Заседание № 35/31.01.2018 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 512

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/31.01.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Стратегически план за периода 2018 г. – 2020 г.  и Годишен план за периода 01.01.2018 г. до  31.12.2018 г. за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Ирина Стоянова – Ръководител на звено за вътрешен одит, Желязко Милев – ПП ДНБ и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 512

 

Общински съвет Нова Загора приема за сведение Стратегически план за дейността на звено „Вътрешен одит" за периода 2018 г. - 2020 г. и Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

 

            (Решението е прието с 29 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 513

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/31.01.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за четвърто тримесечие на 2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 513

 

На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора одобрява разходите на кмета на общината за четвъртото тримесечие на 2017 г. , съгласно приложената справка.

 

            (Решението е прието с 29 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 514

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/31.01.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода  01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По точката се изказаха: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Желязко Милев – ПП ДНБ и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинскитя съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 514

 

Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.

 

            (Решението е прието с 27 гласа За и 1 глас Против)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 515

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/31.01.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора за 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 515

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4 б, ал. 3 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Общински съвет Нова Загора приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора през 2018 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 1 глас Против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 516

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/31.01.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Бюджета на Община Нова Загора за 2018 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие: Цветана Димитрова – ПП ГЕРБ, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Пепа Беева – ПП БСП, Димитър Бънов – ПП БСП, Желязко Милев – ПП ДНБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Стоян Пенев – ПП АТАКА, след което Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 516

 

На основание чл.52 ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.З и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г., ПМС №332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Нова Загора

1. Общински съвет Нова Загора - приема Бюджета на Община Нова Загора за 2018 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 30 812 770 лв., съгласно Приложения № № 3;7, неразделна част от настоящето решение.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 16 407 698 лв.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 15 192 055 лв.

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 22 869 лв.

1.1.1.3. Събрани средства и плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове в размер на /-/ 93 631 лв.

1.1.1.4. Финансиране в размер на /-/ 6 745 лв.,

1.1.1.5. Преходен остатък от 2017 година в размер на 1 293 150 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 14 405 072 лв., съгласно Приложения № № 3;7, неразделна част от настоящето решение.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 3 031 200 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 4 373 800 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 3 626 300 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 400 900 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 174 500 лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 1 050 900 лв.

1.1.2.4. Предоставени трансфери 1-1 в размер на 425 000 лв.- отчисления по ЗУО

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС / - / в размер на 600 000 лв.

1.1.2.6. Възстановени суми по предоставени финансови помощи в размер на 41 667 лв.

1.1.2.7. Банков заем в размер на 2 275 637 лв.

1.1.2.8. Погасяване главница общински дълг /-/ 799 992 лв.

1.1.2.9. Друго финансиране 203 850 лв..

1.1.2.10. Преходен остатък от 2017 г. в размер на 2 677 610 лв.

1.2. По разходите в размер на 30 812 770 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №4 и по населени места, съгласно Приложение № 6.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 16 407 698 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 1 338 402 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 13 066 670 лв.

1.3. Утвърждава Бюджетно салдо, изчислено на касова основа /-/ 5 591 546 лв., съгласно Приложение № 7.

1.4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2017 г. в размер на 3 970 760 лв., в т.ч.:

1.4.1. от държавни дейности - 1 293 150 лв., съгласно Приложения № 1; №1.1

1.4.2. от местни дейности - 2 677 610 лв., съгласно Приложение № 2.

2. Поименен списък за капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране в размер на 7 991 408 лв., съгласно Приложение №9;

3. Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 8, неразделна част от настоящето решение.

4. Утвърждава месечно разпределение на разходите за заплати за 2018 г., съгласно Приложение № 10, неразделна част от настоящето решение.

5. Утвърждава числеността на персонала, съгласно Приложения №№ 4 и 6 неразделна част от настоящето решение.

6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва:

6.1 .Разходи за членски внос в размер на 14 450 лв.

6.2. Помощи по Решение на общинския съвет в размер на 20 000 лв. в т.ч. 10 000 лв. за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства от община Нова Загора с репродуктивни проблеми;

6.3. Помощи в размер на 2 100 лв. за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, в рамките на 300 лв. за едно погребение.

6.4. Субсидии за Читалища в размер на 545 234 лв., и субсидирана численост 65 бр.

6.5. Субсидии на организации с нестопанска цел - спортни клубове в размер на 120 000 лв. за закупуване на материали, спортни уреди и пособия, обезпечаване на подготвителни и възстановителни лагери, и участия в състезания от държавния спортен календар на съответната федерация;

6.6. Субсидия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ „Света Петка Българска” гр. Нова Загора в размер на 80 000 лв..

6.7. Задължава кмета на общината да осъществява контрол за законосъобразното и целесъобразно изразходване на предоставените субсидии.

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1. Средства за социално-битово и културно обслужване в размер на 3 на сто от начислените средства за основни работни заплати на заетите по трудови правоотношения;

7.2 Разходи за представителни цели :

• На кмета на общината в размер на 10 560 лева;

• На председателя на Общинският съвет - 500 лева.

8. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в размер на 85 на сто от действителните разходи за 2018 г., пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение № 11, неразделна част от настоящето решение.

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2018 г. в размер на 2 680 904 лв., съгласно Приложение № 14, неразделна част от настоящето решение.

10. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018 - 2020 г.:

10.1 За местните дейности на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 16.

10.2 За приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр.Нова Загора, съгласно Приложение № 16.1.

10.3 Индикативен разчет за сметките за средства от ЕС на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 16.2.

11. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, и приема бюджетите им, съгласно Приложение № 5.

12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

12.1 Определя максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. в размер на 897 197 лв., съгласно Приложение №15.

12.2. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2018 г. в размер на 6 759 573 лв., съгласно Приложение №15.

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер до 3 709 959 лв., съгласно Приложение № 17.

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. в размер до 12 366 530 лв., съгласно Приложение № 17.

15. Определя размера на просрочените вземания за местни дейности, които ще бъдат събрани през 2018 г. - 211 433 лв.

16. Приема План - сметка за приходите и необходимите разходи за дейностите по управление на отпадъците през 2018 г. и План - сметка за разходите по видове дейности и населени места за дейност „Чистота” в община Нова Загора през 2018г., съгласно Приложения №№ 12 и 13.

17. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от концесионни плащания през 2018 г. в размер на 500 000 лв. за дейностите „Домашен социален патронаж” - 366 000 лв., „Други дейности по културата” - 134 000 лв.

18. Упълномощава кмета да извършва компенсирани промени:

18.1 В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

18.2 В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

19. Възлага на кмета да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители.

20. Упълномощава кмета:

20.1. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти;

20.2 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми, и други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие;

20.3 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет до възстановяването им от Управляващия орган;

20.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;

20.5. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от застрахователни обезщетения.

20.6. Да определи правата и задълженията на второстепенните разпоредители с бюджет.

21. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 18.

22. Общински съвет - Нова Загора възлага на кмета на общината да организира изпълнението на бюджета в съответствие с условията на нормативната уредба.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 4 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 517

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/31.01.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за процентно разпределение на общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове в община Нова Загора през 2018 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 517

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора определя процентното разпределение по видове и групи спорт за финансиране на спортните клубове през 2018 г., както следва:

1. Със 70 % от общата сума се подпомага развитието на футбола в община Нова Загора.

1.1. С 20 % от сумата по т. 1 се стимулира детско-юношеският футбол.

1.2. С 80 % от сумата по т. 1 се подпомагат представителни мъжки футболни отбори, участващи в първенства, администрирани от БФС.

2. С 20 % от общата сума се финансират всички спортни клубове, които отговарят на условията на гл. II от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в община Нова Загора.

2.1. 60 % от сумата по т. 2 се разпределя за развитие на спортно майсторство - състезатели, класирани от 1 до 16 място на Държавни първенства през предходната година.

2.2. 40 % от сумата по т. 2 се разпределят за годишна издръжка на състезатели.

