Заседание № 54/18.04.2019 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 759

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/18.04.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Годишен план за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Нова Загора (2016 - 2020) за 2020 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взе участие: Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 759

 

Общински съвет Нова Загора на основание чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Годишен план за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Нова Загора (2016 – 2020) за 2020 година.

 

(Решението е прието с: 25 гласа За и 1 глас Против)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 760

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/18.04.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. в Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 760

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет Нова Загора:

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2019 година в Община Нова Загора.

2. Задължава Кмета на Община Нова Загора да изпълни поетите договорености и ангажименти, предвидени в програмата, съобразно утвърдения бюджет за календарната година.

 

           (Решението е прието с 28 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 761

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/18.04.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане отчета за дейността на  „Общински пазари -     НЗ”ЕООД  гр. Нова Загора за 2018 год.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Стела Йорданова – ПП НП, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Крум Ангелов – ПП НП, Пепа Беева – ПП БСП, Нейчо Минчев - Заместник - председател на Общински съвет Нова Загора и Желязко Милев – ПП ДНБ и Динко Аврамов – Управител на „Общински пазари -     НЗ”ЕООД, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 761

 1. Общински съвет - Нова Загора приема Отчета за дейността на "Общински
  пазари - НЗ" ЕООД гр. Нова Загора за 2018 г.
 2. Общински съвет - Нова Загора освобождава от отговорност управителя на
  дружеството - Диньо Иванов Аврамов за дейността му през 2018 г.
 3. Общински съвет - Нова Загора избира за експерт-счетоводител за заверка
  на годишния счетоводен отчет за 2019 г. на "Общински пазари - НЗ"
  ЕООД гр. Нова Загора – „ОДИТ БУРГАС 99” ЕООД - Диана Иванова.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Против)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 762

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/18.04.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно Възстановяване на средства от РИОСВ от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 762

 

1. Общински съвет Нова Загора упълномощава Кмета на община Нова Загора на основание чл.24 т.6 от Наредба № 7/2013, да отправи заявление До РИОСВ гр. Стара Загора за възстановяване на натрупаните средства от отчисления, на извършените и заплатени разходи в размер 316 943.61 лв. в т.ч. с включен ДДС по чл. 163а от ЗДДС 52 823.94 лв. за предварително третиране на отпадъци за периода месец 12.2017год. до месец 11.2018 год. по банковата сметка на община Нова Загора.

BG11BUIN79033155777703 ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

2. Възстановените средства да се използват за покриване на разходите по сключен договор е предмет „ Предоставяне на услуги по предварително третиране на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци”.

3. Общински съвет Нова Загора задължава Кмета на община Нова Загора при постъпване на средства да извърши необходимите корекции в бюджет „Местни дейности“.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 763

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/18.04.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Нова Загора за 2019 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 763

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ, чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет – Нова Загора задължава Кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 4 гласа Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 764

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/18.04.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за първо тримесечие на 2019 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 764

 

На основание чл. 8 ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора, одобрява разходите за командировки на кмета на общината за първото тримесечие на 2019 г., съгласно приложената справка.

 

           (Решението е прието с 28 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 765

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/18.04.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за осигуряване на еднократна помощ на родителите на новородени деца в Акушеро-гинекологично отделение при МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Пепа Беева – ПП БСП и Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 765

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Нова Загора с цел насърчаване на ражданията разрешава предоставянето на еднократна помощ на родители на новородени деца в Акушеро-гинекологично отделение при МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора, а именно, еднократно предоставяне на вещи от първа необходимост, свързани с отглеждането на детето, на стойност до 100 лв.

2. Общински съвет Нова Загора задължава кмета на Общината да предоставя помощта по т. 1 въз основа на информацията, която постъпва от МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора относно всяко новородено дете в лечебното заведение.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 766

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/18.04.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.501.6193 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ V, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 766

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 9 - поземлен имот с идентификатор

51809.501.6193 по КККР на гр. Нова Загора, (УПИ V, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 574 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), актуван с Акт за частна общинска собственост № № 3822/01.04.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.501.6193 по КККР на гр. Нова Загора, (УПИ V, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 574 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на размер на 12 100,00 (дванадесет хиляди и сто) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.501.6193 по КККР на гр. Нова Загора, (УПИ V, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 574 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

4. Общински съвет Нова Загора възлага на кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 767

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/18.04.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.501.6194 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ VI, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 767

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 10 - поземлен имот с идентификатор 51809.501.6194 по КККР на гр. Нова Загора, (УПИ VI, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 565 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), актуван с Акт за частна общинска собственост № № 3823/01.04.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.501.6194 по КККР на гр. Нова Загора, (УПИ VI, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 565 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на размер на 11 900,00 (единадесет хиляди и деветстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.501.6194 по КККР на гр. Нова Загора, (УПИ VI, кв. 200 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 565 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 768

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/18.04.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 27245Л8.463 по КККР на с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 768

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане е имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 8 - поземлен имот с идентификатор 27245.18.463, с площ от 3 568 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 4, в местността „Под селото“ по КККР на с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен (стар №018463 по КВС на с. Еленово), актуван с Акт за частна общинска собственост № 191/30.08.1999 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот с идентификатор 27245.18.463, с площ от 3 568 кв .м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 4, в местността „Под селото“ по КККР на с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен (стар №018463 по КВС на с. Еленово).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 320,00 (три хиляди триста и двадесет) лв., за продажба чрез публичен търг на недвижим имот с идентификатор 27245.18.463, с площ от 3 568 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 4, в местността „Под селото“ по КККР на с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен (стар №018463 по КВС на с. Еленово).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 769

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/18.04.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ 30 кв. м, находящо се в сграда „Културен дом” УПИ I-201, кв. 52 по ПУП на с. Стоил войвода, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 769

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12, ал.1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение с обща площ 30 кв. м., находящо се в сграда “Културен дом”, УПИ I-201, кв. 52 по ПУП на с. Стоил войвода, за офис, чрез публичен търг за срок от 5 години.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Община Нова Загора да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 770

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/18.04.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещения е обща площ 36 кв. м, находящи се на I етаж в сграда “Здравна служба”, УПИ I, кв. 50 по ПУЛ на с. Кортен, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 770

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г.- описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 118 - помещения с обща площ 36 кв. м, находящи се на I етаж в западната част на сграда “Здравна служба”, УПИ I, кв. 50 по ПУП на с. Кортен, АОС № 586/08.11.2000 г.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12, ал.1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещения с обща площ 36 кв. м, находящи се на I етаж в западната част на сграда “Здравна служба”, УПИ I, кв. 50 по ПУП на с. Кортен, за стоматологичен кабинет и рентген, чрез публичен търг за срок от 5 години.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Община Нова Загора да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което сключи договор със спечелилия търга участник

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 771

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/18.04.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. и отдаване под наем на язовир „Баирски път" в землището на с. Асеновец, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 771

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общинският съвет - Нова Загора допълва Приложение № 1 към Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - имоти, които Общината възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, както следва:

Точка                         Описание на имота

119                             Язовир „Баирски път" с площ 6,273 дка, съставляващ имот № 000475 по КВС на землището на с. Асеновец с ЕКАТТЕ 00713 (ПИ с         

                                  идентификатор 00713.31.475), за който е съставен АОС (публична) № 305/13.03.2000 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет – Нова     Загора разрешава отдаване под наем за срок от десет години на язовир „Баирски път", за който е съставен АОС № 305/13.03.2000 г.

3. Общинският съвет Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовира и да сключи договор със спечелилия участник.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 772

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/18.04.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 772

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора определя Георги Иванов Мангъров за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на 17.05.2019 г., както следва:

- по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“

- по точка 2 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 3 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 4 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 5 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 6 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 7 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 8 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 9 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 10 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 11 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 12 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 13 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 14 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 15 от дневния ред да гласува - „ЗА“

           (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 773

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/18.04.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие - Нова Загора " ООД.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 773

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Нова Загора определя Марияна Стоянова Костадинова за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие - Нова Загора" ООД, което ще се проведе на 30.05.2019 г. от 15:00 часа в Зала № 316 на Община Нова Загора.

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред, както следва:

по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“

по точка 2 от дневния ред да гласува – „ЗА“

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 774

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/18.04.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за обсъждане на Докладите на председателите на читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмите за 2018 г. и изразходваните от бюджета средства.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 774

 

Общински съвет - Нова Загора приема представените доклади на  председателите на читалища в Община Нова Загора за осъществените читалищни дейности и изразходваните бюджетни средства по програмите им за 2018 година.

 

           (Решението е прието с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 775

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/18.04.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Румяна Станева Йорданова от с. Караново, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 775

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Румяна Станева Йорданова, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 776

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/18.04.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Милка Симеонова Славова, с. Баня, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 776

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Милка Симеонова Славова, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

           (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)