Община Нова Загора ще предоставя почасови социални услуги на 100 потребители

                                               

Община Нова Загора ще предоставя почасови социални услуги на 100 потребители

На 17.09.2015 г. Община Нова Загора подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0062-C001 “Подкрепа за независим живот в община Нова Загора” с Министерство на труда и социалната политика, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
В рамките на проекта ще бъде надградена и подкрепена дейността на съществуващото и функциониращо към момента Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Нова Загора, създадено по процедурата „Помощ в дома”.
На 12.10.2015 г. /понеделник/от 11.00 ч. в Клуба на дейците на културата в Нова Загора ще се състои пресконференция, на която проектът ще бъде официално представен пред обществеността. В същия ден предстои да стартира и набирането на персонал за функциониране на социалната услуга и на кандидат-потребители, които да се възползват от предоставяните почасови услуги.
Ще бъдат назначени социален работник, сътрудник социални дейности и медицинска сестра, като по този начин ще се гарантира интегриран и иновативен подход при предоставяне на услугата.
При изпълнение на дейностите по проекта на два етапа ще бъдат наети общо 62 лични асистенти, които ще предоставят почасови социални услуги на 100 потребители от Нова Загора и населените места в общината.
С реализирането на проект BG05M9OP001-2.002-0062-C001 “Подкрепа за независим живот в община Нова Загора”, общинското ръководство си поставя за цел да подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на общината, като същевременно ще бъдат върнати на пазара на труда лицата, полагащи грижи за своите близки с увреждания.
Допълнително ще бъде публикувана информация на сайта на Община Нова Загора и чрез местните медии за реда, начина, условията и изискванията към кандидат-потребителите на социалната услуга и лицата, желаещи да предоставят почасовите услуги.
Проект BG05M9OP001-2.002-0062-C001 “Подкрепа за независим живот в община Нова Загора” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ възлиза на 499 920,87 лв, като продължителността на проекта е 21 месеца.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Нова Загора носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика.”

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M9OP001-2.002-0062-C001 „Подкрепа за независим живот в Oбщина Нова Загора”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския социален фонд.