3. С 10 % от общата сума се подпомагат спортни клубове с местно значение или развиващи неолимпийски спортове и се стимулира развитието на социалния туризъм в община Нова Загора.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 518

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/31.01.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на план за противодействие на тероризма на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите дебати взе участие и Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 518

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора приема План за противодействие на тероризма на Община Нова Загора.

 

            (Решението е прието с 21 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 519

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/31.01.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на движими вещи, общинска собственост – гранитни павета, добити при ремонта на улици в гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказаха: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Желязко Милев – ПП ДНБ и Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 519

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 67 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане е общинско имущество - Общински съвет Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг до изчерпване на наличните количества на движими вещи, общинска собственост - приблизително 500 тона гранитни павета.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 80.00 (осемдесет) лв за тон, без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг до изчерпване на наличните количества на движими вещи, общинска собственост - приблизително 500 тона гранитни павета.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договори със спечелилите търга участници.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 2 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 520

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/31.01.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот № 000330 по КВС на с. Сокол.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 520

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ, Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за започване на процедура по промяна начина на трайно ползване на общински ПИ № 000330 - полски път, по КВС на с. Сокол, с площ от 0,988 дка, IV кат., на „нива“.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Община Нова Загора да предприеме всички необходими действия за промяна начина на трайно ползване на имота.  

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 521

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/31.01.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Общинските съветници: Ирина Аврамова, Пепа Беева, Мария Петкова, Георги Драгиев, Стела Йорданова, Стоян Пенев, Димитър Бънов, Стоян Стефанов, Желязко Милев и Христо Иванов внесоха Предложение за произвеждане на местни референдуми в три населени места в община Нова Загора: гр. Нова Загора, с. Езеро и с. Стоил войвода.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете писмо Вх. № 09-37/30.01.2018 г. от управител на фирма „Градус – 2“ гр. Стара Загора.

            (Писмото е неразделна част от настоящия протокол).

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт прочете становище на постоянната комисия.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Константин Тачев – Председател на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации прочете становище на постоянната комисия.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Цветана Димитрова – Председател на Постоянна комисия по финанси и бюджет прочете становище на постоянната комисия.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Нейчо Минчев – Председател на Постоянна комисия по установяване, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси прочете становище на Постоянната комисия.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Андония Спасова – Председател на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания прочете становище на постоянната комисия.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Бояна Гидикова – Председател на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология прочете становище на постоянната комисия.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Георги Мангъров – Председател на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права прочете Доклада на водещата комисия.

(Докладът е неразделна част от настоящия протокол).

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора  прочете становище по внесеното предложение.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие и: Ирина Аврамова – ПП БСП, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Желязко Милев – ПП ДНБ и Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 521

 

Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 20 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 1, изр. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление отхвърля предложението за провеждането на местен референдум по въпрос „Съгласен /на/ ли сте да бъде преустановена дейността на Завода за биогаз на фирма „Градус 2“ в гр. Нова Загора до отстраняване на причините за отделяне на летливи миризливи вещества, за замърсяване на водите на р. Блатница и на почвата в землищата на населени места от общината?“, тъй като решаването на този въпрос не е в компетенциите на органите на местното самоуправление или местната администрация.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За, 5 гласа Против и 6 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 522

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/31.01.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Димитър Георгиев Димитров, чрез покупко-продажба в УПИ ІІ 141 , кв. 3 по ПУП на с. Радецки.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 522

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ II 141 кв. 3 по ПУП на с. Радецки, представляваща 25/800 ид. ч., на Димитър Георгиев Димитров.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 100,00 (сто) лв., без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ II 141 кв. 3 по ПУП на с. Радецки, представляваща 25/800 ид.ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба със Димитър Георгиев Димитров.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 523

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/31.01.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ І-339, кв. 14 по ПУП на с. Стоил войвода.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 523

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет — Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 6400,00 (шест хиляди и четиристотин) лв., без включен ДДС, за продажба на общински урегулиран поземлен имот І-339, кв. 14 по ПУП на с. Стоил войвода, с площ 1420 кв.м, на „Веселин Георгиев - Веси“ ЕТ, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 524

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/31.01.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Кабелен електропровод 1 кV и водопровод“ за присъединяване на ПИ № 000807 в землището на с. Загорци с ЕКАТТЕ 30171, общ. Нова Загора, местността „Тръните“, НТП: Стопански двор; 2. Одобряване на заданието, съставено от възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Загорци, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 524

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ реши:

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелен електропровод 1 kV и Водопровод” за присъединяване на ПИ № 000807 в землището на с. Загорци с ЕКАТТЕ 30171, общ. Нова Загора, местността „ТРЪНИТЕ”, НТП: Стопански двор.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет Нова Загора изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване на кабелен електропровод 1 kV през общински поземлени имоти, находящи се в землището на с. Загорци, общ. Нова Загора, както следва:

- ПИ 000743 - общински път, площ за право на прокарване 7,90 кв.м и дължина 2,20 м;

- ПИ 000769 - полски път, площ за право на прокарване 77,95 кв.м и дължина 19,50 м, както и за учредяване право на прокарване на водопровод през общински поземлени имоти, находящи се в землището на с. Загорци, общ. Нова Загора, както следва:

- ПИ 000743 - общински път, площ за право на прокарване 24,60 кв.м и дължина 4,00м;

- ПИ 000769 - полски път, площ за право на прокарване 57,70 кв.м и дължина 9,70 м, във връзка с реализиране на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелен електропровод 1 kV и Водопровод» за присъединяване на ПИ № 000807 в землището на с. Загорци с ЕКАТТЕ 30171, общ. Нова Загора, местността „ТРЪНИТЕ”, НТП: Стопански двор.

 

            (Решението е прието с 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 525

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/31.01.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост за 2018 г. и откриване на процедура за приватизация на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

Бояна Гидикова – Председател на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология прочете Доклад на водещата комисия.

(Докладът е неразделна част от настоящия протокол).

В станалите разисквания взеха участие: Пепа Беева – ПП БСП, Желязко Милев – ПП ДНБ, Димитър Бънов – ПП БСП, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Константин Тачев – ПП ГЕРБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Сергей Радилов – ПП ГЕРБ и д-р Станка Иванова – управител на МБАЛ „Св. Петка Българска“, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 525

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от ЗПСК Общински съвет Нова Загора приема годишен план за приватизация за 2018 г., съгласно Приложение 1.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 2 от ЗПСК Общински съвет Нова Загора включва в списъка на обектите за приватизация за 2018 г. - МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД с ЕИК 119502651 и адрес на управление ул. „Петко Енев” 1, гр. Нова Загора.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общински съвет Нова Загора открива процедура за приватизация на МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД с ЕИК 119502651 и адрес на управление ул. „Петко Енев” 1, гр. Нова Загора.

4. Възлага на Кмета на Община Нова Загора цялостната организация и изпълнение на решението, включително възлагането на изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на Дружеството, които да бъдат представени пред общински съвет Нова Загора.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 5 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 526

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/31.01.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на язовири - публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Радево и с. Питово.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 526

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок до десет години на:

1.1. Язовир „Султанска река" с площ 24,483 дка, съставляващ ПИ № 000071 в землището на с. Радево, за който е съставен АОС № 777/15.05.2002 г.;

1.2. Водоем „Текиря" с обща площ 33,948 дка, съставляващ ПИ №№ 000163, 000162 и 000161 в землището на с. Питово, за който е съставен АОС № 1713/06.02.2007 г.

2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да

организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовирите и да сключи договор със спечелилите участници.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 527

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/31.01.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Иванова Енева от с. Любенец, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 527

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Янка Иванова Енева, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 528

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/31.01.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Валентина Иванова Андреева, от с. Асеновец, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 528

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Валентина Иванова Андреева, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 529

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/31.01.2018 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Донка Димитрова Александрова, от гр. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 529

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Донка Димитрова Александрова, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)