Заседание № 55/29.05.2019г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 777

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            След проведените разисквания Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 777

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Нова Загора избира Нейчо Минчев - Заместник - председател на Общински съвет Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен.

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред, както следва:

- по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“

- по точка 2 от дневния ред да гласува – „ЗА“

- по точка 3 от дневния ред да гласува – „ЗА“

- по точка 4 от дневния ред да гласува – „ЗА“

- по точка 5 от дневния ред да гласува – „по преценка на представителя“

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 778

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд – Нова Загора за мандат 2020 г. – 2024 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие:

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 778

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет Нова Загора

 

РЕШИ:

 

I. Общински съвет - Нова Загора открива процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд - Нова Загора за мандат: 2020 г. – 2024 г. при следните правила:

1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец за участие в процедурата /публикуван на интернет страницата на Общински съвет - Нова Загора https://nova-zagora.org/obs, ведно с необходимите документи, съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловодството на Общински съвет - Нова Загора в срок до 31.07.2019 г.

3. Изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се проведе в срока по чл. 68, ал. 5, във връзка с чл. 68а от Закона за съдебната власт.

4. Допълнителна информация във връзка с процедурата за определяне на съдебни заседатели ще се публикува на страницата на Общински съвет - Нова Загора.

II. Общински съвет - Нова Загора избира комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, в състав от следните общински съветници:

Председател:

1. Георги Николов Николов - общински съветник;

Членове:

2. Мария Иванова – Данева - общински съветник;

3. Стоян Стаматов Пенев - общински съветник;

4. Желязко Младенов Милев - общински съветник;

5. Андония Тодорова Спасова -  общински съветник;

III. Общински съвет Нова Загора възлага на комисията да изготви списък на допуснатите до участие кандидати, да публикува на интернет страницата на Общински съвет - Нова Загора необходимите документи и информация, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт във връзка с процедурата за определяне на съдебни заседатели. Комисията да определи датата на изслушването, която да бъде обявена на интернет страницата на Общински съвет - Нова Загора. Комисията да изготви доклад за протичането на изслушването и го предостави на Общинския съвет, при спазването разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗСВ.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 779

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за дейността на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора за 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник - председател на Общински съвет Нова Загора и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора,  след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 779

 

1. Общински съвет - Нова Загора приема Отчета за дейността на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора за 2018 г.

2. Общински съвет - Нова Загора освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността му през 2018 г.

3. Балансовата загуба за 2018 г. в размер на 89 527 лв. да бъде отнесена в неразпределена печалба, натрупаната неразпределена печалба да бъде използвана за покриване на натрупана загуба отминали години.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 780

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Нова Загора за 2019 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие     

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 780

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл. 124 ал. 2 от ЗПФ, чл. 37 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджета на община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и списъка за капиталови разходи.

4. Общински съвет - Нова Загора променя месечното разпределение на разходите за заплати за работещите в местни дейности през 2019 г. /Приложение № 10/ към Бюджет 2019 г., приет с Решение № 719/31.01.2019 г. в дейност „Озеленяване” за месеците : юни; юли; август; септември и октомври 2019 г. от 7 450 лв. на 10 922 лв.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 781

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение относно определяне на продажна цена на книгата „Ясновидецът“ и цената на рекламните стоки, които ще се предлагат в „Мемориален комплекс – Културно-информационен център Дядо Влайчо“, с. Коньово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие        

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 781

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Нова Загора определя продажна цена на книгата „Ясновидецът" на автор Златина Великова, в размер на 12 лв. за брой.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, Общински^ съвет Нова Загора определя 10 % надценка от себестойността на рекламните стоки, които ще се предлагат в „Мемориален комплекс - Културно/Информационен център Дядо Влайчо", с. Коньово.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 782

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за разполагане на паметна плоча на известни личности, подпомогнали във времето граждани на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и Андония Спасова – ПП ГЕРБ и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет след гласуване с: 4 гласа За, 12 гласа Против и 9 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 782

 

Общински съвет Нова Загора не приема Решение за разполагане на паметна плоча на известни личности, подпомогнали във времето граждани на Община Нова Загора.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 783

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. и отдаване под наем на язовир „Над Злати Николов" в землището на с. Сокол, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 783

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общинският съвет - Нова Загора допълва Приложение № 1 към Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - имоти, които Общината възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, както следва:

точка              Описание на имота

120                 Язовир „Над Злати Николов" с площ 17,185 дка, съставляващ имоти №№ 000049 и 000050 по КВС на землището на с. Сокол с ЕКАТТЕ 67831 (ПИ с идентификатори 67831.18.49 и 67831.18.50), за който е съставен АОС (публична) № 905/01.07.2003 г

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет – Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок от десет години на язовир „Над Злати Николов", за който е съставен АОС № 905/01.07.2003 г.

3. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовира и да сключи

договор със спечелилия участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 784

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна вида на общинско жилище, находящо се на ул. „Константин Фотинов” № 1, вх. А, ап.17 и ул. „Петко Енев” № 56, вх. В, ап.11, гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

784

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. З от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища Общински съвет Нова Загора определя общинско жилище, находящо се на адрес ул. „Константин Фотинов“ № 1, вх. А, ап.17 и общинско жилище, находящо се на ул. „Петко Енев” №56, вх. В, ап.11, гр. Нова Загора за „Ведомствено жилище“.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 785

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Ликвидиране на съсобственост между Община Нова Загора и Стойко Коев Стойков, чрез покупко-продажба в ПИ с идентификатор 38683.188.5 по КККР на с. Кортен.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

785

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от-ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ 38683.188.5 по КККР на с. Кортен, представляваща 83/563 ид.ч., на Стойко Коев Стойков.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 247,00 (двеста четиридесет и седем) лв., за продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ 38683.188.5 по КККР на с. Кортен, представляваща 83/563 ид.ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със Стойко Коев Стойков.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 786

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Ликвидиране на съсобственост между Община Нова Загора и Атанас Митков Кашеров, чрез покупко-продажба в ПИ с идентификатор 38683.188.37 по КККР на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

786

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ 38683.188.37 по КККР на с. Кортен, представляваща 170/850 ид.ч., на Атанас Митков Кашеров.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 459,00 (четиристотин петдесет и девет) лв., за продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ 38683.188.37 по КККР на с. Кортен, представляваща 170/850 ид.ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба с Атанас Митков Кашеров.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 787

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - публична общинска собственост - помещение „Клуб на дейците на културата”, находящо се в сграда „Библиотека”с идентификатор 51809.504.2002.2.1 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ VII-2002, кв. 98 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

787

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение „Клуб на дейците на културата” с площ от 169,50 кв. м, находящо се в сграда „Библиотека” с идентификатор 51809.504.2002.2.1 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ VII-2002, кв. 98 по ПУП на гр. Нова Загора), за клуб на дейците на културата и търговска дейност, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 788

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион е площ 20,00 кв.м., находящо се в УПИ 1-201, кв. 42 по ПУП на с. Млекарево, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

788

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг за срок от 5 години, за търговска дейност на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион с площ 20,00 кв. м., находящо се в УПИ 1-201, кв. 42 по ПУП на с. Млекарево, общ. Нова Загора.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спачелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 789

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи в землището на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

789

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет Нова Загора определя оценките на общинските земи, върху които е предоставено право на ползвателите да придобият собственост по реда на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, като следва:

1.1 Определя оценка в размер на 1 817 лв. за придобиване правото на собственост върху ПИ с идентификатор 386833.188.22 по КККР на с. Кортен с площ 673 кв. м. и НТП „За земеделски труд и отдих (съгласно§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)” от Жечо Тодоров Жечев;

1.2 Определя оценка в размер на 2 430 лв. за придобиване правото на собственост върху ПИ с идентификатор 386833.188.53 по КККР на с. Кортен с площ 1000 кв. м. и НТП „За земеделски труд и отдих (съгласно§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)” от н-ци Петър Йошков Корендов;

1.3 Определя оценка в размер на 2 430 лв. за придобиване правото на собственост върху ПИ с идентификатор 386833.188.51 по КККР на с. Кортен с площ 1000 кв. м. и НТП „За земеделски труд и отдих (съгласно§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)” от Златко Иванов Марков;

1.4 Определя оценка в размер на 2 423 лв. за придобиване правото на собственост върху ПИ с идентификатор 386833.188.46 по КККР на с. Кортен с площ 997 кв. м. и НТП „За земеделски труд и отдих (съгласно§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)” от н-ци Георги Драгиев Василев;

1.5 Определя оценка в размер на 1 726 лв. за придобиване правото на собственост върху ПИ с идентификатор 386833.188.9 по КККР на с. Кортен с площ 581 кв. м. и НТП „За земеделски труд и отдих (съгласно§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)” от н-ци Тони Косев Илиев;

1.6 Определя оценка в размер на 2 560 лв. за придобиване правото на собственост върху ПИ с идентификатор 386833.188.41 по КККР на с. Кортен с площ 1000 кв. м. и НТП „За земеделски труд и отдих (съгласно§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)” от Николай Георгиев Арабаджиев;

1.7 Определя оценка в размер на 2 970 лв. за придобиване правото на собственост върху ПИ с идентификатор 386833.188.2 по КККР на с. Кортен с площ 1000 кв. м. и НТП „За земеделски труд и отдих (съгласно§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)” от н-ци Георги Йоргов Колев;

