Заседание № 57/18.07.2019 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 815

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

В станалите разисквания взеха участие и: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник - председател на Общински съвет Нова Загора и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 815

 

Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

 

           (Решението е прието с: 22 гласа За и  1  глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 816

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Одитен доклад на Сметна палата за заверка на консолидирания годишен финансов отчет на Община Нова Загора за 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 816

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 140 ал.1 от Закона за публичните финанси, приема Одитен доклад № 0400210118, съдържащ немодифицирано мнение на Сметна палата за заверка на консолидирания годишния финансов отчет на Община Нова Загора за 2018 г.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 2 гласа Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 817

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Нова Загора и Списъка за капиталови разходи за 2019 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие и: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник - председател на Общински съвет Нова Загора, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Крум Георгиев – ПП НП, Желязко Милев – ПП ДНБ и Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 817

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и ал.3 от ЗПФ и чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

4. Общински съвет - Нова Загора променя месечното разпределение на разходите за заплати за работещите в делегираната от държавата дейност „Домове за стари хора” за месеците : август; септември; октомври; ноември и декември 2019 г. от 18 000 лв. /Приложение № 10/ към Бюджет 2019 г., приет с Решение № 719/31.01.2019 г.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 1 глас Против и  1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 818

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за второ тримесечие на 2019 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 818

 

На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора, одобрява разходите за командировки на кмета на общината за второто тримесечие на 2019 г., съгласно приложената справка.

 

           (Решението е прието с: 25 гласа За и  1  глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 819

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 819

1. На основание 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет определя Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, което ще се проведе на 31.07.2019 г. от 10:30 часа, в заседателната зала на Областна администрация Сливен.

2. На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, както следва:

Решение по т. 1 от дневния ред: Обсъждане и приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД за 2020 г.

На осн. чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/:

Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД за 2020 г. - да гласува „ЗА“.

Решение по т. 2 от дневния ред: Обсъждане и приемане за сведение на Годишния отчетен доклад на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД за 2018 г.

Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА за сведение Годишния отчетен доклад на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД за 2018 г. - да гласува „ЗА“.

Решение по т. 3 от дневния ред: Разни - да гласува по своя преценка.

 

    (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 820

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 820

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 11 и 12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет - Нова Загора определя следните минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег:

Минимални цени за 1 км. пробег

• дневна тарифа - 0,75 лв. км./пробег

• нощна тарифа - 0,80 лв. км./пробег

Максимални цени за 1 км. пробег

• дневна тарифа - 0,95 лв. км./пробег

• нощна тарифа - 1,10 лв. км./пробег

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 1 глас Против).

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 821

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - УПИ XI-382, кв. 47 по ПУП на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 821

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 5 400,00 (пет хиляди и четиристотин) лв., без включен ДДС, за продажба на УПИ XI-382, кв. 47 по ПУП на с. Асеновец, общ. Нова Загора, с площ 720 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”, на наследниците на Стоян Господинов Стоянов, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 822

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Одобряване на оценка за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ II, кв. 40 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора, ведно с находящите се в него сгради.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 822

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 24 - недвижим имот с площ 2 360 кв. м., ведно с няходящите се в него сгради: бивша „Ритуална сграда” със ЗП 264 кв. м. и бивша къща музей „Начо Иванов” със ЗП 70 кв. м., съставляващ УПИ II, кв. 40 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора, актуван с Актове за частна общинска собственост № 6/16.06.1998 г. и № 743/23.01.2002 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 18 300,00 (осемнадесет хиляди и триста), без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с площ 2 360 кв. м., ведно с находящите се в него сгради: бивша „Ритуална сграда” със ЗП 264 КВ. М. и бивша къща-музей „Начо Иванов“ със ЗП 70 кв. м. , съставляващ УПИ IIкв. 40 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 823

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ XIX, кв. 8 по ПУП на с. Баня, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 823

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 23 - УПИ XIX, кв. 8 по ПУП на с. Баня, общ. Нова Загора, с площ 440 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 898/06.06.2003 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ XIX, кв. 8 по ПУП на с. Баня, общ. Нова Загора, с площ 440 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 140,00 (три хиляди сто и четиридесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ XIX, кв. 8 по ПУП на с. Баня, общ. Нова Загора, с площ 440 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За, 1 глас Против и  2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 824

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.189.15 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 824

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 25 - поземлен имот с идентификатор 38683.189.15 по КККР на с. Кортен, м. „Щоките”, с площ 1150 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, кат. IV, ведно с находящата се в него едноетажна жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор 38683.189.15.1 и ЗП 34 кв. м актуван с Акт за частна общинска собственост № 3852/05.06.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.189.15 по КККР на с. Кортен, м. „Щоките”, с площ 1150 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, кат. IV, ведно с находящата се в него едноетажна жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор

38683.189.15.1 и ЗП 34 кв. м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4 000,00 (четири хиляди) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.189.15 по КККР на с. Кортен, м. „Щоките”, с площ 1150 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, кат. IV, ведно с находящата се в него едноетажна жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор 38683.189.15.1 и ЗП 34 кв. м.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 1 глас Против и  3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 825

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 38683.189.16 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 825

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 26 - поземлен имот с идентификатор 38683.189.16 по КККР на с. Кортен, м. „Щоките”, с площ 2124 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, кат. IV,, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3853/     05.06.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.189.16 по КККР на с. Кортен, м. „Щоките”, с площ 2124 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, кат. IV,

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 6 400,00 (шест хиляди и четиристотин) лв., за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.189.16 по КККР на с. Кортен, м. „Щоките”, с площ 2124 кв .м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, кат. IV,

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 826

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.189.17 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 826

 

1. На основание чл. 21, ат. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 27 - поземлен имот с идентификатор 38683.189.17 по КККР на с. Кортен, м. „Щоките”, с площ 2347 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, кат. IV, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3854/      05.06.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.189.17 по КККР на с. Кортен, м. „Щоките”, с площ 2347 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, кат. IV.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 7 100,00 (седем хиляди и сто) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.189.17 по КККР на с. Кортен, м. „Щоките”, с площ 2347 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, кат. IV.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 827

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.189.46 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 827

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 28 - поземлен имот с идентификатор 38683.119.46 по КККР на с. Кортен (стар №119046), м. „Сарандев мост”, с площ 607 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „лозе”, кат. V, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3856/11.06.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.119.46 по КККР на с. Кортен, м. „Сарандев мост”, с площ 607 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „лозе”, кат. V.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 730,00 (седемстотин и тридесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.119.46 по КККР на с. Кортен, м. „Сарандев мост”, с площ 607 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „лозе”, кат. V.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 828

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Йорданка Радева Трифонова, чрез покупко-продажба в УПИ III-66, кв. 9 по ПУП на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 828

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ III-66, кв. 9 по ПУП на с. Полско Пъдарево, представляваща 35/1100 ид. ч. на Йорданка Радева Трифонова.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 130,00 (сто и тридесет) лв., без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ III-66, кв. 9 по ПУП на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба със Йорданка Радева Трифонова.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 829

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Ани Стоянова Льондова чрез покупко-продажба в УПИ V, кв. 15 по ПУП на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 829

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ V-74, кв. 15 по ПУП на с. Асеновец, представляваща 30/870 ид. ч. на Ани Стоянова Льондова.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 225,00 (двеста двадесет и пет) лв., без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ V-74, кв. 15 по ПУП на с. Асеновец, общ. Нова Загора

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба със Ани Стоянова Льондова.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 830

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно: 1. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 2. Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелна линия 1 kV от ТП „Юг“ за външно електрозахранване на ПИ 04635.66.289 (стар № 000289) и ПИ 04635.66.327 (стар № 000327) в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора“; 3. Изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 830

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ:

1. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

2. Разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелна линия 1 kV от ТП „Юг“ за външно електрозахранване на ПИ 04635.66.289 (стар № 000289) и ПИ 04635.66.327 (стар № 000327) в землището на е. Богданово, общ. Нова Загора“.

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на е. Богданово, общ. Нова Загора, както следва:

- ПИ 04635.66.283 (мера, земеделска територия, стопанисвано от общината) с дължина на трасето 17,60 м и площ на сервитута 50,70 кв.м;

- ПИ 04635.66.260 (местен път, територия на транспорта, общинска публична собственост) с дължина на трасето 534,40 м и площ на сервитута 1497,00 кв.м,

във връзка с реализиране на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелна линия 1 kV от ТП „Юг“ за външно електрозахранване на ПИ 04635.66.289 (стар № 000289) и ПИ 04635.66.327 (стар № 000327) в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора“.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 831

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2019/2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 831

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет Нова Загора реши:

1. Детска градина „Бодра смяна", гр. Нова Загора, Детска градина с. Млекарево, Начално училище „Любен Каравелов" гр. Нова Загора, Начално училище „Св. Паисий Хилендарски" гр. Нова Загора, Основно училище „Христо Ботев" с. Съдиево, Основно училище „Иларион Макариополски" с. Любенова махала, Основно училище „П. Р. Славейков" с. Кортен, Основно училище „Св. Паисий Хилендарски" с. Стоил войвода, Средно училище „Христо Ботев" гр. Нова Загора и Средно училище „Иван Вазов" гр. Нова Загора да бъдат включени в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2019/2020г.

2. Възлага на кмета на Община Нова Загора да. предприеме необходимите действия за включване на детските градини и училища по т. 1 в списъка на средищните детски градини и училища.

 

           (Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 832

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Наска Събева Коруева от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 832

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Наска Събева Коруева, в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 833

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Пенка Люцканова Стефанова от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 833

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Пенка Люцканова Стефанова, в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 834

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Румен Златев Димитрова от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 834

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Румен Златев Димитрова, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 835

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/18.07.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Стела Йорданова – общински съветник внесе Предложение за отваряне за движение на затворения участък по улица „Кънчо Чамов“, намиращ се на Общински пазари, гр. Нова Загора. Време за подготовка на участъка за отваряне: 45 дни.

            В станалите разисквания взеха участие: Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет с: 5 гласа За, 14 гласа Против и 4 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 835

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за отваряне за движение на затворения участък по улица „Кънчо Чамов“, намиращ се на Общински пазари, гр. Нова Загора.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)