка Георгиева Иванова;
 • на кметство Еленово Тотка Иванова Кръстева;
 • на кметство Загорци Недка Иванова Славова;
 • на кметство Кортен Славка Минчева Колева;
 • на кметство Любенова махала Елеонора Донева Русева;
 • на кметство Любенец Анка Димитрова Минчева;
 • на кметство Новоселец Тинка Славова Трифонова;
 • на кметство Научене Гергана Тошева Митева;
 • на кметство Пет могили Живка Димитрова Минчева;
 • на кметство Питово Костадинка Пенкова Атанасова;
 • на кметство Полско Пъдарево Донка Петкова Петрова;
 • на кметство Прохорово Вълко Донев Вълков;
 • на кметство Радево Таня Иванова Кунева;
 • на кметство Радецки Станка Йовчева Стоянова;
 • на кметство Съдийско поле Мария Жендова Георгиева;
 • на кметство Сокол Станка Йорданова Митева
 • на кметство Събрано Рая Димитрова Байракгарова
 • на кметство Ценино Катя Стоянова Кралева

3. Възнаграждението на временно изпълняващите длъжността кмет на Община Нова Загора и кметове на кметства да бъдат определени в съответствие с Решения № 8/02.12.2011 г., № 368/20.07.2015г., № 1014/20.12.2015 г. на Общински съвет Нова Загора и Кодекса на труда.

 

 (Решението е прието с 25 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1645

ОТ ПРОТОКОЛ № 61/01.10.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Нова Загора от социални услуги.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1645

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 36 а, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Нова Загора от социални услуги.

 

 (Решението е прието с 25 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1646

ОТ ПРОТОКОЛ № 61/01.10.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора прочете Предложение за издаване на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „ГАРГАДЖИЯТА" в землището на с. Новоселец, за който е съставен АОС № 279/14.01.2000 г., с вносител Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1646

 

На основание чл. 67, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. "б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Гаргаджията", съставляващ имот № 000058 по КВС на землището на с. Новоселец, община Нова Загора, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 279/14.01.2000 г., на наемателя на обекта „Агрофиш" ЕООД със седалище гр. Нова Загора, за срока на действие на договор за отдаване под наем на язовира № ОС-08- 604/16.12.2014 г. - до 16.12.2019 г.

 

 (Решението е прието с 26 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1647

ОТ ПРОТОКОЛ № 61/01.10.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора прочете Предложение за Прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и „ПАЛИРРИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, чрез покупко-продажба в ПИ 51809.504.7274, гр. Нова Загора, с вносител Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания се изказа Сашо Стоянов – ПП РЗС и Нейчо Минчев - Заместник - председател на Общинския съвет, след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1647

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ 51809.504.7274 (УПИ XXXI, кв. 148 по ПУП на гр. Нова Загора), представляваща 1668/19714 ид.ч. на „ПАЛИРРИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 19950,00 (деветнадесет хиляди деветстотин и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ 51809.504.7274 (УПИ XXXI, кв. 148 по ПУП на гр. Нова Загора), представляваща 1668/19714 ид.ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба с „ПАЛИРРИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 5 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1648

ОТ ПРОТОКОЛ № 61/01.10.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора прочете Предложение за Прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и ХУБАВЕНА МАРИНОВА БОТТКАНЕ-ПЕХЛИВАНОВА, чрез покупко-продажба в ПИ 51809.501.8051 и 51809.501.8052, гр. Нова Загора, с вносител Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП РЗс, след което Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

1648

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в:

- ПИ 51809.501.8051 (УПИ XVI1I-82, кв. 11 по ПУП на гр. Нова Загора), представляваща 24/561 ид.ч. (двадесет и четири от петстотин шестдесет и една ид.ч.);

ПИ 51809.501.8052 (УПИ XIX-82, кв. 11 по ПУП на гр. Нова Загора), представляваща 55/537 ид.ч. (петдесет и пет от петстотин тридесет и седем ид.ч.), на ХУБАВЕНА МАРИНОВА БОТТКАНЕ-ПЕХЛИВАНОВА.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на:

