Заседание № 58/29.08.2019г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 836

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за промяна в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 836

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 2 от ЗУО Общински съвет - Нова Загора приема изменения на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Нова Загора (приета с Решение № 1175 от 20.06.2014 година на Общински съвет Нова Загора), както следва:

§ 1. В чл. 26 цифрите „89 2012" се заменят с „98 2017"

§ 2. В чл. 27 се правят следните изменения:

1. в алинея 1 и алинея 4 цифрите „89 2012" се заменят с „98 2017"

2. в алинея 2, текстът след думите „Изискването по ал. 1 не се прилага за:" се заменя със следния текст:

„1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 300 кв. м;

2. премахване на сгради с паянтова конструкция;

3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;

4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;

5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м;

6. изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1500 линейни метра в урбанизирани територии;

7. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 5000 линейни метра извън урбанизирани територии;

8. премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1000 линейни метра извън урбанизирани територии;

9. изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на пътища с дължина до 500 линейни метра;

10. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП, по-малка от 300 кв. м;

11. изграждане и премахване на строежи от шеста категория;

12. всички текущи ремонти."

§ 3. В чл. 60 се правят следните изменения:

1. алинея 5, 8 и 9 се отменят;

2. в алинея 6, т. 2 се отменя;

§ 4. Глава десета „Административно наказателни разпоредби" се отменя.

 

           (Решението е прието с: 21 гласа За и  1  глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 837

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на информация за текущото изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2019 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 837

 

1. Общински съвет - Приема актуализираното разпределение на променените бюджети, списъка за капиталови разходи и сметки за средства от Европейския съюз през първото шестмесечие на 2019 г. съгласно Приложения №№1,2,3,4,5,6,7,

2. Общински съвет Нова Загора - Приема информация за текущото изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2019 г. по прихода и разхода по разпоредители , функции и дейности , както следва: Приложение №3, 4,5

План:

По прихода - 34 775 698 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 3 и 5/

По разхода - 34 775 698 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 4 и 5/

Изпълнение:

По прихода - 23 180 851 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 3 и 5/

По разхода - 14 257 703 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 4 и 5/

3. Общински съвет Нова Загора - Приема информация на отчета за изпълнение капиталовите разходи за първото шестмесечие на 2019 г. съгласно Приложение 7.

4. Общински съвет Нова Загора - Приема информация за текущото изпълнение на общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2019 г. Приложение № 6

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 1 глас против и  1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 838

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Нова Загора и Списъка за капиталови разходи за 2019 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Нейчо Минчев - Заместник - председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 838

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и ал. 3 от ЗПФ и чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 2 гласа Против)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 839

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за допълнение на Решение № 778/29.05.2019 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 839

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет Нова Загора

 

РЕШИ:

 

Допълва свое решение № 778 от 29.05.2019г., както следва:

В т. I, подточка 2, в края на текста се добавя изречение със следното съдържание: „В случай, че в определения срок не постъпят достатъчен брой заявления за съдебни заседатели, срокът за подаване на заявления се удължава до 05.09.2019 г. включително."

 

           (Решението е прието с: 20 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 840

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на язовир „Моста - 2" - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Караново.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 840

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок до десет години на:

1.1. Язовир „Моста - 2", съставляващ поземлен имот с идентификатор 36395.58.163 в землището на с. Караново, с площ 19,408 дка съгласно съставения АОС № 794/22.07.2002 г.

2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да

организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовира и да сключи договор със спечелилия участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 22  гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 841

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИПКЗР НСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно: 1. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 2. Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /обединяване и разделяне на по-малки урегулирани поземлени имоти (УПИ) и обособяване на квартали и улична мрежа/ на ПИ с идентификатори: 02734.65.444, 02734.65.446, 02734.65.447, 02734.65.448 и 02734.65.458 в с. Баня, общ. Нова Загора с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 841

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6, чл. 135, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ.

РЕШИ:

1. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване и изработване на подробен устройствен план - план за регулация, както следва:

Обединяване и разделяне на съществуващите поземлени имоти (ПИ) на нови по-малки урегулирани поземлени имоти (УПИ), обособяване на квартали (8 бр.) и улична мрежа и определяне устройствените зони и параметри на новообразуваните УПИ:

• ЖИЛИЩНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА с малка височина - Жм с устройствени показатели: Пзастр. - 15-40 %, Кинт. - 0,5-0,8, Позел. - 50-80 %, височина на сградата - <3(<10), начин на застрояване - свободно, паркиране в границите на УПИ —> за всички УПИ, без цитираните по-долу УПИ с други устройствени зони и устройствени показатели;

• СМЕСЕНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА за жилищно застрояване и обществено обслужване - Сжо с устройствени показатели: Пзастр. - 15-40 %, Кинт. - 0,5-0,8, Позел. - 50-80 %, височина на сградата - <3(<10), начин на застрояване - свободно, паркиране в границите на УПИ —» в УПИ II, УПИ III и УПИ IV, кв. 1 и УПИ III, кв. 8;

• УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - Ти с устройствени показатели: Пзастр. - 40 %, Кинт. - 0,8, Позел. - 20 %, височина на сградата - <3(<10), начин на застрояване - свободно, паркиране границите на УПИ —> в УПИ VII -за трафопост, кв. 7;

• УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - Оз с Позел. - 80-100 %, -> в УПИ XI, кв. 7.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 2 гласа Против)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 842

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за придобиване на поземлен имот с идентификатор 51809.504.2228 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, ведно с находящите се в него сгради.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 842

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от ЗОС и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да придобие чрез покупко-продажба собствеността върху следният недвижим имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51809.504.2228 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет, точка, петстотин и четири, точка, две хиляди двеста двадесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Нова Загора, одобрени със Заповед № РД-18- 56/31.08.2010 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Нова Загора, ул. „24 май" № 2, (две), целия с площ: 405 кв.м. (четиристотин и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), номер от предходен план: 2228, квартал 124, парцел 6, при граници: ПИ 51809.504.7292, ПИ 51809.504.5288, ПИ 51809.504.2227, ПИ 51809.504.2226, ПИ 51809.504.7291, заедно и реално с находящите се в него:

1.1 Сграда 51809.504.2228.1 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет, точка, петстотин и четири, точка, две хиляди двеста двадесет и осем, точка едно), с площ 53 кв.м. (петдесет и три квадратни метра), брой етажи: 1 (един), начин на трайно ползване: Жилищна сграда - еднофамилна.

1.2. Сграда с идентификатор 51809.504.2228.2 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет, точка, петстотин и четири, точка, две хиляди двеста двадесет и осем, точка две), с площ 54 кв.м. (петдесет и четири квадратни метра), брой етажи: 1 (един), начин на трайно ползване: постройка на допълващо застрояване;

1.3. Сграда с идентификатор 51809.504.2228.3 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет, точка, петстотин и четири, точка, две хиляди двеста двадесет и осем, точка три), с площ 39 кв.м. (тридесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), начин на трайно ползване: сграда за търговия.

2. Общински съвет Нова Загора одобрява предложената цена за придобиване на описаните в т. 1 недвижими имоти в размер на 105 000 лв. /сто и пет хиляди лева/, както и комисионната на Агенцията за недвижими имоти „Маратон" гр. Нова Загора за сключване на сделката в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/.

3. Упълномощава кмета на Община Нова Загора да сключи договор за покупко-продажба на описаните в т. 1 недвижими имоти със собствениците им.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 2 гласа против и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 843

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за пристрояване в имот - частна общинска

собственост УПИ XII, кв. 37 по ПУП на с. Коньово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

843

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 580,00 (петстотин и осемдесет) лв. за учредяване право на пристрояване с площ от 160,00 кв. м., към двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ XII, кв. 37 по ПУП на с. Коньово, по реда на чл. 38, ал. 2 от ЗОС на Даниела Николова Митева.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 1 глас Въздържал се).

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 844

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - УПИ XV-374, кв. 56 по ПУП на с. Караново, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 844

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 3 160,00 (три хиляди сто и шестдесет) лв., без включен ДДС, за продажба на УПИ XV-374, кв. 56 по ПУП на с. Караново, общ. Нова Загора, с площ 900 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”, на Димитър Георгиев Димитров, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 845

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - УПИ IV, кв. 24 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 845

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 2 980,00 (две хиляди деветстотин и осемдесет) лв., без включен ДДС, за продажба на УПИ IV, кв. 24 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора, с площ 940 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”, на Галина Славова Петрова, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 846

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 27111.44.90 по КККР на с. Езеро.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 846

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет — Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 29 - поземлен имот с идентификатор 27111.44.90 по КККР на с. Езеро (стар №000090), с площ 28 803 кв. м., начин на трайно ползване: „друг вид земеделска земя”, кат. IV, м. „Новият кладенец”, актуван с Акт за частна общинска собственост 2857/23.04.2014 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 27111.44.90 по КККР на с. Езеро (стар №000090), с площ 28 803 кв. м., начин на трайно ползване: „друг вид земеделска земя”, кат. IV, м. „Новият кладенец”

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 31 110,00 (тридесет и една хиляди сто и десет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 27111.44.90 по КККР на с. Езеро (стар №000090), с площ 28 803 кв. м., начин на трайно ползване: „друг вид земеделска земя”, кат. IV, м. „Новият кладенец”

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 847

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 44505.287.2 по КККР на с. Любенец.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 847

