Заседание № 53/28.03.2019 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 742

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/28.03.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на отчета за изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Пепа Беева – ПП БСП, Желязко Милев – ПП ДНБ и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 742

 

1.Общински съвет Нова Загора приема уточнения годишен план на бюджета на Община Нова Загора за 2018 по прихода и разхода по функции и дейности както следва:

ПЛАН:

1.1 По прихода - 33 760 485 лв.

/ Разпределени по параграфи съгласно Приложение № № 1,2, 3 и 4

1.2 По разхода - 33 760 485 лв.

/ Разпределени по функции и дейности съгласно Приложение №№ 1,2, 3 и 4

ИЗПЪЛНЕНИЕ:

2.Общински съвет Нова Загора приема отчета за изпълнението на бюджета за 2018 год. на община Нова Загора .

2.1 По прихода - 33 585 582 лв.

/ Разпределени по параграфи съгласно Приложение №№ 3 и 4

2.2 По разхода - 28 463 464 лв.

/ Разпределени по функции и дейности съгласно Приложение №№ 5,6 и 7

3.Общински съвет Нова Загора приема окончателния годишен план и отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 год. на община Нова Загора / Приложение № 8 /

4.0бщински съвет Нова Загора приема окончателния списък и отчета за изпълнение на капиталовите разходи на общината за 2018 год. Приложение № 9

5. Общински съвет Нова Загора приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Нова Загора за 2018 /Приложение № 10/

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 743

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/28.03.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на Бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, и бюджетна прогноза на МБАЛ ”Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2020-2022 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол) 

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 743

 

На основание чл.21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора във връзка с Решение № 52 от 31.01.2019 г. на МС за бюджетната процедура за 2020 г. и в съответствие с Указания Писмо БЮ- 1/08.02.2019 г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2020-2022 г.

1. Общински съвет Нова Загора - одобрява Бюджетната прогноза на Община Нова Загора за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет Нова Загора - одобрява Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр.Нова Загора за периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година, съгласно Приложение № 2.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 2 гласа Против и 3 гласа Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 744

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/28.03.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2018 г. на Общински план за развитие на Община Нова Загора 2014-2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 744

 

На основание чл. 24, т. 4 от Закона за регионално развитие и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора одобрява Годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2018 г. на Общински план за развитие на Община Нова Загора 2014-2020 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 745

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/28.03.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2018 г. -31.12.2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 745

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66 а от ЗОС, чл. 4 б, ал. 6 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Общински съвет Нова Загора приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 746

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/28.03.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 61340.19.52 по КККР на с. Радецки, общ Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            `Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 746

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 61340.19.52, с площ 120 420 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „нива”, III кат., в местността „Трапа” по КККР на с. Радецки, общ. Нова Загора, обл. Сливен (стар № 019052 по КВС на с. Радецки).

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 122 800 (сто двадесет и две хиляди и осемстотин) лв., за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 61340.19.52, с площ 120 420 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване: „нива”, III кат., в местността „Трапа” по КККР на с. Радецки, общ. Нова Загора, обл. Сливен (стар № 019052 по КВС на с. Радецки).

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 3  гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 747

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/28.03.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 61310.11.15 по КККР на е. Радево, общ. Нова Загора (стар № 000015).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 747

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет — Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 7 - поземлен имот с идентификатор 61310.11.15 (стар № 000015), с площ 87 040 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване; „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3821/21.02.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 61310.11.15 (стар № 000015), с площ 87 040 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване; „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 60 500 лв. (шестдесет хиляди и петстотин), за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 61310.11.15 (стар № 000015), с площ 87 040 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска”, начин на трайно ползване; „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и  3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 748

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/28.03.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно: 1. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 2. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на поземлен имот с идентификатор 02734.58Л0 в землището на с. Баня, общ. Нова Загора, местност „КОМЛУКА”, площ: 3000 кв.м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: Изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия: 9.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 748

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ:

1. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на поземлен имот с идентификатор 02734.58.10 в землището на с. Баня, общ. Нова Загора, местност „КОМЛУКА”, площ: 3000 кв.м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: Изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия: 9 и установяване на ВИЛНА ЗОНА (Ов) с отреждане «За вилни сгради» при устройствени показатели: Пзастр. - 40%, Кинт – 0,8, Позел – мин. 50%, височина - < 7,0 м, свободно застрояване, паркиране в границите на имота.

 

            (Решението е прието с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 749

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/28.03.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Нова Загора за 2019 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 749

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ, чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджета на община Нова Загора за 2019 г., както следва:

 

Разпоредители/дейности

Параграф

Увеличение

намаление

 

Вт.разпоредител КСУДС”Детство за всички” с. Асеновец

 

 

 

 

Бюджет „държавни дейности”

 

 

 

 

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

 

 

 

 

1

Дейност „Центрове за настаняване от семеен тип”

202

5203

1016

1200

2887

 

 

4087

 

Всичко

 

4087

4087

 

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2019 г. с включване на нов обект: ’’Изграждане на видеонаблюдение в КСУДС „Детство за всички” с.Асеновец”, функция 5, дейност 530, § 52-03, с източник на финансиране „собствени средства” на стойност 2 887 лв.;

3. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината да отрази промените по бюджета и списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2019 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 750

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/28.03.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно утвърждаване на одобрените заявления и определяне размера на отпусната сума по Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 750

 

На основание чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора утвърждава одобрения кандидат по заявление и определя размера на отпусната сума, както следва:

1. Заявление вх. № 94-00-1904/12.03.19 г. с размер на отпусната сума: до 2000,00 лв.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 751

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/28.03.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Годишен отчет за изпълнението през 2018 г. на концесионни договори с концедент Общински съвет - Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 751

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗК, Общинският съвет - Нова Загора одобрява годишния отчет за 2018 г. на Кмета на общината относно изпълнението на концесионните договори.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 752

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/28.03.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на Препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология, Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 752

 

На основание чл. чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора

РЕШИ:

1. Одобрява Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на Препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава Кмета на Община Нова Загора да подпише Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на Препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда с Дирекция „Бюро по труда" гр. Нова Загора и да определи лице за контакт във връзка с изпълнението на споразумението.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 753

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/28.03.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на семейството на починалия Милен Симеонов Добрев от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 753

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на семейството на Милен Симеонов Добрев, в размер на 1000 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 754

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/28.03.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Божидар Стоянов Николов от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 754

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Божидар Стоянов Николов, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 755

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/28.03.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Вероника Миленова Дойчева от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 755

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Вероника Миленова Дойчева, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 756

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/28.03.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Елена Колева Иванова от с. Съдиево, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 756

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Елена Колева Иванова, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 757

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/28.03.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър Господинов Халачев от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 757

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Димитър Господинов Халачев, в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 758

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/28.03.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Стойчо Иванов Стойчев – ветеран от Втората световна война.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 758

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Стойчо Иванов Стойчев, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)