ЗАСЕДАНИЕ № 58/27.08.2015 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1611

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за приемане на Информация за текущото изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2015г.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на: Постоянна комисия по финанси и бюджет; Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания; Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становищата  представляват неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Сашо Стоянов – ПП РЗС; Георги Николов – ПП ГЕРБ; Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, Нейчо Минчев - Зам.- Председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1611

1. Общински съвет Нова Загора - Приема актуализираното разпределение на

променените бюджети , списъка за капиталови разходи и сметки за средства от Европейския съюз през първото шестмесечие на 2015 г. съгласно Приложения №№ 1;2,3,4,5,6,7

2. Общински съвет Нова Загора - Приема Информация за текущото изпълнение на

общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2015 г, по прихода и разхода по разпоредители, функции и дейности както следва:

План:

По прихода-2 4 113 352 лв.

     /Разпределени по параграфи съгласно Приложение № 3; 3.1 ;3.2

По разхода - 24 113 352 лв.

     /Разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 4; 4.1; 4.2 ; 4.3;

 

Изпълнение:

По прихода - 16 992 655 лв.

     /Разпределени по параграфи съгласно приложение № 3; 3.1 ;3.2

По разхода - 9 530 023 лв.

     /Разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 4; 4.1; 4.2 ; 4.3; 5

3.Общински съвет - Нова Загора приема информация на отчета за изпълнение на

капиталовите разходи на общината за първото шестмесечие на 2015г., съгласно Приложение

6

4. Общински съвет - Нова Загора приема информация за план и отчета на сметки за средства от Европейския съюз/за-първото шестмесечие на 2015г., съгласно Приложение № 7.

 

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За, 0 гласа Против и 3 гласа Въздържали се.)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1612

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Обшина Нова Загора за периода 2016-2018г. и Актуализирана бюджетна прогноза на МБАЛ

”Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2016-2018г,

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1612

На основание чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси и чл,27 от Наредбата за

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора.

1. Обшински съвет Нова Загора - одобрява Актуализирана бюджетна прогноза на

Община Нова Загора за периода 2016-2018г. на постъпленията от местни приходи и на

разходите за местни дейности, съгласно Приложения № 6а; 66; 6в; 8.

2. Общински съвег Нова Загора - одобрява Актуализирана информация за приходите и

разходите, за активите и пасивите с отчетни данни за 2013 и 2014 г., разчет за 2013 г. и

прогноза за периода 2016-2018 г. на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр.Нова Загора, съгласно Приложения № 6а. 6б: 6в; 10а.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За, 0 гласа против и 3 гласа Въздържали се.)

 

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1613

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за учредяване безвъзмездно право на строеж на Министерството на здравеопазването за изграждане на център за спешна медицинска помощ в гр. Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Сашо Стоянов – ПП РЗС, Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора, Ивайло Енев  - Зам.-  Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1613

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 2, ал. 6, т. 1 от ЗОС и чл. 35, ал. 1, т. 2 и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора учредява безвъзмездно право на строеж с площ 300 кв. м. в поземлен имот с идентификатор 51809.503.3274 (УПИ I, кв. 184 по ПУП на гр. Нова Загора), целият с площ 80 057 кв.м., за построяване на “Център за спешна медицинска помощ”, съгласно приложена скица - проект, която е неразделна част от настоящото решение на Министерството на здравеопазването - Център за спешна медицинска помощ - Сливен.

2. Общински съвет Нова Загора, упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на строеж за построяване на “Център за спешна медицинска помощ” с Министерството на здравеопазването - Център за. спешна медицинска помощ - Сливен.

 

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1614

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.501.6195 - частна общинска собственост, гр. Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1614

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет – Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти,  общинска собственост в Община Нова Загора за 2015г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 112 - поземлен имот с идентификатор 51809.501.6195 (УПИ VII, кв. 200), с площ 554 кв.м. и НТП „ниско застрояване”, гр. Нова Загора.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.501.6195 (УПИ VII, кв. 200), с площ 554 кв.м. и НТП „ниско застрояване”, гр. Нова Загора.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 6 200,00 (шест хиляди и двеста) лв, без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.501.6195 (УПИ VII, кв. 200), с площ 554 кв.м. и НТП „ниско застрояване”, гр. Нова Загора.

