Заседание № 47/25.10.2018 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 681

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/25.10.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Нова Загора за 2018 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие  

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 681

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и ал.З от ЗПФ и чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора, считано от 01.10.2018 г. променя месечния лимит на разходите за заплати в дейностите:

• Център за настаняване от семеен тип от 8 700 лв. на 6 600 лв.;

• Дневен център за лица с увреждания от 7 100 лв. на 8 260 лв.;

• Преходно жилище от 3 400 лв. на 2 900 лв.

3. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

4. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 16 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

                                                                                              (Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 682

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/25.10.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за трето тримесечие на 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 682

 

На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора, одобрява разходите за командировки на кмета на общината за третото тримесечие на 2018 г., съгласно приложената справка.

 

      (Решението е прието с 21 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

                                                                                              (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 683

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/25.10.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 000583 по КВС на с. Баня.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 683

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва Приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 37 - ПИ № 000583 с площ 3,000 дка и НТП „др.селскост.територия”, IV кат. по КВС на с. Баня, АОС№ 3808/26.09.2018 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 000583 с площ 3,000 дка и НТП „др.селскост.територия”, IV кат. по КВС на с. Баня.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 950 (хиляда деветстотин и петдесет) лв, за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост — №000583 с площ 3,000 дка и НТП „др.селскост.територия” IV кат. по КВС на с. Баня.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

                                                                                              (Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 684

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/25.10.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ XII, кв. 30 по ПУП на с. Загорци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 684

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет – Нова Загора допълва Приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 38 – общински недвижим имот с площ от 630 кв.м, съставляващ УПИ XII, кв. 30 по ПУП на с. Загорци, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3806/26.09.2018 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот с площ от 630 кв.м, съставляващ УПИ XII, кв. 30 по ПУП на с. Загорци.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 950(хиляда деветстотин и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот с площ от 630 кв.м, съставляващ УПИ XII, кв. 30 по ПУП на с. Загорци.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

                                                                                              (Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 685

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/25.10.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за. продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ XIII, кв. 30 по ПУП на с. Загорци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 685

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва Приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2018 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 39 - общински недвижим имот с площ от 600 кв.м, съставляващ УПИ XIII, кв. 30 по ПУП на с. Загорци, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3807/26.09.2018 г.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот с площ от 600 кв.м, съставляващ УПИ XIII, кв. 30 по ПУП на с. Загорци.

            3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 900 (хиляда и деветстотин) лв, без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот с площ от 600 кв.м, съставляващ УПИ XIII, кв. 30 по ПУП на с. Загорци.

            4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

                                                                                              (Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 686

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/25.10.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за. промяна на предназначението на част от урегулиран поземлен имот I, кв. 202 по ПУП на гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 686

 

1. Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА дава съгласие за изменение на подробния устройствен план на УПИ I, кв. 202 с отреждане за ТСС „Иван Пашов” като се обособят два нови урегулирани поземлени имота - УПИ XIII с площ 15 253 кв. м.и УПИ XIV с площ 62 748 кв.м., кв.202 по ПУП на гр. Нова Загора и разрешава промяна на предназначението на УПИ XIII, кв. 202 по ПУП на гр. Нова Загора, ведно с находящите се в него сгради, с отреждане за „обществено обслужващи дейности“, съгласно изготвения проект.

2. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да извърши всички необходими последващи действия.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 15 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

                                                                                              (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 687

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/25.10.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на комисия по чл. 11, ал. 6 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 687

 

На основание чл. 11, ал. 6 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси Общински съвет Нова Загора определя комисия измежду служители на общинска администрация, която в съответствие със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, да извършва проверката на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и проверката за наличието или за липсата на конфликт на интереси на служителите в администрацията на кметствата на територията на Община Нова Загора, в следния състав:

Председател:

1. Ивайло Енев - зам.-кмет на община Нова Загора;

Членове:

2. Иванка Михова - директор дирекция „Финансова и административна дейност";

3. Олга Бишир - ст. юрисконсулт в отдел „Правен";

Резервен член: Ангел Стойчев - юрисконсулт в отдел „Правен".

 

 (Решението е прието с 20 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

                                                                                              (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 688

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/25.10.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за даване на съгласие за отдаване под наем на полските пътища и не функциониращи напоителни канали - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2018/2019 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 688

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за отдаване под наем на полските пътища и нефункциониращи напоителни канали - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, включени в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2018/2019 година, съгласно списък предоставен от Областна дирекция „Земеделие” - Сливен. (Приложение 1)

2. Съгласно чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ определя наемна цена при сключването на договори за наем на имотите по т. 1 от настоящото решение в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, определено с протокол на Комисия, назначена със Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие” - Сливен, съгласно § 2е, ал. 1 и ал 2 от ДР на ЗСПЗЗ.

3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на имотите по т. 1 от настоящото решение с ползвателите на масиви за ползване на земеделски земи, определени в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Сливен за срок от една стопанска година - 2018/2019.   

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

                                                                                              (Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 689

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/25.10.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Михаил Стоянов Минчев от гр. Нова Загора.  

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 689

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА предоставя еднократна финансова помощ в размер на 500.00 лв. /петстотин лв./

на Михаил Стоянов Минчев за участие в Световното първенство по санда в гр. Рим, Италия.

            Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

                                                                                              (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 690

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/25.10.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общото събрание на "В и К - Сливен" ООД, гр. Сливен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 690

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора избира Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на "В и К-Сливен" ООД, гр. Сливен, което ще се проведе на 31.10.2018 г. от 11:00 часа в гр. Сливен.

            2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представители да гласува по предложения дневен ред на общото събрание както следва:

  • по т. първа – „ЗА“
  • по т. втора – по преценка.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

                                                                                              (Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 691

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/25.10.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Вътрешни правила за организация и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Нова Загора.

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 691

 

Общински съвет Нова Загора приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Нова Загора, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от него.

            Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет и председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по чл. 29а от ЗМСМА за сведение и изпълнение.

 

 (Решението е прието с: 16 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

                                                                                              (Г. НИКОЛОВ)