Заседание № 51/20.02.2019 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 724

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.02.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Нова Загора за 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Андония Спасова – ПП ГЕРБ и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 724

 

Общински съвет - Нова Загора приема отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Нова Загора за 2018 г.

 

            (Решението е прието с 22 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 725

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.02.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К, област Сливен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, Севдалин Рашев – Управител на „В и К“ ООД, инж. Митев – представител на Асоциацията по В и К, област Сливен, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 725

 

1. На основание 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет определя Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, което ще се проведе на 28.02.2019 г. от 10:30 часа, в заседателната зала на Областна администрация Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 1 глас Против)

 

2. На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, както следва:

 

Решение по т. 1 от дневния ред: Обсъждане и приемане на бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- Сливен" ООД за 2019 г.

На осн. чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, във вр. с чл. 21, ал. 1, вр. чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/ Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- Сливен" ООД за 2019 г. - ДА ГЛАСУВА „ЗА“

 

Решение по т. 2 от дневния ред: Обсъждане и приемане отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК - Сливен" ООД за 2018 г.

На осн. чл. 26, ал. 3, във вр. с чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Сливен" ООД за 2018 г. - ДА ГЛАСУВА „ЗА“

 

Решение по т. 3 от дневния ред: Обсъждане и приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК - Сливен" ООД за 2018 г.

На осн. чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Сливен" ООД за 2018 г. - ДА ГЛАСУВА „ЗА“

 

Решение по т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен.

На осн. чл. 198п, ал. 5, т. 2 и 3 от Закона за водите и чл. 18.7. от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 26.02.2016г. по реда на чл. 198о, ал. 1, пр. първо от Закона за водите Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен - ДА ГЛАСУВА „ЗА, с особено мнение“. Представителят на Община Нова Загора да представи мотивите за особено мнение на Общото събрание, в следния смисъл:

Особеното мнение на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА по този въпрос при получаване на мандат за положително гласуване в Общото събрание на АВиК е продиктувано от следните обстоятелства:

 1.     Оператора ще кандидатства в рамките на условията в съответната оперативна програма на база разработено инвестиционно намерение, което не се прилага по категории активи в материалите на Общото събрание за разглеждане, а като текст за одобряване на инвестиции с обща стойност не повече от 135 млн. лева с ДДС.

2.      Предложеното за подписване ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ се придружава от две нови приложения. В първото са заложени променените договорни показатели за качество, параметрите, на които няма как да се достигнат с инвестиции, разпределени на база процентното съотношение на гласовете на публичните собственици. Във второто променено предложение са включени дейностите в задължителното ниво на инвестиции към Договора между АВиК и ВиК - Сливен ООД от 2016 год. В него предвидените средства за инвестиции по категории активи на територията на ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА са намалени както следва:

*        За доставяне на вода до потребителите - с 438 хил. лева (от 834 хил. на 396 хил.);

*        За отвеждане на отпадъчните води - с 218 хил. лева (от 387 хил. на 169 хил.);

*        За пречистване на отпадъчните води - с 101 хил. лева (от 175 хил. на 74 хил.);

Така разпределените средства в обобщената инвестиционна програма за срока на действие на договора между оператора и АВиК за активите на територията на ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА намаляват със 757 хил. лева при запазване на предварително предвидените за област Сливен инвестиции в размер на 4,976 хил. лева т.е. отново е възприет погрешно определеният от МРРБ принцип за процентно съотношение на гласовете в Общото събрание на публичните собственици.

3.      Вече две години след подписване на Договора с АвиК, оператора записва в годишните си финансови отчети, че инвестиции са вложените средства в реконструкция, модернизация или подмяна на съществена част от съществуващите активи, което води до повишаване на капацитета и/или значително удължаване полезния живот на актива. В същия момент въпреки многобройните аварии във водопроводната и канализационна мрежи, отчитаните от оператора годишни разходи за текущи ремонтни дейности са в пъти по-малки от вложените инвестиции т.е. увеличаването на инвестициите не води до намаляване на авариите през годината.

4.      Интерес представлява разглеждането на активите във ВС „Червенаково", които са публично държавна собственост и като разходи за инвестиции в обобщената инвестиционна програма се разглеждат именно като такива. В последствие обаче в изготвеното РПИП инвестициите за тях се отчитат като разходи на ВиК активи, собственост на ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА.

С оглед на изложеното особено мнение, представителя на Община Нова Загора ще гласува безусловно положително в Общото събрание на АВиК по тази точка от дневния ред само след отстраняване на допуснатите грешки и привеждането на предложението за гласуване по тази точка в съответствие с изискванията на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съдържащите се в писмо с изх. № 90-04-59/20.02.2018 год. до АВиК и ВиК оператора в Сливен.

 

Решение по т. 5 от дневния ред: Обсъждане и приемане на Подробна инвестиционна програма за 2019 г. на ВиК системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

На осн. чл. 6.2., буква „б" от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА Подробната инвестиционна програма за 2019 г. на ВиК системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- Сливен" ООД - ДА ГЛАСУВА „ЗА“

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 726

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.02.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти е пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2019/2020 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие   

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 726

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.З чл. 37о, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Нова Загора определя пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 г. съгласно Приложение 1.

2. На основание чл.37о, ал.1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията на Община Нова Загора съгласно Приложение 2.

3. На основание чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора приема годишен план за паша, дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване и определя задълженията на общината и ползвателите за под държането на мерите и пасищата, съгласно Приложение 3.

4. На основание чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ общински съвет Нова Загора определя годишен наем за отдаване под наем на пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 г. в размер на 7.00 лв. на дка за всички землища в Община Нова Загора.

5. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички, последващи от решението действия.

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 727

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.02.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

                        Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 51809.504.2937 (УПИ Х-2937, кв. 153 по ПУП на гр. Нова Загора), ведно е находящите се в него сгради.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 727

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 26 500,00 (двадесет и шест хиляди и петстотин) лв., без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.2937 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ Х-2937, кв. 153 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „Любен Каравелов” № 28 А, с площ от 533 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), ведно с находящите се в него сгради.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 728

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.02.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ XVIII, кв. 49 по ПУП на е. Баня.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 728

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот е площ 600 кв.м и отреждане „за жилищни нужди“, съставляващ УПИ XVIII, кв. 49 по ПУП на е. Баня.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4700,00 (четири хиляди и седемстотин) лв, без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот е площ 600 кв.м и отреждане „за жилищни нужди“, съставляващ УПИ XVIII, кв. 49 по ПУП на е. Баня.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 18 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 729

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.02.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за ликвидиране на съсобственост между Община Нова Загора и Господин Атанасов

Стайков, чрез покупко-продажба в УПИ І-26, кв. 4 по ПУП на с. Радево.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 729

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ат. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ І-26, кв. 4 по ПУП на с. Радево, представляваща 25/1240 ид.ч. на Господин Атанасов Стайков.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ат. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 100,00 (сто) лв., без включен ДДС, за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ І-26, кв. 4 по ПУП на с. Радево, представляваща 25/1240 ид.ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба с Господин Атанасов Стайков.

           

(Решението е прието след поименно гласуване с 20 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 730

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.02.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА   СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за ликвидиране на съсобственост между Община Нова Загора и Господин Атанасов

Стайков, чрез покупко-продажба в УПИ XIX-26, кв. 4 по ПУП на с. Радево.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 730

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ XIX-26, кв. 4 по ПУП на с. Радево, представляваща 10/960 ид.ч. на Господин Атанасов Стайков.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 40,00 (четиридесет) лв., без включен ДДС, за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ XIX-26, кв. 4 по ПУП на с. Радево, представляваща 10/960 ид.ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба с Господин Атанасов Стайков.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 731

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.02.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за ликвидиране на съсобственост между Община Нова Загора и Веселин Димов Пенков, чрез покупко-продажба в УПИ VIII-434, кв. 64 по ПУП на с. Млекарево.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 731

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VIII-434, кв. 64 по ПУП на с. Млекарево, представляваща 100/1040 ид.ч. на Веселин Димов Пенков.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 485,00 (четиристотин осемдесет и пет) лв., без включен ДДС, за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VIII-434, кв. 64 по ПУП нас. Млекарево, представляваща 100/1040 ид.ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба с Веселин Димов Пенков.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 732

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.02.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Благоустройство и основен ремонт на централна алея в Градски парк Нова Загора“ по процедура за прием на проектни предложения „МИГ - Нова Загора_М 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 732

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да подаде проектно предложение „Благоустройство и основен ремонт на централна алея в Градски парк Нова Загора“ по процедура за прием на проектни предложения „МИГ - Нова Загора_М 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ - Нова Загора, финансирана по мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

2. Дейностите, включени в проекта „Благоустройство и основен ремонт на централна алея в Градски парк Нова Загора“, съответстват на цел 3: „Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал“, приоритет 5: „Качествена околна среда, ефективно управление и използване на природните ресурси за устойчиво развитие и осигуряване на благоприятна жизнена среда в населените места“ и специфична цел 1: „Опазване и подобряване на околната среда, обновяване и рационално използване на природните ресурси за икономическо развитие“ от Общинския план за развитие на община Нова Загора 2014-2020 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 733

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.02.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на запис на заповед от община Нова Загора в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50-151 от 21Л0.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Сдружение „Местна инициативна група - Нова Загора“ и ДФ „Земеделие”.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 733

 

Общински съвет Нова Загора упълномощава кмета на община Нова Загора да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 99 664,00 лв. (деветдесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева, нула стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане за 2019 г. по споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50-151 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Сдружение „Местна инициативна група - Нова Загора“, Министерство на земеделието, храните и горите и ДФ „Земеделие”.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 734

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.02.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Марияна Митева Георгиева от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 734

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Марияна Митева Георгиева, в размер на 500 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 735

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.02.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Общински план за младежта на Община Нова Загора за 2019 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 735

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта Общински съвет - Нова Загора приема Общински план за младежта на Община Нова Загора за 2019 година.

 

            (Решението е прието с 21 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 736

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.02.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Атанас Георгиев Георгиев от с. Стоил войвода, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 736

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Атанас Георгиев Георгиев, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

           

(Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 737

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.02.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Александър Динев Георгиев, от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 737

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Александър Динев Георгиев, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 738

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.02.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Илия Димитров Маринов, с. Дядово, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 738

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставя еднократна финансова помощ в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ на Илия Димитров Маринов.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 739

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.02.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Пенка Вълева Петрова от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 739

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ на Пенка Вълева Петрова от гр. Нова Загора.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)