            4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да рргацизира и

проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27  гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1615

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот е идентификатор 51809.501.6196 - частна общинска собственост, гр. Нова Загора

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1615

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2015г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 113 — поземлен имот с идентификатор 51809.501.6196 (УПИ VIII, кв. 200), с площ 549 кв.м, и НТП „ниско застрояване”, гр. Нова Загора.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.501.6196 (УПИ VIII, кв. 200), е площ 549 кв.м, и НТП „ниско застрояване”, гр. Нова Загора.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 6 150,00 (шест хиляди сто и петдесет) лв, без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.501.6196 (УПИ VIII, кв. 200), с площ 549 кв.м, и НТП „ниско застрояване”, гр. Нова Загора.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и

проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с 26  гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1616

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за изпълнение на съдебно решение за възстановяване правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) - с. Радево

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1616

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, решение № 81/08.05.2015г. по гр. дело № 24/2015г. на Районен съд - гр. Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора предоставя на ОС „Земеделие” гр. Нова Загора поземлен имот № 710215 с площ 2,044 дка, НТП „нива”, IV кат., м. „До село”, по КВС на с. Радево, при условие да се осигури достъп до имота, за възстановяване на Пеньо Русев Пенев и Пеньо Вълков Пенев.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с  28 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1617

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за изпълнение на съдебно решение за възстановяване правото на собственост по

реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на

ПИ № 063042 по КВС на е. Любенова махала.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1617

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, във

връзка с чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, решение № 47/04.03.2015 г. на Районен съд - гр. Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора предоставя на ОС „Земеделие” гр. Нова Загора поземлен имот № 063042 с площ 2,216 дка и НТП „нива”, V кат., м. „Герена” по КВС на с. Любенова махала, за възстановяване на наследниците на Златан Димитров Биволаров.

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1618

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за изпълнение на съдебно решение за възстановяване правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) - с. Млекарево.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1618

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ и решение № 165/26.06.2015 г. по гр. дело № 206/2015 г. на Окръжен съд - гр. Сливен, Общински съвет - Нова Загора предоставя на ОС „Земеделие” гр. Нова Загора поземлени имоти № 018037с площ 8,797 дка и НТП „пасище, мера” и № 000463 е площ 10,928 дка и НТП „пасище, мера” по КВС на с. Млекарево, при условие да се осигури достъп до имотите, за възстановяване на Димитър Нанчев Димитров, Стойка Иванова Иванова и Таня Колева Стоянова.

 

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1619

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на 1668 ид.ч. от ПИ с идентификатор 51809.504.7274.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1619

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 от

НРПУРОИ, Общински съвет — Нова Загора обявява за частна общинска собственост:

1668/19714 ид.ч. (хиляда шестстотин шестдесет и осем от деветнадесет хиляди

седемстотин и четиринадесет ид.ч.), съставляващи част от ПИ 51809.504.7274, гр. Нова

Загора, целият с площ 19714 (деветнадесет хиляди седемстотин и четиринадесет) кв.м, с отреждане "за складова дейност и производство в областта на хранително-вкусовата

промишленост".

2. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината чрез отдел ОСТТ да състави акт за частна общинска собственост за 1668/19714 ид.ч. (хиляда шестстотин шестдесет и осем от деветнадесет хиляди седемстотин и четиринадесет ид.ч.), съставляващи част от ПИ 51809.504.7274, гр. Нова Загора, целият с площ 19714

(деветнадесет хиляди седемстотин и четиринадесет) кв.м, с отреждане "за:, складова

дейност и производство в областта на хранително-вкусовата промишленост“       

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За, 2 гласа Против и 0 гласа Въздържали се.)

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1620

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за  промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на 1014 ид.ч. от имот с № 000377, находящ се в землището на с, Крива круша.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1620

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 от      

НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора обявява за частна общинска собственост:

1014/19518 ид.ч. (хиляда и четиринадесет от деветнадесет хиляди петстотин и

осемнадесет ид.ч.), съставляващи част от ПИ 000377, целият с площ 19.518 дка, с

отреждане "за стопанска дейност” и НТП „Стоапнски двор” , находящ се в землището на с. Крива круша.

2. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината чрез отдел ОСТТ

да състави акт за частна общинска собственост 1014/19518 ид.ч. (хиляда и четиринадесет от деветнадесет хиляди петстотин и осемнадесет ид.ч.),, съставляващи част от ПИ 000377, находящ се в землището на с. Крива Круша, целият с площ 19518 (деветнадесет хиляди петстотин и осемнадесет) кв.м, с отреждане "за складова дейност” и НТП „Стопански двор” .

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 22  гласа За)

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1621

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение Промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот № 000276, находящ се в землището на с. Крива круша.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология

            (Становищата представляват неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1621

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,

Общински съвет Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да подаде

заявление до Общинска служба „Земеделие” - Нова Загора за промяна на начина на

трайно ползване на имот 000276 с площ 3.896 дка, находящ се в землището на с.

Крива круша от „напоителен канал” на „друга селскостопанска територия”.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 20 гласа За, 2 гласа Против и 1 глас Въздържал се.)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1622

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерални води от находище на минерална вода „Баня" (Кортенски бани), с. Баня, община Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1622

 

На основание § 133 ал. 7, т. 1, б. „б” от ПЗР на Закона за водите, Общинския съвет - Нова Загора реши:

1. Искането за издаване на разрешително за водовземане от находище на минерална вода от

вода „Баня” (Кортенски бани), с. Баня съответства на политиката и плана за развитие на общината.

