Заседание № 44/20.09.2018 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 665

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/20.09.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, и бюджетна прогноза на МБАЛ ”Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2019-2021 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 665

 

На основание чл.21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора във връзка с Решение № № 51 от 31.01.2018 г. на МС за бюджетната процедура за 2019 г. и в съответствие с Указания Писмо БЮ- 4/23.08.2018 г. на МФ за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2019 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2020 г. и 2021 г.

1. Общински съвет Нова Загора - одобрява Актуализирана бюджетната прогноза на Община Нова Загора за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет Нова Загора - одобрява Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр.Нова Загора за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година, съгласно Приложение № 2.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 666

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/20.09.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Одитен доклад на Сметна палата за заверка на консолидирания годишен финансов отчет на Община Нова Загора за 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 666

 

Общински съвет Нова Загора на основание чл. 140 ал.1 от Закона за публичните финанси, приема Одитен доклад № 0400212117, съдържащ немодифицирано мнение на Сметна палата за заверка на консолидирания годишен финансов отчет на Община Нова Загора за 2017 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 667

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/20.09.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 667

 

1. Общински съвет Нова Загора приема актуализираното разпределение на променените бюджети, списъка за капиталови разходи и сметки за средства от Европейския съюз през първото шестмесечие на 2018 г., съгласно Приложения № №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2. Общински съвет Нова Загора приема информация за текущото изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2018 г. по прихода и разхода по разпоредители, функции и дейности, както следва: Приложение № 4, 5, 6, 7.

План:

По прихода - 31 672 547 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 4 и 5/

По разхода 31 672 547 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 6 и 7/

Изпълнение:

По прихода - 18 863 351 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 4 и 5/

По разхода - 12 274 888 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 6 и 7/

3. Общински съвет Нова Загора приема информация на отчета за изпълнение на капиталовите разходи за първото шестмесечие на 2018 г., съгласно Приложение 8.

4. Общински съвет Нова Загора приема информация за текущото изпълнение на общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2018 г., съгласно Приложение 9.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 668

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/20.09.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, за кмет на Община Нова Загора, съгласно Заповед № РД – 12 – 592/10.09.2018 г. внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 668

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и ал.З от ЗПФ и чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 669

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/20.09.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно определяне на метод, цена и условия за приватизация на „МБАЛ Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора, ЕИК 119502651 по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 669

 

1. Общински съвет Нова Загора на основание чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. и чл. 32, ал. 2, т. 2, чл. 34 б от ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, чл. 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите определя метод на приватизация на 56 674 дружествени дяла с номинална стойност по 10 лева за всеки, представляващи 100 % /сто/ процента от капитала на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора и определя минималната продажна цена, а именно:

Продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап при минимална конкурсна цена: 2 670 000 лв.

 

2. Общински съвет Нова Загора приема следните условия за приватизация на 56 674 дружествени дяла с номинална стойност по 10 лева за всеки, представляващи 100 % /сто/ процента от капитала на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора, които да бъдат включени в тръжната документация и проекта на договор за приватизация:

2.1. Купувачът е длъжен да запази предмета на дейност на приватизиращото се дружество като многопрофилна болница - лечебно заведение по смисъла на чл. 23, ал. 1 от ЗЛЗ, като извършва в лечебното заведение в гр. Нова Загора най-малко следните три лечебни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЛЗ за срок минимум 50 години:

а. диагностика, лечение и рехабилитация на болни;

б. наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ;

в. наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица.

Цитираните дейности се изпълняват най-малко по следните медицински специалности, съгласно Разрешението за осъществяване на лечебна дейност № МБ-126/12.01.2018 г. издадено от Министъра на здравеопазването:

- Вътрешни болести;

- Нефрология;

- Пневмония и физиотерапия;

- Кардиология;

- Ревматология;

- Ендокринология и болести на обмяната;

- Акушерство и гинекология;

- Педиатрия;

- Неонатология;

- Анестезиология и интензивно лечение;

- Нервни болести;

- Инфекциозни болести;

- Физикална и рехабилитационна медицина;

- Клинична лаборатория;

- Образна диагностика.

2.2. Купувачът следва да запази броя на работни места и броя на отделенията съгласно щатното и длъжностното разписание на дружеството към датата на обявяване на процедурата за приватизация на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАЛ Света Петка Българска ЕООД, гр. Нова Загора. Ограничението не важи в случай на увеличаване на броя на отделенията и работните места.

2.3. Купувачът следва да поеме изричното задължение да погаси съществуващите задължения на приватизиращото се дружество към публично - правни кредитори в лицето на държавата и община Нова Загора, и частно правни кредитори, в т. ч. и към персонала на приватизиращото се дружество за срок не по - късно от 90 /деветдесет дни/, считано от датата на сключване на приватизационния договор.

2.4. Купувачът следва да предложи инвестиция за влагане в приватизиращото се дружество в размер на минимум 10% от предложената от участника конкурсна цена, за период от 3 години, считано от датата на сключване на приватизационния договор. Вида на инвестицията се определя от Купувача. Неустойка за неизпълнение на задължението за извършване на инвестиции се определя в размер на 50 % от размера на предложените от купувача инвестиции, като купувача при сключването на приватизационния договор следва да представи обезпечение на неустойката. Вид на обезпечението - запис на заповед. Размера на неустойката за неспазване на срока влагане на инвестициите - 50% от размера на неизпълнените инвестиции.

2.5. Купувачът следва да предостави на „Център за спешна медицинска помощ" гр. Сливен възможност безвъзмездно да ползва предоставеният му по силата на Договор от 02.01.2018 г. недвижим имот- Част от сградата Болница, а именно част от първия етаж от източната част на северното крило с площ от 300 кв.м., включваща амбулатории, диспечерна, лекарска стая, санитарен възел, коридори. Срокът за изпълнение на това задължение - до въвеждане в експлоатация и реално използване на обект „Център за спешна медицинска помощ", за изграждане на който в полза на Министерство на здравеопазването е учредено безвъзмездно право на строеж.

2.6. Недвижимото имущество на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД запазва предназначението, което е имало към момента на обявяване на процедурата за приватизация.

2.7. Купувачът е длъжен да запази съществуващите наемни правоотношения между приватизираното дружество и трети лица за срока, предвиден в сключените договори за наем.

2.8. Купувачът не може да прехвърля придобитите по договора дялове от капитала на приватизираното дружество без разрешение на Общински съвет Нова Загора, ако не е изпълнил задълженията си по приватизационния договор за плащане на покупната цена, изплащане на задълженията на приватизиращото се дружество или не е изпълнил предложеният от него инвестиционен план.

2.9. При продажба на дялове на приватизираното дружество приобретателят има задълженията по т. 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 и 2.10 от настоящото решение.

2.10. Купувачът следва да предостави безпрепятствен достъп на упълномощени от органа по приватизация лица до приватизираното дружество и

дружествената документация във връзка с осъществяването на следприватизационен контрол с цел проверка на изпълнението на условията по приватизацията.

2.11. Цена, срок и начин на плащане на цената:

Предложената от участника цена не може да бъде по-ниска от посочената в т. 1 от настоящото решение. Цената е безусловна, оферира се и се заплаща еднократно в български лева, в срок до 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на подписване на приватизационния договор.

2.12. При неизпълнение на задълженията по т. 2 от настоящото решение в срок от 30 /тридесет/ дни считано от датата на отправената изрична покана за изпълнение от органа за приватизация, приватизационния договор се разваля без предизвестие и купувачът се задължава да заплати неустойка в размер на 100 % от покупната цена, в срок от 30 дни от датата на поканата, като неустойката не може да се намалява поради прекомерност.

 

3. В конкурса могат да участват при равни условия всички български физически и юридически лица, както и чуждестранни лица.

Физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, не се допускат до участие в конкурса, освен ако са погасили задълженията си.

Не се допускат до участие в конкурса физически или юридически лица, които имат парични задължения по смисъла на чл. 162 от ДОПК към държавата, към общината по постоянния адрес/седалището на участника, и към Община Нова Загора.

Не се допускат до участие в конкурса лице което е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация.

В случай, че участник в процедурата е консорциум или друга форма на сдружаване, специално учредено за участие в конкурса, задължително следва да бъде представен договора за учредяване на сдружаването.

 

4. Общински съвет Нова Загора в качеството си на орган по приватизацията утвърждава конкурсната документация за продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 56 674 дружествени дяла с номинална стойност по 10 лева за всеки, представляващи 100 % /сто/ процента от капитала на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора.

 

5. Конкурсната документация, съдържаща разяснения по провеждане на конкурса се предоставя на всички заинтересовани лица, заявили интерес за участие. Същата се закупува в Информационния център на община Нова Загора, работно място № 3, на адрес гр. Нова Загора, ул. 24 май № 1, всеки работен ден до от 08:00 часа до 16.30 часа, в срок до 15-ия /петнадесетия/ ден, считано от датата на обнародването на настоящото решение в Държавен вестник, като плащането се извършва преди получаването на документацията. Цената за закупуване на документацията за участие в конкурса е в размер на 100 лв. без вкл. ДДС.

При закупуването на конкурсна документация се предоставят документи, идентифициращи заинтересованото лице /документ за самоличност, ЕИК/. В случаите на упълномощаване се представя нотариално заверено пълномощно, удостоверяващо представителната власт на пълномощника. На лицето, закупило документация за участие се издава сертификат.

 

6. Депозита за участие в конкурса е в размер на 100 000 /сто хиляди/ лева и се заплаща в срок не по-късно от 40 /четиридесет/ дни, считано от датата на обнародването на Решението за приватизация в Държавен вестник по посочения в конкурсната документация начин и банкова сметка.

 

7. Офертите на участниците в конкурса се подават в деловодството на Община Нова Загора в срок не по-късно от 45 /четиридесет и пет/ дни, считано от датата на обнародването на Решението за приватизация в Държавен вестник.

 

8. Общински съвет Нова Загора в качеството си на орган по приватизацията избира състава на комисията, която да организира и проведе публично оповестен конкурс на един етап, както следва:

Председател: Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора

1. Сергей Дериволков – н-к отдел „Правен“ /правоспособен юрист/

2. Тони Димитрова – директор Дирекция „Регионално развитие и стопанска политика“

3. Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора

4. Желязко Милев – общински съветник

Резервни членове:

1. Олга Бишир – старши юрисконсулт /правоспособен юрист/

2. Мария Иванова-Данева – общински съветник

 

9. За работата си комисията да представи в Общински съвет Нова Загора мотивиран доклад относно проведения конкурс, който да съдържа предложение за класация на участниците.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 18                                                                                                                                                гласа За, 4  гласа против и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 670

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/20.09.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за второ тримесечие на 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 670

 

На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора, одобрява разходите за командировки на кмета на общината за второто тримесечие на 2018 г., съгласно приложената справка.

 

            (Решението е прието с 20 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 671

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/20.09.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 671

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора определя Георги Иванов Мангъров – общински съветник за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на 03.10.2018 г., както следва:

- по точка 1 от дневния ред да гласува - „ЗА“

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 672

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/20.09./2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за закриване на Детска градина с. Питово, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Мария Иванова – Данева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 672

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 313, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет Нова Загора реши:

1. Общински съвет Нова Загора взема решение за закриване на Детска градина с. Питово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, считано от 1 октомври 2018 г.

2. Задължителната документация на закритата детска градина с. Питово се предава и приема за съхранение от Детска градина с. Полско Пъдарево.

3. Материално-техническата база остава общинска собственост.

4. Трудовите правоотношения с персонала на закритата Детска градина с. Питово да се уредят, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

5. Възлага на Кмета на Община Нова Загора или упълномощено от него лице да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението.

 

            (Решението е прието с 19 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 673

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/20.09.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане мрежата на общинските училища и детски градини за учебната 2018/2019 год. на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 673

 

  1. Общински съвет Нова Загора приема мрежата на училищата и детските градини в Община Нова Загора за учебната 2018/2019 г.:
  • СУ – 2
  • ОУ – 7
  • НУ – 3
  • ПГСС – 1
  • ДГ – 21
  • ЦСОП – 1
  1. Общински съвет Нова Загора разрешава формирането на слети паралелки, както следва:

Училище

Бр. пара-лелки

КЛАСОВЕ И УЧЕНИЦИ

1

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Коньово

1

 

 

 

 

V-VІІ

22

 

 

 

 

2

ОУ „П. Р. Славейков“

с. Кортен

2

І-ІІ

16

ІІІ-ІV

11

 

 

 

 

 

 

3

ОУ „Ил. Макариополски“

с. Любенова махала

3

І-ІІ

17

ІІІ-ІV

15

VІ-VІІ

9

 

 

 

 

4

ЦСОП „Акад. Т. Самодумов“

5

І гр.

ІV – VІ

4

ІІ гр. ДДЦ Асеновец

ІІІ, ІV, V, VІІ

7

ІІІ гр. V-VІІ

6

ІV гр. VІІІ - ХІ

8

V гр. ІХ-Х

7

 

 

  1. Общински съвет Нова Загора разрешава формирането на паралелки под минималния брой на учениците в паралелка, както следва:

Училище

Бр. паралелки

Класове и ученици

 

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

V клас

VІ клас

VІІ клас

ІХ клас

ХІІ клас

1

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Коньово

5

15

9

15

10

17

 

 

 

 

2

ОУ „Христо Ботев“

с. Съдиево

2

15

 

 

 

 

 

16

 

 

3

ОУ „Св. П. Хилендарски“

с. Стоил войвода

3

15

12

 

 

 

17

 

 

 

4

НУ „Д-р П. Берон“

с. Караново

4

11

15

13

11

 

 

 

 

 

5

СУ „Иван Вазов“

гр. Нова Загора

1

 

 

 

 

 

 

 

 

7

6

СУ „Христо Ботев“

гр. Нова Загора

1

 

 

 

 

 

 

 

 

13

7

ОУ „Ил. Макариополски“

с. Люб. махала

3

 

 

15

10

9

 

 

8

ОУ „П.Р.Славейков“

с. Кортен

1

 

 

11

 

 

 

 

 

9

ОУ „Злати Динев“

с. Баня

2

 

 

 

 

16

 

11

 

 

 

ОБЩО

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (Решението е прието с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 674

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/20.09.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна вида на общински жилища, находящи се на ул. „Петко Енев“ № 56, Вх. „В“, an. 11 и ж.к. „Загоре” № 9, Вх. „В“, ап.22, гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 674

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1 и ал,2 от Закона за общинската собственост и чл.З от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Общински съвет - Нова Загора определя:

- общинско жилище, находящо се на адрес ул. „Петко Енев“ № 56, Вх. „В“, ап.11, гр. Нова Загора за „Жилище под наем”;

- общинско жилище, находящо се в ж.к. „Загоре” № 9, Вх. „В“, ап. 22, гр. Нова Загора за „Жилище под наем“.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 675

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/20.09.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовири - публична общинска собственост, находящи се на територията на Община Нова Загора, на Държавата, съгласно предоставената със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите възможност.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете  становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие и: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Крум Георгиев – ПП НП, след което се проведе поименно гласуване и с: 20 гласа За и 3 гласа Против, Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 675

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовири - публична общинска собственост, находящи се на територията на Община Нова Загора, на Държавата, съгласно предоставената със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите възможност.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 676

ОТ ПРОТОКОЛ №44/20.09./2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно: 1. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 2. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на имот с № 000388 в землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02734, общ. Нова Загора, местността „ЖРЕБЧЕВО”, НТП: Туристическа база и разделянето му на три поземлени имота.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 676

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ реши:

1. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

2. Разрешава имот с № 000388 в землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02734, общ. Нова Загора, местността „ЖРЕБЧЕВО”, НТП: Туристическа база, да се раздели на три поземлени имота: имот с № 000580, имот с № 000581 и имот с № 000582 и изработване на проект за подробен устройствен план - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на имот с № 000581 и на имот с № 000582 с установяване на РЕКРЕАЦИОННА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА (Ок), предназначена за курорт и допълващи го дейности с преобладаващо застрояване с малка височина Н - <3(<10), Пзастр. - макс. 30%, Кинт. - макс. 1,5, Позел. - мин. 50%, свободно застрояване, паркиране в границите на ПИ и на имот с № 000580 с предназначение за движение и транспорт.

3. Проектът за ПУП - План за застрояване да бъде придружен от Ел и ВиК схеми, съгласувани от съответните експлоатационни дружества и Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено от РИОСВ - ---Стара Загора, съгласно чл. 108, ал. 2 и чл. 125, ал. 7 от ЗУТ.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 677

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/20.09.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Водопровод” до ПИ 000327, местност „Под село” в землището на с. Богданово, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 677

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за обект „Водопровод” до ПИ 000327, местност „Под село” в землището на с. Богданово, община Нова Загора.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 678

ОТ ПРОТОКОЛ №44/20.09.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ на Иринка Карпузова от с. Млекарево, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 678

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Иринка Трифонова Карпузова, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 679

ОТ ПРОТОКОЛ № /2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Иринка Георгиева Димова от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 679

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Иринка Георгиева Димова, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)