Проект на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.04.2018 г..  за предложения и становища по настоящия проект на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@nova-zagora.org.