2. Да бъде издадено разрешително за водовземане на „Вени - М” ООД, гр. Нова Загора, ЕИК 119645044.

 

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За, 0 гласа Против и 1 глас Въздържал се.)

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1623

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за Прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Павел Тонев Петков, чрез покупко-продажба в УПИ 1-2334, кв. 101 по ПУП на гр. Нова Загора

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1623

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 отЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в поземлен имот 51809.504.2324 по КККР (УПИ I- 2324, кв. 101 по ПУП на гр. Нова Загора), представляваща 10/257 ид.ч. на Павел Тонев Петков.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 700,00 (седемсторин) лв, без включен ДДС, за продажба на частта на Община Нова Загора в в поземлен имот 51809.504.2324 по КККР (УПИ 1-2324, кв. 101 по ПУП на гр. Нова Загора), представляваща 10/257 ид.ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба с Павел Тонев Петков.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25  гласа За)

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1624

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за Изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: „Кабел 20Кv и питеен водопровод за ПИ 018043 в землището на с. Асеновец, общ.Нова Загора".

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1624

 

На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Нова Загора разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за: „Кабел 20Кv и питеен водопровод за ПИ 018043 в землището на с. Асеновец, общ. Нова Загора".

 

(Решението е прието с  24 гласа За)

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1625

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за допълване на Програма за управление и разпореждане с общински имоти в Община Нова Загора за 2015 г. и отдаване под наем на язовир „Юрта", публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Сокол

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на -            Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1625

 

1.На основание 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общинският съвет - Нова Загора допълва Приложение N0 1 към Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Нова Загора за 2015 г. - имоти, които Общината възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, както следва:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  точка                                               Описание на имота

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   311                          Язовир „Юрта" с площ 14,912 дка, съставляващ ПИ N©N0 000033 и

000034 по КВС на землището на с. Сокол, за който е съставен АОС № 1281 от 19.10.2005 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. На основание 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок от десет години на язовир „Юрта", съставляващ ПИ 1Мо1Мо 000033 и 000034 по КВС на землището на с. Сокол, за който е съставен АОС N0 1281 от 19.10.2005 г.

3, Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовира, и да сключи договор със спечелилия участник.

(Решението е прието с 25 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1626

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за кандидатстване за финансиране към подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни

дейности по подхода "Водено от общностите местно развитие" на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянната комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации

            (Становищата представляват неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1626

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава

съгласие Община Нова Загора да кандидатства и реализира проект „Повишаване капацитета за местно развитие чрез създаване на МИГ-Нова Загора” към подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности по подхода "Водено от общностите местно развитие" на Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава

съгласие проект „Повишаване капацитета за местно развитие чрез създаване на МИГ-Нова Загора” да се реализира чрез партньорство между ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, НЧ „Д. П. СИВКОВ - 1870 г.” и ЕТ „ДИАНА МИ - МИНЧО ИВАНОВ”, като Водещият партньор, кандидат за финансова помощ по проекта, е Община Нова Загора.

 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава

съгласие г-н Николай Георгиев Грозев - Кмет на Община Нова Загора да представлява общината в партньорството по проекта и да подпише споразумението за партньорство.

 

 

(Решението е прието с 25  гласа За)

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1627

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за искане за препогребване на останките на тридесет и трима руски воини, починали от раните си на територията на гр. Нова Загора през 1944 г.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1627

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Нова Загора изразява своето принципно съгласие за препогребване на останките на починалите от раните си на територията на гр. Нова Загора руски воини през 1944 г., като от мястото на погребението им в Гробищния парк на гр. Нова Загора те да бъдат препогребани и положени в храм „Света Петка" гр. Нова Загора.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на кмета на Общината да проведе преговори с Българската православна църква относно възможността за препогребване на останките на руските войници и полагането на останките им в храм „Света Петка" гр. Нова Загора.

3. В случай на положително становище на Българската православна църква по т. 2 от настоящото решение, Общински съвет Нова Загора упълномощава кмета на Общината да организира необходимите процедури за извличането на останките от мястото на погребване и да проведе публична церемония във връзка с препогребването на останките ЙЯ руските войници и полагането им в храм „Света Петка" гр. Нова Загора

 

(Решението е прието с 23 гласа За.)

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1628

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Мая Русинова – Кожухарова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ на Тодор Иванов Тодоров от с. Съдиево, община Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1628

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Тодор Иванов Тодоров, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с  23 гласа За.)

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1629

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/27.08.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Мая Русинова – Кожухарова – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ на Иринка Георгиева Димова и Стоян Костов Димов от гр. Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.         (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1629

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Иринка Георгиева Димова в размер на  250 лв. и на Стоян Костов Димов в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26  гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист: