Заседание № 49/20.12.2018 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 709

ОТ ПРОТОКОЛ № 49/20.12.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на план-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 год. на община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взе участие Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 709

 

На основание чл. 66 и във връзка с чл.8, ал.1, т.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси Общински съвет Нова Загора одобрява План - сметката за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 год. на община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 710

ОТ ПРОТОКОЛ № 49/20.12.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 710

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ, чл.37 ал.1, ал.2, ал.З, чл. 47 и чл. 49 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира сметките за средства от Европейския съюз на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината да отрази промените по бюджета, списъка за капиталови разходи и разчетите за средства от Европейския съюз на Община Нова Загора за 2018 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 711

ОТ ПРОТОКОЛ № 49/20.12.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Донка Георгиева Вълчева от с. Полско Пъдарево, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 711

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 250.00 лв. /двеста и петдесет лв./ на Дочка Георгиева Вълчева.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 712

ОТ ПРОТОКОЛ № 49/20.12.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общото събрание на "В и К - Сливен" ООД, гр. Сливен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            По предложението се изказаха Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 712

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора избира Стоян Петров Петров – общински съветник за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на "В и К-Сливен" ООД, гр. Сливен, което ще се проведе на 03.01.2019 г. от 11:00 часа в гр. Сливен.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на общото събрание както следва:

- по т. първа „ЗА“

- по т. втора „ЗА“

- по т. трета – по преценка

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Против)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 713

ОТ ПРОТОКОЛ № 49/20.12.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Пчелина" в землището на с. Кортен, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 713

 

На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване с цел аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Пчелина" , съставляващ имот № 000110 по КВС на землището на с. Кортен, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 274/14.01.2000 г., на „Регард1" ЕООД със седалище гр. Нова Загора, наемател на обекта по договор № 841/07.12.2015 г. - целогодишно, до прекратяване поради изтичане на срока на договор № 841/07.12.2015 г. за отдаване под наем на язовира - до 07.12.2025 г.

 

                 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)