Заседание № 52/27.02.2019 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 740

ОТ ПРОТОКОЛ № 52/27.02.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора  внесе предложение за  отмяна на подточка 4 от точка 2 от Решение № 725/20.02.2019 г. на Общински съвет Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора  прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права; Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология; Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становищата представляват неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказаха: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 740

 

1. Общински съвет Нова Загора отменя подточка 4 от т. 2 от свое Решение № 725/20.02.2019 г.

2. На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински Съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К“ Област Сливен по т. 4 от дневния ред на Общото събрание на АВиК област Сливен, което ще се проведе на 28.02.2019 г., както следва:

На основание чл. 198п, ал. 5, т. 2 и 3 от Закона за водите и чл. 18.7. от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 26.02.2016г. по реда на чл. 198о, ал. 1, пр. първо от Закона за водите Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен - ДА ГЛАСУВА „ЗА“

(Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 741

ОТ ПРОТОКОЛ № 52/27.02.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора  внесе предложение за съгласуване на позицията на представителя на Община Нова Загора в извънредното заседание на Общото събрание на „В и К-Сливен“ ООД, гр. Сливен, което ще се проведе на 06.03.2019 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора  прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общински съвет Нова Загора взе следното

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 741

 

1. Общински съвет определя Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора за представител на Община Нова Загора в извънредното Общо събрание на „В и К-Сливен“ ООД, гр. Сливен, което ще се проведе на 06.03.2019 г. от 11:00 часа в сградата на дружеството.

2. Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в извънредното Общо събрание на „В и К-Сливен“ ООД, гр. Сливен,  както следва:

По т. 1 от дневния ред - Приемане на Решение „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД, гр. Сливен да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161M1OP002-1.016 – Изграждане  на ВиК инфраструктура, приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ на МОСВ-ГД „ОПОС“ представителя на Община Нова Загора да гласува „ ЗА“;

По т. 2 от дневния ред - Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на представляващия „В и К-Сливен“ ООД, гр. Сливен да предприеме всички необходими решения и действия за привеждане в изпълнение на взетото решение от общото събрание по т. 1 от дневния ред представителя на Община Нова Загора да гласува „ЗА“;

           

(Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)