1.8 Определя оценка в размер на 2 700 лв. за придобиване правото на собственост върху ПИ с идентификатор 386833.188.35 по КККР на с. Кортен е площ 1000 кв. м. и НТП „За земеделски труд и отдих (съгласно§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)” от н-ци Станчо Добрев Станчев;

1.9 Определя оценка в размер на 2 970 лв. за придобиване правото на собственост върху ПИ с идентификатор 386833.188.6 по КККР на с. Кортен с площ 1000 кв. м. и НТП „За земеделски труд и отдих (съгласно§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)” от н-ци Пенчо Атанасов Динев;

1.10 Определя оценка в размер на 2 919 лв. за придобиване правото на собственост върху ПИ с идентификатор 386833.188.17 по КККР на с. Кортен с площ 1081 кв. м. и НТП „За земеделски труд и отдих (съгласно§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)” от н-ци Милко Иванов Стефанов;

1.11 Определя оценка в размер на 6 372 лв. за придобиване правото на собственост върху ПИ с идентификатор 386833.189.5 по КККР на с. Кортен с площ 2110 кв. м. и НТП „За земеделски труд и отдих (съгласно§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)” от н-ци Никола Колев Георгиев и Петър Генчев Камбуров;

1.12 Определя оценка в размер на 2 430 лв. за придобиване правото на собственост върху ПИ с идентификатор 386833.187.3 по КККР на с. Кортен с площ 1000 кв. м. и НТП „За земеделски труд и отдих (съгласно§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)” от н-ци Еньо Йоргов Драгиев;

1.13 Определя оценка в размер на 3 017 лв. за придобиване правото на собственост върху ПИ с идентификатор 386833.187.15 по КККР на с. Кортен с площ 999 кв. м. и НТП „За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)“ от н-ци Петко Георгиев Симеонов.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 790

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно побратимяване на Община Нова Загора със Сергиево Посадски муниципален район с административен център – град Сергиев Посад.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

790

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие за побратимяване на Община Нова Загора с Сергиево Посадски муниципален район с административен център - град Сергиев Посад.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава кмета на Общината да предприеме необходимите действия за подписване на Меморандум за побратимяване с Сергиево Посадски муниципален район с административен център град Сергиев Посад, Руска Федерация.

 

           (Решението е прието с 26 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 791

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за утвърждаване на одобрените заявления и определяне размера на отпусната сума по Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

791

 

На основание чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора утвърждава одобрения кандидат по заявление и определя размера на отпусната сума, както следва:

1. Заявление вх. № 94-00-2950/10.04.19г. с размер на отпусната сума: до 2000,00 лв.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 792

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Решение № 762/18.04.2019 г. за възстановяване на средства от РИОСВ от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

792

 

1.Общински съвет Нова Загора изменя т.1 от Решение № 762/18.04.2019 год. както следва: Общински съвет Нова Загора упълномощава Кмета на община Нова Загора на основание чл.24 т.6 от Наредба № 7/2013, да отправи заявление до РИОСВ гр. Стара Загора за възстановяване на натрупаните средства от отчисления, на извършените и заплатени разходи в размер 312 553.06 лв. в т.ч. с включен ДДС по чл. 163а от ЗДДС 48 433.39 лв. за предварително третиране на отпадъци за периода месец 12.2017год. до месец 10.2018 год. по банковата сметка на община Нова Загора.

 

BG11BUIN79033155777703 ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

 

2.Възстановените средства да се използват за покриване на разходите по сключен договор с предмет „ Предоставяне на услуги по предварително третиране на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци”

3.Общински съвет Нова Загора задължава Кмета на община Нова Загора при постъпване на средства да извърши необходимите корекции в бюджет „Местни дейности“.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с  24 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 793

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Иванка Петкова Александрова от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 793

 

            Общински съвет Нова Загора дава съгласие за предоставяне на еднократна финансова помощ в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева на Иванка Петкова Александрова от гр. Нова Загора.

            Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет „местни дейности“, дейност „Общинска администрация“ § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 794

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Васил Иванов Василев от с. Еленово, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 794

 

            Общински съвет Нова Загора дава съгласие за предоставяне на еднократна финансова помощ в размер на 250.00 (сто и петдесет) лева на Васил Иванов Василев от с. Еленово, община Нова Загора.

            Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет „местни дейности“, дейност „Общинска администрация“ § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 795

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.05.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне представител за включване в комисия по процедура за избор на членове на Съвета на децата.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 795

 

Общински съвет Нова Загора  определя Андония Тодорова Спасова – общински съветник за включване в състава на Комисията по процедура за избор на членовете на Съвета на децата.

 

            (Решението е прието с 25 гласа За.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                   (Г. НИКОЛОВ)