ЗАСЕДАНИЕ № 60/23.09.2015 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1643

ОТ ПРОТОКОЛ № 60/23.09.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно:

1. Изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с № 000391 в землището на с. Езеро с ЕКАТТЕ 27111, общ. Нова Загора, м. "НОВИЯ КЛАДЕНЕЦ";

2. Изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с № 000392 в землището на с. Езеро с ЕКАТТЕ 27111, общ. Нова Загора, м. "НОВИЯ КЛАДЕНЕЦ";

3. Обединяване на имот с № 000391 и имот с № 000392 в землището на с. Езеро с ЕКАТТЕ 27111, общ. Нова Загора, м. "НОВИЯ КЛАДЕНЕЦ" в един имот.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП РЗС и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1643

 

На основание чл.124а ал.1 и чл.125 ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Нова Загора разрешава:

1. Изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с № 000391 в землището на с. Езеро с ЕКАТТЕ 27111, общ. Нова Загора, м. "НОВИЯ КЛАДЕНЕЦ";

2. Изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с № 000392 в землището на с. Езеро с ЕКАТТЕ 27111, общ. Нова Загора, м. "НОВИЯ КЛАДЕНЕЦ";

3. Обединяване на имот с № 000391 и имот с № 000392 в землището на с. Езеро с ЕКАТТЕ 27111, общ. Нова Загора, м. "НОВИЯ КЛАДЕНЕЦ" в един имот.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист: