Заседание № 50/31.01.2019 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 714

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/31.01.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за промяна в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 714

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора приема изменения на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Нова Загора (приета с Решение № 266/27.01.2005 г. и променяна с решение № 310/17.03.2005 г., Решение № 397/19.07.2005 г., Решение № 108/30.04.2008 г„ Решение № 191 от 3.10.2008 г. и Решение № 732/29.03.2011 г., изм. и доп. - Решение № 615/21.06.2018 г.), както следва:

§ 1. В чл. 15, ал. 1, т. 1 се отменя.

§ 2. В чл. 16, ал. 6 думите „и преписката се прекратява със заповед на кмета на Общината, с която се отменя заповедта по ал. 4" се заличават.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 715

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/31.01.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на: Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права, Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология, Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания, Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

Цветана Димитрова – Председател на Постоянна комисия по финанси и бюджет прочете доклад на водещата комисия.

(Докладът е неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие: Пепа Беева – ПП БСП, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, и Ирина Аврамова – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 715

 

На основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Нова Загора променя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора, както следва:

§ 1. В чл. 5, ал. 1 се правят  следните изменения:

Годишният размер на данъка върху недвижимите имоти е:

1. за недвижимите имоти, с изключение на недвижимите имоти по т. 2:

1. 1. за жилищни имоти – 3,8 на хиляда върху данъчната оценка;

1. 2. за нежилищни имоти- 3 на хиляда върху данъчната оценка.

2. за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, както следва:

а) 5,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, разположени в балнеолечебни, климатични планински и климатични морски курорти от национално значение, включени в списъка по т. 2;

б) 5,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, включени в списъка по т. 2, извън тези по буква „а“.

§ 2. В чл. 6 се създава нова алинея 5:

„(5) Освобождаването от данък по ал. 1, т. 15 и 16 не се прилага в случаите, в които сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в резултат на предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични средства“.

§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. ал. 2 придобива следния текст:

„(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

2. създава се нова алинея 4:

„(4) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 5, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища“.

§4. В чл. 11 се създава нова алинея 6:

„(6) Освобождава се от данък полученото имущество по ал. 1, както и последващото прехвърляне на трети лица, при условие че прехвърлянето е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация по ал. 1 или които са посочени като основание за освобождаване от данък. При неизпълнение на условията за освобождаване несъбраният данък става дължим“.

§5. В чл. 12 се правят  следните изменения:

1.      ал. 1 придобива следния текст:

„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК х ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

 

1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW х Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

а) до 55 kW включително – 0,35 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,55 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,60 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,80 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително –  2,20 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW – 2,20 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

 

2. Екологичният компонент в зависимост от екологичната категория на автомобила се определя, както следва:

 

За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т  до 55 kW включително

Екологична категория

Коефициент

За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т над 55 kW до 74 kW включително 

Екологична категория

Коефициент

За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т  над 74 kW до 110 kW включително

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

 1,20

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

1,10

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

 1,10

„Евро 3“

1,00

„Евро 3“

1,00

„Евро 3“

1,00

„Евро 4“

1,00

„Евро 4“

0,80

„Евро 4“

1,00

„Евро 5“

0,70

„Евро 5“

0,60

„Евро 5“

0,80

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,60

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,60

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,60

 

 

 

 

За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т   над 110 kW до 150 kW включително

Екологична категория

Коефициент

За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т  над 150 kW до 245 kW включително

Екологична категория

Коефициент

За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т   над 245 kW

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

 1,10

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

 1,10

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

 1,10

„Евро 3“

1,00

„Евро 3“

1,00

„Евро 3“

1,00

„Евро 4“

1,00

„Евро 4“

0,95

„Евро 4“

0,95

„Евро 5“

0,80

„Евро 5“

0,80

„Евро 5“

0,80

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,60

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,60

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ал. 2 придобива следния текст:

„(2) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т е в размер, както следва:

1. товарно ремарке – 7,50 лв.;

2. къмпинг ремарке – 15 лв.“

3. ал. 6 придобива следния текст:

„(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер на 15 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост“.

4. създава се нова алинея 14:

„(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория“.

§6. В чл. 15 се правят  следните изменения:

Алинея 4 придобива следния текст:

„(4) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено „Пътна полиция“ по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектоване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектоване“.

§7. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се отменя изцяло.

2. ал. 2 придобива следния текст:

„(2) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл. 12, ал. 5, 6, 7 и 13 данък“.

3. ал. 4 придобива следния текст:

„(4) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения по чл. 12, ал. 3 данък“.

4. ал. 5 придобива следния текст:

„(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория“.

§8. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения:

В чл. 17, ал. 1, т. 21 се отменя изцяло.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 3 гласа против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 716

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/31.01.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.07.2018 г. - 31.12.2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие:Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 716

 

Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.07.2018 г. - 31.12.2018 г.

 

            (Решението е прието с: 24 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 717

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/31.01.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за четвърто тримесечие на 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 717

 

На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора, одобрява разходите за командировки на кмета на общината за четвъртото тримесечие на 2018 г., съгласно приложената справка.

 

            (Решението е прието с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 718

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/31.01.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора ВНЕСЕ Предложение за приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора за 2019 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 718

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4 б, ал. 3 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет Нова Загора приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора през 2019 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 719

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/31.01.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Бюджета на Община Нова Загора за 2019 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на: Постоянна комисия по финанси и бюджет, Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права, Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология, Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт, Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания и Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и: Цветана Димитрова – Председател на Постоянна комисия по финанси и бюджет, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Желязко Милев – ПП ДНБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Ирина Аврамова – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 719

 

На основание чл.52 ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.З и чл.39 от Закона за публичните. финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г., ПМС №344 от 21.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Нова Загора

1. Приема Бюджета на Община Нова Загора за 2019 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 33 612 654 лв., съгласно Приложения № № 3;7, неразделна част от настоящето решение.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 18 948 893 лв.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 17 320 278 лв.

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 22 227 лв.

1.1.1.3. Събрани средства и плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове в размер на /-/ 12 259 лв.

1.1.1.4. Финансиране в размер на /-/ 12 418 лв.,

1.1.1.5. Преходен остатък от 2018 година в размер на 1 631 065 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 14 663 761 лв., съгласно Приложения № № 3;7, неразделна част от настоящето решение.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 3 251 200 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 4 265 400 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 3 733 100 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 411 400 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 191 800 лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 1 129 900 лв.

1.1.2.4. Предоставени трансфери /-/ в размер на 425 000 лв.- отчисления по ЗУО.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС в размер на 830 000 лв.

1.1.2.6. Погасяване главница общински дълг /-/ 799 992 лв.

1.1.2.9. Друго финансиране 318 000 лв.

1.1.2.10. Преходен остатък от 2018 г. в размер на 3 491 053 лв.

1.2. По разходите в размер на 33 612 654 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 4.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 18 948 893 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 1 406 030 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 13 257 731 лв.

1.3. Утвърждава Бюджетно салдо, изчислено на касова основа /-/ 4 615 449 лв., съгласно Приложение № 7.

1.4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2018 г. в размер на 5 122 118 лв., в т.ч.:

1.4.1. от държавни дейности - 1 631 065 лв., съгласно Приложения № 1; №

1.1

1.4.2. от местни дейности - 3 491 053 лв., съгласно Приложение № 2.

2. Поименен списък за капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране в размер на 6 414 664 лв., съгласно Приложение № 9;

3. Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 8.

4. Утвърждава месечно разпределение на разходите за заплати за 2019 г., съгласно Приложение № 10.

5. Утвърждава числеността на персонала, съгласно Приложение № 4.

6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва:

6.1 .Разходи за членски внос в размер на 16 030 лв.

6.2. Помощи по решение на Общинския съвет в размер на 20 000 лв. в т.ч. 10 000 лв. за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства от община Нова Загора с репродуктивни проблеми;

6.3. Помощи в размер на 2 100 лв. за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, в рамките на 300 лв. за едно погребение.

6.4. Субсидии за Читалища в размер на 628 482 лв. и субсидирана численост 66 бр.

6.5. Субсидии на организации с нестопанска цел - спортни клубове в размер на 120 000 лв. за закупуване на материали, спортни уреди и пособия, обезпечаване на подготвителни и възстановителни лагери, и участия в състезания от държавния спортен календар на съответната федерация;

6.6. Субсидия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ „Света Петка Българска” гр. Нова Загора в размер на 60 000 лв..

6.7. Задължава кмета на общината да осъществява контрол за законосъобразното и целесъобразно изразходване на предоставените субсидии.

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1. Средства за социално-битово и културно обслужване в размер на 3 на сто от начислените средства за основни работни заплати на заетите по трудови правоотношения;

7.2 Разходи за представителни цели :

• На кмета на общината в размер на 11 000 лева;

• На председателя на Общинският съвет - 500 лева.

7.3. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на съответното кметство, съгласно Приложения №№ 6.1 и 6.2.

8. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в размер на 85 на сто от действителните разходи за 2019 г., пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение №11.

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г. в размер на 634 908 лв., съгласно Приложение № 14.

10. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019 - 2021 г.:

10.1 За местните дейности на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 16.

10.2 За приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр.Нова Загора, съгласно Приложение № 16.1.

11. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, и приема бюджетите им, съгласно Приложение № 5.

12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

12.1 Определя максимален размер на новия общински дълг за 2019 г. в размер на 890 316 лв., съгласно Приложение №15.

12.2. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2019 г. в размер на 5 929 469 лв., съгласно Приложение №15.

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. в размер до 3 864 573 лв., съгласно Приложение № 17.

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. в размер до 12 881 911 лв., съгласно Приложение № 17.

15. Определя размера на просрочените вземания за местни дейности, които ще бъдат събрани през 2019 г. - 228 618 лв.

16. Приема План - сметка за приходите и необходимите разходи за дейностите по управление на отпадъците през 2019 г. и План - сметка за разходите по видове дейности и населени места за дейност „Чистота” в община Нова Загора през 2019 г., съгласно Приложения №№ 12 и 13.

17. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от концесионни плащания през 2019 г. в размер на 500 000 лв. за основен ремонт на улици в

кв. ”Слънчев бряг” гр.Нова Загора - 400 000 лв. и основен ремонт на път Млекарево - Пет могили 100 000 лв.

18. Упълномощава кмета да извършва компенсирани промени:

18.1 В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

18.2 В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

19. Възлага на кмета да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители.

20. Упълномощава кмета:

20.1. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти;

20.2 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми, и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

20.3 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет до възстановяването им от Управляващия орган;

20.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет и сметките за СЕС с размера на възстановените временни безлихвени заеми, вследствие на верифициране на разходите от Управляващия орган.

20.5 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;

20.6. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от застрахователни обезщетения.

20.7. Да определи правата и задълженията на второстепенните разпоредители с бюджет.

21. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 18.

22. Общински съвет - Нова Загора възлага на кмета на общината да организира изпълнението на бюджета в съответствие с условията на нормативната уредба.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 5 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 720

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/31.01.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне размера на основните месечни работни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства в Община Нова Загора от  01.01.2019 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 720

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Нова Загора определя размера на основните месечни заплати на кмета на Община Нова Загора и кметовете на кметства от 01.01.2019 г., съгласно Приложение № 1.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 721

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/31.01.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно процентно разпределение на общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове в община Нова Загора през 2019 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 721

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора определя процентното разпределение по видове и групи спорт за финансиране на спортните клубове през 2019 г., както следва:

1. Със 70 % от общата сума се подпомага развитието на футбола в община Нова Загора.

1.1. С 20% от сумата по т. 1 се стимулира детско-юношеският футбол.

1.2. С 80% от сумата по т.1 се подпомагат представителни мъжки футболни отбори, участващи в първенства, администрирани от БФС.

2. С 20% от общата сума се финансират всички спортни клубове, които отговарят на гл. II от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в община Нова Загора.

2.1. 60 % от сумата по т. 2 се разпределя за развитие на спортно майсторство - състезатели, класирани от 1 до 16 място на Държавни първенства през предходната година.

2.2. 40% от сумата по т. 2 се разпределят за годишна издръжка на състезатели..

3. С 10% от общата сума се подпомагат спортни клубове с местно значение или развиващи неолимпийски спортове и се стимулира развитието на социалния туризъм в община Hoвa Загора.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 722

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/31.01.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот общинска собственост на Сдружение е нестопанска цел „НЮ ЛАЙФ - НОВА ЗАГОРА“, върху част от имот частна общинска собственост.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 722

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора учредява безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот частна общинска собственост, помещение с площ 11,00 кв.м., находящо се на 1-ви етаж в сграда на ул. „Сан Стефано“ № 11, гр. Нова Загора (бивша просвета).с идентификатор 51809.502.1093.3 (УПИ V, кв. 84 по ПУП на гр. Нова Загора) за нуждите на Сдружение с нестопанска цел „НЮ ЛАЙФ - НОВА ЗАГОРА“ за срок от 5 (пет) години.

2. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да издаде настанителна Заповед, въз основа на която да сключи Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване на горецитираното помещение частна общинска собственост с Председателя на Сдружение с нестопанска цел „НЮ ЛАЙФ – НОВА ДАГОРА“.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 723

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/31.01.2019 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за даване на съгласие за изграждане на „Автомивка” в имот с идентификатор 51809.504.7287 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XXV, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора) собственост на Слав Огнянов Соломонов.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 723

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за обществения ред и ползването на публичната собственост на територията на община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора дава съгласие за изграждане на „Автомивка” в имот с идентификатор -51809.504.7287 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XXV, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора), собственост на Слав Огнянов Симеонов.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)