- 470,00 (четиристотин и седемдесет) лв., без включен ДДС, за продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ 51809.501.8051 (УПИ XVIII-82, кв. 11 по ПУП на гр. Нова Загора), представляваща 24/561 ид.ч. (двадесет и четири от петстотин шестдесет и една ид.ч.);

- 1075,00 (хиляда седемдесет и пет) лв., без включен ДДС, за продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ 51809,501.8052 (УПИ XIX-82, кв. 11 по ПУП на гр. Нова Загора), представляваща 55/537 ид.ч. (петдесет и пет от петстотин тридесет и седем ид.ч.).

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да /сключи договори за покупко-продажба с ХУБАВЕНА МАРИНОВА БОТТКАНЕ-ПЕХЛИВАНОВА.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 3 гласа Против и 2 гласа Въздържали се).

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1649

ОТ ПРОТОКОЛ № 61/01.10.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора прочете Предложение за Прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и „АГРОПАРТНЕРС” ООД, чрез покупко-продажба в ПИ № 000377 по КВС на с. Крива круша, с вносетл Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП РЗС, след което Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

1649

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ № 000377 по КВС на с. Крива круша, представляваща 1014/19518 ид.ч. (хиляда и четиринадесет от деветнадесет хиляди петстотин и осемнадесет ид.ч.) на „АГРОПАРТНЕРС” ООД.

2. На основание чл. 41, ал, 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 2350,00 (две хиляди триста и петдесет) лв., за продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ № 000377 по КВС на с. Крива круша, представляваща 1014/19518 ид.ч. (хиляда и четиринадесет от деветнадесет хиляди петстотин и осемнадесет ид.ч.).

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба с „АГРОПАРТНЕРС” ООД.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с:  20 гласа За, 5 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1650

ОТ ПРОТОКОЛ № 61/01.10.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора прочете Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, с идентификатор 51809.504.2514 (УПИ II, кв. 108 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1650

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 7600,00 (седем хиляди и шестстотин) лв., без включен ДДС за продажба на общински недвижим имот, с идентификатор 51809.504.2514 (УПИ II, кв. 108 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 436 (четиристотин тридесет и шест) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), на Анка Илиева Заркова, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1651

ОТ ПРОТОКОЛ № 61/01.10.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора прочете Предложение за Продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ XV, кв. 33 по ПУЛ на с. Съдиево, с вносител Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1651

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2015 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 114 - УПИ XV, кв. 33 по ПУП на с. Съдиево с площ от 540,00 (петстотин и четиридесет) кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 1284/24.10.2005 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ XV, кв. 33 по ПУП на с. Съдиево с площ от 540,00 (петстотин и четиридесет) кв.м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1850,00 (хиляда осемстотин и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ XV, кв. 33 по ПУП на с. Съдиево с площ от 540,00 (петстотин и четиридесет) кв.м.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1652

ОТ ПРОТОКОЛ № 61/01.10.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора прочете Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - публична общинска собственост - помещение, находящо се в сграда на ул. „Петко Енев” 50, гр. Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1652

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг за срок от 5 години, за офис, на част от имот, публична общинска собственост - помещение № 5 с площ от 21,00 кв.м., находящо се на първи етаж на Административна сграда с адм. адрес: ул. „Петко Енев” № 50, гр. Нова Загора и с идентификатор 51809.501.1100.1.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1653

ОТ ПРОТОКОЛ № 61/01.10.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора прочете Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ 12,60 кв.м на II ет. и мазе с площ 7,60 кв.м, находящи се в сграда “Здравен дом и Кметство”, УПИ VIII, кв. 60 по ПУП на с. Бял кладенец, с вносител Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1653

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ 12,60 кв.м на II ет. и мазе с площ 7,60 кв.м, находящи се в сграда “Здравен дом и Кметство”, УПИ VIII, кв. 60 по ПУП на с. Бял кладенец, за офис и склад, чрез публичен търг за срок от 5 години.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1654

ОТ ПРОТОКОЛ № 61/01.10.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора прочете Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ 24 кв.м, находящо се на I етаж в сграда “Кметство”, УПИ I, кв. 7 по ПУП на с. Кортен.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1654

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ 24 кв. м, находящо се на I етаж в сграда “Кметство”, УПИ I, кв. 7 по ПУП на с. Кортен, за офис, чрез публичен търг за срок от 5 години.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1655

ОТ ПРОТОКОЛ № 61/01.10.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд по брой, вид и местонахождение.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1655

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.З от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Общински съвет - Нова Загора определя вида, броя и местонахождението на общинските жилища по групи, както следва:

За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди-32 броя:

1. ул. „Ангел Кънчев” № 14 /къща/

2. ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 62 /къща/

3. ул. „Братя Миладинови” № 61 /къща/

4. ул. „Васил Левски” № 69, вх.Б, ап.З

5. ул. „Васил Левски” № 69, вх.Б, ап.10

6. ул. „Васил Левски” № 69, вх.Б, ап.11

7. ул. „Васил Левски” № 69, вх.Б, ап.12

8. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.А, ап. 15

9. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.А, ап.27

10. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.Б, ап.З

11. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.Б, ап.11

12. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.Б, ап,23

13. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.Б, ап.31

14. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.В, ап.22

15. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.В, ап.31

16. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.А, ап.1

17. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.А, ап.7

18. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.А, ап.13

19. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.А, ап.18

20. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.Б, ап.1

21. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.Б, ап.2

22. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.Б, ап.4

23. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.В, ап.9

24. ж.к. „Загоре”, бл.15, вх.В, ап.7

25. ул. „Константин Фотинов” № 1, вх. А, ап.8

26. ул. „Константин Фотинов” № 1, вх. А, ап.17

27. ул. „Константин Фотинов” № 1, вх. Б, ап.14

28. ул. „Сан Стефано” № 1, вх.А, ап.22

29. ул. „Петко Енев” № 56, вх.Б, ап.5

30. ул. „Петко Енев” № 56, вх.В, ап.2

31. ул. „Петко Енев” № 56, вх.В, ап.14

32. е. Кортен, бивша здравна служба, ап.№ 3

Ведомствени жилища-11 броя

1. ул. „Петко Енев” № 56, вх.В, ап.8

2. ул. „Петко Енев” № 56, вх.В, an. 11

3. ул. „Васил Левски” № 69, вх.А, ап.2

4. ул. „Константин Фотинов” № 1, вх. Б, an. 17

5. ул. „Сан Стефано” № 1, вх.А, an. 11

6. ул. „Сан Стефано” № 1, вх.А, ап.30

7. ул. „Сан Стефано” № 1, вх.А, ап.З 8

8. ж.к. „Загоре”, бл. 14, вх.А, an. 11

9. ж.к. „Загоре”, бл.14, вх.А, ап.17

10. ул.,Димитър Благоев” № 20, вх.А, an. 17

11. ул. „Васил Левски” № 69, вх.Б, ап.1

Резервни жилища-4 броя

1. ж.к. „Загоре”, бл.9, вх.А, ап.19

2. ул. „Родопи” № 2 А-таванска гарсониера №6

3. с. Кортен, бивша здравна служба, ап. № 2

4. е. Кортен, бивша здравна служба, an. № 1

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1656

ОТ ПРОТОКОЛ № 61/01.10.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пенсия на Тихомир Димитров Манев.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1656

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

Тихомир Димитров Манев - ЕГН

 

 (Решението е прието с 26 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1657

ОТ ПРОТОКОЛ № 61/01.10.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонални пенсии на Донка Любова Атанасова и Митко Любов Атанасов.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1657

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

Донка Любова Атанасова - ЕГН

Митко Любов Атанасов - ЕГН

 

 (Решението е прието с 26 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист: