Проект за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 04.12.2018г.  за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Нова Загора. 

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: Област Сливен, гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1 или на следния електронен адрес:  obshtina@nova-zagora.org