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане е имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 30 - поземлен имот с идентификатор 44505.287.2 по КККР на с. Любенец (стар №287002), с площ 576 кв. м., начин на трайно ползване: „изоставена орна земя”, кат. V, м. „Над село”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 426/25.05.2000 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 44505.287.2 по КККР на с. Любенец (стар №287002), с площ 576 кв. м., начин на трайно ползване: „изоставена орна земя”, кат. V, м. „Над село”

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 530,00 (петстотин и тридесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 44505.287.2 по КККР на с. Любенец (стар №287002), с площ 576 кв. м., начин на трайно ползване: „изоставена орна земя”, кат. V, м. „Над село”

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 848

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.10 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 848

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 31 - поземлен имот с идентификатор 38683.188.10 по КККР на с. Кортен, с площ 1156 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3873/31.07.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.10 по КККР на с. Кортен, с площ 1156 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 435,00 (три хиляди четиристотин тридесет и пет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с 38683.188.10 по КККР на с. Кортен, е площ 1156 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

           (Решението е прието след поименно гласуване със 17 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 849

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.92 по КККР на е. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 849

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 32 - поземлен имот е идентификатор 38683.188.92 по КККР на с. Кортен, с площ 1765 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3860/05.07.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.92 по КККР на е. Кортен, с площ 1765 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4 520,00 (четири хиляди петстотин и двадесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор идентификатор 38683.188.92 по КККР на с. Кортен, с площ 1765 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток”

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

           (Решението е прието след поименно гласуване с 19 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 850

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.501.8065 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ VII, кв. 186 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 850

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 33 - общински поземлен имот с идентификатор 51809.501.8065 по КККР гр. Нова Загора (УПИ VII, кв. 186 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 929 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), адм. адрес: ж.к. „Загоре”, гр. Нова Загора, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3859/05.07.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.501.8065 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ VII, кв. 186 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 929 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 1 Ом.).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 17 500,00 (седемнадесет хиляди и петстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 51809.501.8065 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ VII, кв. 186 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 929 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 20 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 851

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Предоставяне безвъзмездно за управление на имот общинска собственост, представляващ част от едноетажна сграда с идентификатор 51809.506.4542.1 по КККР на гр. Нова Загора, находяща се на ул. “Освобождение”1 (кв. VI), гр. Нова Загора на Областна дирекция на МВР - Сливен за нуждите на Районно управление Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 851

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 6, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет Нова Загора предоставя безвъзмездно за управление част от имот общинска собственост, а именно: Помещения с №-ра 15, 16, 17, 18, 19, 20, прилежащия им коридор и санитарни помещения с обща площ 150 кв. м., обособени с отделен вход, находящи се в едноетажна сграда с идентификатор 51809.506.4542.1 по КККР на гр. Нова Загора, с адм. адрес: ул. “Освобождение” 1 (кв. VI), гр. Нова Загора на Областна дирекция на МВР - Сливен, за нуждите на Районно управление Нова Загора до отпадане на необходимостта от ползване на имота.

2. Общински съвет Нова Загора, упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за предоставяне безвъзмездно за управление на горецитирания недвижим имот с директора на Областна дирекция на МВР - Сливен.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 852

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за утвърждаване на одобрените заявления и определяне размера на отпусната сума по Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

По предложението се изказа Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 852

 

На основание чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора утвърждава одобрения кандидат по заявление и определя размера на отпусната сума, както следва:

1. Заявление вх. № 94-00-6503/23.07.19г. с размер на отпусната до 2000,00 лв.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 853

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Стоян Пенев – общински съветник внесе Предложение за преименуване на местности и язовири на територията на община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 853

 

На основание член 21, ал.1, т.1, и т.18 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора:

1. Възлага на Общинска администрация да изготви цялостна стратегия по замяна на чуждоезиковата топонимия с българска и предложи за одобрение в Общински съвет.

2. Упълномощава Кмета на Общината да състави комисия от специалисти от общинска администрация, която да извърши всички последващи нормативно определени действия в изпълнение на горното решение.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За, 2 гласа Против и 1 глас Въздържал се).

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 854

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно: 1. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 2. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на поземлен имот с идентификатор 27111.45Л9 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора, местност „ДРЯНОВА МОГИЛА”, площ: 3474 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: Нива, Категория на земята: 4.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 854

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ.

РЕШИ:

1. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на поземлен имот с идентификатор 27111.45.19 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора, местност „ДРЯНОВА МОГИЛА”, площ: 3474 кв.м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: Нива, Категория на земята: 4 и установяване на ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА (Пп) с устройствени показатели: Пзастр. - 80%, Кинт – 2,5, Позел – мин. 20%, височина - ≤ 10,0 м, свободно застрояване, паркиране в границите на имота.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване със 17 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 855

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Пенка Славова Кръстева от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 855

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Пенка Славова Кръстева, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 856

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/29.08.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Веселин Господинов Василев от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 856

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Веселин Господинов Василев, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: гласа За и  гласа против и  глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)