ЗАСЕДАНИЕ № 59/11.09.2015 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1630

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/11.09.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 01.01.2015 г. - 31.08.2015 г.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата представляват неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1630

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет - Нова Загора за периода 01.01.2015 г. - 31.08.2015 г.

 

(Решението е прието с 25 гласа За и 1 глас Против)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1631

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/11.09.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане мрежата на общинските училища и детски градини за учебната 2015/2016 год. на територията на Община Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1631

 

Общински съвет Нова Загора приема мрежата на училищата и детските градини в община Нова Загора за учебната 2015/2016 година, както следва:

  • СОУ-2;
  • ОУ - 7;
  • НУ - 3;
  • ПГСС-1;
  • ПУИ -1;
  • ЦДГ-21;
  • ОДЗ-1;

Съгласно приложение № 1, 2 ,3 и 4.

 

 (Решението е прието с 25 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1632

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/11.09.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на компенсирани промени по бюджет „местни дейности”, бюджет „държавни дейности, дофинансирани с местни приходи”, Списъка за капиталови разходи и сметките за средства от Европейския съюз на Община Нова Загора за 2015 г.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП РЗС, Иван Иванов – ПП БСП, Георги Николов – ПП ГЕРБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Нейчо Минчев - Заместник - председател на Общинския съвет , след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1632

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 ал. 2, ал. 3 от ЗПФ и чл. 37 ал. 1, ал. 2, ал. 3, чл. 49 ал. 2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджет „местни дейности” и бюджет „държавни дейности, дофинансирани с местни приходи” на Община Нова Загора, съгласно Приложение №1.

2. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени в Списъка за капиталови разходи на община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора актуализира сметките за средства от Европейския съюз на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 3.

4. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета, Списъка за капиталови разходи и разчетите за средства от Европейския съюз на Община Нова Загора,

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 3 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1633

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/11.09.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно Заявление за издаване на разрешително за водовземане от находище на минерална вода „Баня", с. Баня, община Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1633

 

На основание § 133, ал. 7, т. 1, буква „б" от ПЗР на Закона за водите и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а" от ЗВ, Общинският съвет - Нова Загора реши:

1. Искането на „Инси Инвест" ООД със седалище и адрес на управление с. Баня, община Нова Загора, за издаване на разрешително за водовземане от находище на минерална вода „Баня", с. Баня, община Нова Загора, съответства на политиката и плана за развитие на общината.

2. Да бъде издадено разрешително за водовземане от находище на минерална вода „Баня" с. Баня на „Инси Инвест" ООД, при спазване разпоредбите на ЗВ.

 

(Решението е прието с 25 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1634

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/11.09.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Отпускане на персонална пенсия на Красимир Росенов Митков.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

1634

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

Красимир Росенов Митков.

 

(Решението е прието с 25 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1635

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/11.09.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

             Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за удостояване на Митко Динев Динев със званието „Почетен гражданин” на гр. Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1635

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за символите, почетните знаци и звания на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора удостоява Митко Динев Динев със звание „Почетен гражданин на Община Нова Загора” за значителния му принос за развитието на община Нова Загора и град Нова Загора.

2. Упълномощава Председателя на Общинския съвет и Кмета на общината да подпишат удостоверение за удостояване с почетно звание „Гражданин на Община Нова Загора”, което да обявят на Тържествено заседание на Общински съвет и да връчат почетен плакет на удостоения с това звание господин Митко Динев Динев.

 

(Решението е прието с 27 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1636

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/11.09.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на директора на Професионалната гимназия по селско стопанство гр.Нова Загора за второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Община Нова Загора, считано от 01.09.2015 г.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

1636

 

На основание чл. 10, ал.4, чл. 41 б ал.1 от ЗНП, чл.11 ал.10 от Закона за публичните финанси и чл.4 ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора определя директора на Професионалната гимназия по селско стопанство гр.Нова Загора за второстепенен разпоредител с бюджет, прилагащ системата на делегиран бюджет, считано от 01.09.2015 г.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1637

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/11.09.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонални пенсии на Анета Асенова Колева и Кольо Асенов Колев.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

1637

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

Анета Асенова Колева

Кольо Асенов Колев.

 

(Решението е прието с 21 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1638

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/11.09.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Мая Русинова – Кожухарова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Кръстьо Русев Кръстев.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

1638

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Кръстьо Русев Кръстев, в размер на 400 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1639

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/11.09.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Мая Русинова – Кожухарова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Василева Ганева.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

1639

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Мария Василева Ганева, в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1640

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/11.09.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Мая Русинова – Кожухарова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Енчо Влаев Иванов.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

1640

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Енчо Влаев Иванов, в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1641

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/11.09.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Отпускане на персонални пенсии на Надка Йорданова Ангелова и Йосиф Йорданов Ангелов.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

1641

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

Надка Йорданова Ангелова

Йосиф Йорданов Ангелов.

 

(Решението е прието с 23 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1642

ОТ ПРОТОКОЛ № 59/11.09.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно искане за безвъзмездно придобиване в собственост на Община Нова Загора на недвижим имот държавна собственост - склад на Гражданска защита, гр. Нова Загора.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р Е Ш Е Н И Е

1642

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет- Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора безвъзмездно да придобие право на собственост върху недвижим имот - държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 51809.509.4884 по КККР на гр. Нова Загора, ведно с находищата се в него сграда с идентификатор 51809.509.4884.1 на един етаж, с площ 453 кв.м., с начин на трайно ползване: складова база, склад, с административен адрес: кв. “Индустриален”, гр. Нова Загора, за който е съставен АДС № 5296/03.07.2013 г.

2. Общинският съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината да направи искане по реда на чл. 54, ал. 2 от ЗДС пред Областния управител на Област Сливен за безвъзмездно придобиване на право на собственост върху цитираният в т. 1 имот, държавна собственост.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист: