Община Нова Загора обявява конкурс за длъжността Секретар на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, отдел "Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика"