Заседание № 56/20.06.2019 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 796

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за откупуване на дяловете на наследниците на Иван Митев Славов в капитала на „Меридиан 26“ ООД, гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Нейчо Минчев - Заместник - председател на Общински съвет Нова Загора и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 796

 

            Общински съвет Нова Загора връща за доработване Предложение за откупуване на дяловете на наследниците на Иван Митев Славов в капитала на „Меридиан 26“ ООД, гр. Нова Загора.

 

           (Решението е прието със 17 гласа За, 4  гласа против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 797

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Нова Загора и Списъка за капиталови разходи за 2019 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата представляват неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 797

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и ал. 3 от ЗПФ и чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

4. Общински съвет - Нова Загора допълва Списъка на длъжностите и лицата в Община Нова Загора, които имат право на транспортни разноски за 2019 година /Приложение № 11/ към Бюджет 2019 г., приет с Решение № 719/31.01.2019 г. със служителката: Красимира Иванова Кръстева на длъжност „старши специалист” в община Нова Загора, считано от 01.06.2019 г.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 17 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 798

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на язовири - публична общинска собственост.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 798

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет – Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок до десет години на следните язовири:

1.1. Язовир „Ешек дере" с площ 48,504 дка по АОС № 304/13.03.2000 г., представляващ поземлени имоти №№ 000409 по КВС, с идентификатор 00713.21.409 по Кадастралната карта в землището на с. Асеновец и № 000129 по КВС, с идентификатор 38683.163.129 по Кадастралната карта в землището на с. Кортен, община Нова Загора.

1.2. Водоем „Аврен дере"с площ 59,108 дка по АОС № 1661/19.10.2006 г., представляващ поземлен имот № 000204 по КВС, с идентификатор 61340.45.204 по Кадастралната карта в землището на с. Радецки, община Нова Загора.

1.3. Язовир „Юрта" с обща площ 14,912 дка по АОС № 1281/19.10.2005 г., представляващ поземлени имоти №№ 000033 и 000034 по КВС, с идентификатори 67831.12.33 и 67831.12.34 по Кадастралната карта в землището на с. Сокол, община Нова Загора.

1.4. Язовир „Гаргаджията" с площ 144,225 дка по АОС № 279/14.01.2000 г., представляващ поземлен имот № 000058 по КВС, с идентификатор 52146.38.58 по Кадастралната карта в землището на с. Новоселец, община Нова Загора.

2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовирите, и да сключи договори със спечелилите участници.

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 799

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ I, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Пепа Беева – ПП БСП и Нейчо Минчев - Заместник - председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 799

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 12 - УПИ I, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 403 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3839/09.05.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ I, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 403 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1385,00 (хиляда триста осемдесет и пет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ I, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 403 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 1 глас против и  5 гласа Въздържали се)

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 800

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ II, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора=

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 800

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане е имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 13 - УПИ II, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, е площ 441 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3840/09.05.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ II, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, е площ 441 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1495,00 (хиляда четиристотин деветдесет и пет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ II, кв. 53 по ПУП на е. Съдийско поле, общ. Нова Загора, е площ 441 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 15 гласа За, 1 глас против и  3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 801

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ III, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 801

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане е имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 14 - УПИ III, кв. 53 по ПУП на е. Съдийско поле, общ. Нова Загора, е площ 337 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”, актуван е Акт за частна общинска собственост № 3841/09.05.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ III, кв. 53 по ПУП на е. Съдийско поле, общ. Нова Загора, е площ 337 кв.м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1140,00 (хиляда сто и четиридесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ III, кв. 53 по ПУП на е. Съдийско поле, общ. Нова Загора, е площ 337 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след коет ода сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 802

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ IV, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 802

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане е имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 15 - УПИ IV, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 543 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3842/09.05.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ IV, кв. 53 по ПУП на е. Съдийско поле, общ. Нова Загора, е площ 543 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1870,00 (хиляда осемстотин и седемдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ IV, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, е площ 543 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1  глас против и  3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 803

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ V, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 803

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане е имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 16 - УПИ V, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 426 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3843/09.05.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ V, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 426 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1445,00 (хиляда четиристотин четиридесет и пет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ V, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 426 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 804

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ VI, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 804

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 17 - УПИ VI, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 637 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3844/09.05.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ VI, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 637 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2160,00 (две хиляди сто и шестдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ VI, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 637 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 805

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ VII, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 805

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 18 - УПИ VII, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 820 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3844/09.05.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ VII, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 820 кв .м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2820,00 (две хиляди осемстотин и двадесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ VII, кв. 53 по ПУП на е. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 820 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и  3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 806

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ VIII, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 806

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане е имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 19 - УПИ VIII, кв. 53 по ПУП на е. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 733 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3846/09.05.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ VIII, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 733 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2520,00 (две хиляди петстотин и двадесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ VIII, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 733 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 1 глас Против и 2 гласа Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 807

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ IХ, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 807

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 20 - УПИ IX, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 620 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3847/09.05.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ IX, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 620 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2135,00 (две хиляди сто тридесет и пет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ IX, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 620 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с:19 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 808

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ Х, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 808

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 21 - УПИ X, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 507 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3848/09.05.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ X, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 507 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1720,00 (хиляда седемстотин и двадесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ X, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 507 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 809

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ ХI, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 809

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 22 - УПИ XI, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 439 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3849/09.05.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ XI, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 439 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1490,00 (хиляда четиристотин и деветдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ XI, кв. 53 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, с площ 439 кв. м. и отреждане „за жилищни нужди”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира ,и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 810

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 38683.67.25 по КККР на е. Кортен, общ. Нова Загора (стар № 067025).

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 810

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 11 - поземлен имот с идентификатор 38683.67.25 по КККР с. Кортен (стар № 067025), с площ 676 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „лозе”, кат. V, м. „Двата бряста”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3850/10.05.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.67.25 по КККР с. Кортен (стар № 067025), с площ 676 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „лозе”, кат. V, м. „Двата бряста”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 800,00 (осемстотин) лв., за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.67.25 по КККР с. Кортен (стар № 067025), с площ 676 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „лозе”, кат. V, м. „Двата бряста”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 811

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ 87 кв. м., находящо се в сградата на „Здравен дом”, УПИ V, кв.22 по ПУЛ на с. Съдиево, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 811

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 121 - помещение (млечна кухня) с обща площ от 87 кв. м, находящо се в сграда „Здравен дом”, УПИ V, кв. 22 по ПУП на с. Съдиево, община Нова Загора, АОС № 546/22.08.2000 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение (млечна кухня) с обща площ от 87 кв. м, находящо се в сграда „Здравен дом”, УПИ V, кв. 22 по ПУП на с. Съдиево, за търговска дейност, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 812

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. и отдаване под наем на язовир „Дермен дере" в землището на с. Асеновец, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет

Р ЕШ Е Н И Е

№ 812

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общинският съвет - Нова Загора допълва Приложение № 1 към Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - имоти, които Общината възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, както следва:

 

точка                         Описание на имота

          122                  Язовир „Дермен дере" с площ 14,689 дка, съставляващ имот № 000510 по КВС на землището на с. Асеновец с ЕКАТТЕ 00713 (ПИ с идентификатор 00713.37.510), за който е съставен АОС (публична) № 303/13.03.2000 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок от десет години на язовир „Дермен дере", за който е съставен АОС № 303/13.03.2000 г.

3. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовира, и да сключи договор със спечелилия участник.

           (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 813

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  отпускане на еднократна финансова помощ на Пламен Руменов Русев, гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 813

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Пламен Руменов Русев, в размер на 1000 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 814

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/ 20.06.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  предоставяне на еднократна финансова помощ на Ваня Стоянова Данева от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 814

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Ваня Стоянова Данева, в размер на 1000 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)