Заседание № 36/27.02.2018 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 530

ОТ ПРОТОКОЛ № 36/27.02.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Нова Загора за 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 530

 

Общинският съвет - Нова Загора приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Нова Загора за 2017 г.

 

            (Решението е прието с 22 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 531

ОТ ПРОТОКОЛ № 36/27.02.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Годишен общински план за младежта на община Нова Загора за 2018 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Андония Спасова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 531

 

Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта приема Годишен общински план на община Нова Загора за 2018 г.

 

      (Решението е прието с: 21 гласа За, 1 глас Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 532

ОТ ПРОТОКОЛ № 36/27.02.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от

нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Пепа Беева – ПП БСП и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 532

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66 а от ЗОС, чл. 4 б, ал. 6 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Общински съвет Нова Загора приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 533

ОТ ПРОТОКОЛ № 36/27.02.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Нова загора, правилата за ползването им и годишен план за паша за 2018/2019 стопанска година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 533

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.З чл. 37о, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Нова Загора определя пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018/2019 г. съгласно Приложение 1.

2. На основание чл.37о, ал.1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията на Община Нова Загора съгласно Приложение 2.

3. На основание чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора приема годишен план за паша, дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване и определя задълженията на общината и ползвателите за поддържането на мерите и пасищата, съгласно Приложение 3.

4. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи от решението действия.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 534

ОТ ПРОТОКОЛ № 36/27.02.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно упълномощаване на представител в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет .

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението взе отношение Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 534

 

1. На основание 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет – Нова Загора определя Нейчо Минчев Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Сливен" ООД, което ще се проведе на 28.02.2018г. от 10:30 часа в заседателната зала на Областна администрация - Сливен.

2. На основание 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет - Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- Сливен" ООД по предложения дневен ред, както следва:

            1. по точка 1 от дневния ред „Обсъждане и приемане на бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД за 2018г." да гласува – „ЗА“

            2. по точка 2 от дневния ред „Обсъждане и приемане отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК - Сливен" ООД за 2017г. да гласува – „ЗА“

            3. по точка 3 от дневния ред „Обсъждане и приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК - Сливен" ООД за 2017г." да гласува – „ЗА“

            4. по точка 4 от дневния ред „Обсъждане и приемане на Обобщена инвестиционна програма на ВиК системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД за срока на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.04.2016г. /2016-2031г./ да гласува – „ПРОТИВ“ със следните мотиви:

В предложената Обобщена инвестиционна програма на В и К системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „В и К-Сливен" ООД, гр. Сливен за срока на действие на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.04.2016 г., сключен между „В и К- Сливен" ООД и Асоциацията по В и К, принципа за разпределяне на инвестициите е възприет въз основа на разпоредбата на чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите, което е неправилно.

В чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите е регламентирано правото на глас на членовете на Асоциация по В и К, в която освен държавата участва повече от една община. Този принцип не може да бъде приложен директно при определяне на инвестиционната политика на Асоциация по В и К, тъй като той не се намира във синхронна връзка с нуждите на В и К мрежата на територията на област Сливен от инвестиции. Обикновената стопанска логика подсказва, че при определяне на принципа за разпределяне на инвестициите по териториите на общините в област Сливен следва да се изхожда от дължината на наличната водоснабдителна и канализационна мрежа и наличните съоръжения /пречиствателни станции/ на територията на съответната община. Така погледнато на територията на община Нова Загора се намира повече от една трета от водоснабдителната и канализационна мрежа спрямо цялата водоснабдителната и канализационна мрежа на територията на цялата област Сливен, както и една от двете пречиствателни станции в областта. С оглед на това, при възприемането на този принцип за разпределяне на инвестициите, процентът им по години за Община Нова Загора следва да бъде не по-малко от 30 % от минималното ниво на инвестиции на В и К оператора за всяка година.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 535

ОТ ПРОТОКОЛ № 36/27.02.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Упълномощаване на представител в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие - Нова Загора “ ООД.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора и Сашо Стоянов ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 535

 

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Нова Загора определя Марияна Стоянова Костадинова за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие – Нова Загора” ООД, което ще се проведе на  27.03.2018 г. от 15:00 часа в Зала № 316 на Община Нова Загора.

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред, както следва:

по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“

по точка 2 от дневния ред да гласува – „ЗА“

по точка 3 от дневния ред да гласува – „ЗА“

по точка 4 от дневния ред да гласува – „ЗА“

по точка 5 от дневния ред да гласува – „ЗА“

по точка 6 от дневния ред да гласува – „ЗА“

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 1 глас Против)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 536

ОТ ПРОТОКОЛ № 36/27.02.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно създаване на Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Пепа Беева – ПП БСП и Съби Стойчев, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 536

 

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Нова Загора реши:

      1. Дейността и правомощията на Постоянната комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се прекратяват.

      2. Създава Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество със задължения и правомощия, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и подзаконовите актове по неговото прилагане.

      3. Постоянната комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество приема документацията и архива на Постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

      4. Избира следните общински съветници за членове на Постоянната комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

1. Нейчо Минчев Минчев

2. Венелина Вълчкова Беляшка

3. Съби Стойчев Величков

4. Денчо Йорданов Денчев

5. Крум Ангелов Георгиев

6. Георги Драгиев Георгиев

7. Христо Илиев Илиев

 

            (Решението по т. т. 1, 2, 3  и 4 е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 1 глас Против)

      5. Утвърждава Нейчо Минчев Минчев Минчев за председател на Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

      6. Утвърждава Венелина Вълчкова Беляшка за секретар на Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

            (Решението то т. 5 и т. 6 е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 2 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 537

ОТ ПРОТОКОЛ № 36/27.02.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пенсия на Велин Стоилов Тошков.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 537

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

            Велин Стоилов Тошков с ЕГН 

 

            (Решението е прието с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 538

ОТ ПРОТОКОЛ № 36/27.02.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ на Кольо Бойчев Колев от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 538

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Кольо Бойчев Колев, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 539

ОТ ПРОТОКОЛ № 36/27.02.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно: :1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект „Водопроводна връзка дюкер „Нова Загора”, през АМ „Тракия” до напорен тръбопровод ПС „Пъдарево”, южно от АМ „Тракия” в землището на с.Полско Пъдарево, общ.Нова Загора”.

2. Одобряване на представеното задание.

            Георги Мангъров прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 539

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.1246, ал.1 от ЗУТ:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект „Водопроводна връзка дюкер „Нова Загора”, през АМ „Тракия” до напорен тръбопровод ПС „Пъдарево”, южно от АМ „Тракия” в землището на с.Полско Пъдарево, общ.Нова Загора”.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

            (Решението е прието с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 540

ОТ ПРОТОКОЛ № 36/27.02.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно Издаване на запис на заповед от община Нова Загора в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2018 г. по споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50-151 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Сдружение „Местна инициативна група - Нова Загора“, Министерство на земеделието, храните и горите и ДФ „Земеделие”.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 540

 

Общински съвет Нова Загора упълномощава кмета на община Нова Загора да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 86 816,00 лв. (осемдесет и шест хиляди осемстотин и шестнадесет лева, нула стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане за 2018 г. по споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50-151 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Сдружение „Местна инициативна група - Нова Загора“, Министерство на земеделието, храните и горите и ДФ „Земеделие”.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 4 гласа Против)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)