Заседание № 34/13.12.2017 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 498

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/21.12.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за застраховане на обекти частна общинска собственост.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Пепа Беева – ПП БСП, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Желязка Милев – ПП ДНБ и Радка Димитрова – н-к отдел „Счетоводен“, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 498

 

На основание чл.9 ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, общинският съвет определя имотите частна общинска собственост , които подлежат на задължително застраховане:

1. Общински съвет Нова Загора определя имотите частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2018г. съгласно Приложение № 1.

2.Общински съвет Нова Загора определя имотите частна общинска собственост отдадени под наем, които подлежат на задължително застраховане през 2018г., за които застрахователните вноски са за сметка на наемателите, съгласно Приложение № 2.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 499

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/21.12.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение и допълнение на Решение № 35 от 22.12.2015 г. на Общински съвет за структурата и числеността на общинска администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 499

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 15 и чл. 21, ал.1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Нова Загора:

1. Одобрява промяна в структурата и числеността на общинска администрация, съгласно Приложения № 1, № 2 и № 3 от 01.01.2018 г.

2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 35/22.12.2015 г., изменено и допълнено с Решения № 174/19.07.2016г., № 282/21.12.2016 г. и № 442/20.09.2017 г на Общински съвет гр. Нова Загора.

 

            (Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 500

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/21.12.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна в т. 2 от Решение № 278 от 29.11.2016 г. на Общински съвет Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            По предложението се изказаха: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 500

 

Общински съвет - Нова Загора променя т.2 от Решение 278/29.11.2016 г., както следва:

- Заличава обект „ Основен ремонт на площад „Търговски" на стойност 148 000 лв.

- Актуализира обект „Основен ремонт на ул. „ Съби Димитров” със сумата от 148 000 лв.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 501

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/21.12.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2017 г. 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 501

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ, чл.37 ал.1, ал.2, ал.З, чл. 47 и чл. 49 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира сметките за средства от Европейския съюз на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора актуализира Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 3.

4. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината да отрази промените по бюджета, разчетите за средства от Европейския съюз и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2017 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 502

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/21.12.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на план-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 г. на община Нова Загора.  

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 502

 

На основание чл. 66 и във връзка с чл.8, ал.1, т.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси Общински съвет Нова Загора одобрява План - сметката за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 год. на община Нова Загора, Съгласно Приложение № 1.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Против)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 503

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/21.12.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Промяна на Герба на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Ирина Аврамова – ПП БСП, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Андония Спасова – ПП ГЕРБ и Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 503

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора обявява открит конкурс за изработване на проект за официален символ на Община Нова Загора - Герб на Община Нова Загора.

 

1. Целта на конкурса е избор в условията на състезателното начало на най-добър проект за Герб на Община Нова Загора, който в качеството си на официален символ на Общината ясно и точно да отразява  спецификата и самобитността на община Нова Загора и визуално да я идентифицира като административно-териториална единица на местното самоуправление в Република България.

 

2. Участници в конкурса за създаване на Герб на Община Нова Загора могат да бъдат всички български граждани, независимо от тяхната възраст и професия, които искат да допринесат за разработването на този официален символ на Общината.

 

3. Заявленията за участие в конкурса за създаване на официален символ на Община Нова Загора – Герб, се депозират в деловодството на Общински съвет Нова Загора, на адрес гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1. Заявленията се приемат в едномесечен срок, считано от датата на публикуване на настоящото Решение на официалния сайт на Община Нова Загора. Постъпилите заявления извън този срок не се разглеждат. Не се разглеждат и заявления, които не отговарят на условията на този конкурс.

Заявлението следва да бъде придружено от конкурсен проект за Герб на  Община Нова Загора и да съдържа следните данни за участниците:

- Три имена, ЕГН, и адрес за контакт на участника;

- текстова част, включваща описание на проекта за Герб на Община Нова Загора и подпис.

В случай, че в конкурса участва творчески колектив, заявлението съдържа данни на представляващото творческия колектив лице и членовете на колектива. 

 

4. Конкурсният проект следва да съдържа следните материали:

- Рисунка на проекта за Герб на Община Нова Загора /цветна и черно-бяла контурна рисунка/ -  на хартиен и електронен носител;

- Текстовата част на заявлението съдържа описание на проекта за Герб на Община Нова Загора, както и пояснения от страна на участника относно мотивите му за изготвяне на представяния проект и тълкуване на значенията на цветовете и символите, които присъстват на представеното от него изображение на герб.

 

5. Заявлението ведно с приложенията към него се поставя в непрозрачен плик,  върху който се изписва следния текст: „Заявление за участие в конкурс за създаване на Герб на Община Нова Загора“. Пликът се запечатва и се представя в деловодството на Общински съвет Нова Загора в посочения в т. 3 срок. Постъпилите заявления се съхраняват в деловодството на Общински съвет Нова Загора и в деня, определен за разглеждане на заявленията, се предават на председателя на конкурсната комисия, за което се съставя протокол.

Участието в конкурса потвърждава съгласието на участника да предостави на Община Нова Загора изключителни авторски права върху създадения от него символ– Герб на Община Нова Загора.

Представените проекти за Герб на Община Нова Загора не се рецензират и не се връщат.

 

6. Изисквания към изготвянето на проекта за Герб на Община Нова Загора:

- Проектът за Герб следва да бъде изготвен в съответствие с хералдическите принципи;

- Проектът за Герб не следва да повтаря изображенията на гербовете на други общини, герба на държавата или герба на други държави.

- Рисунката на проекта за Герб следва да бъде изпълнена върху плътен лист от бяла хартия, като размера на рисунката следва да бъде не по-малко от 20х30 см.

- Използваните в рисунката фигури и техните съчетания следва да бъдат лесни за познаване, ясни и понятни, както в черно-бялото така и в цветното изображение, а също така при увеличаването или намаляването им.

 

7. Оценяването на конкурсните проекти се осъществява въз основа на следните критерии:

- Идеен замисъл и степен на неговата реализация;

- Художествено ниво на изпълнение;

- Съчетаемост на проекта за Герб със Знамето на Община Нова Загора;

- Пълнота на описанието на проекта за Герб.

 

8. Комисия за провеждане на конкурса.

За оценка на представените конкурсни проекти за Герб на Община Нова Загора Общински съвет Нова Загора определя комисия, в следния състав:

Председател: Георги Николов Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора

1. Иван Динев Стоянов – уредник в Художествена галерия „Руси Карабиберов“ Нова Загора

2. Андония Тодорова Спасова – общински съветник и Председател на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

Решенията на комисията се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от членовете й.

Ако конкурсната комисия установи, че нито един от представените проекти за Герб на Община Нова Загора не отговаря на изброените в настоящото решение изисквания, със свое решение удължава срока на представяне на заявления за участие в конкурса с още един месец, считано от крайната дата за подаване на заявления. 

 

9.  Решението на комисията, с което се определя най-добрия проект за Герб на Община Нова Загора, ведно с информацията за неговия автор  и изображението на Герба се публикува на интернет страницата на Община Нова Загора и се внася в Общински съвет Нова Загора за одобряване в съответствие с чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗМСМА.

 

10. Общински съвет Нова Загора определя възнаграждение за изготвяне на проект на Герб на Община Нова Загора и преотстъпване на изключителните авторски права върху него в размер на 500 лв.

 

11. Паричното възнаграждение се изплаща на автора на одобрения проект за Герб на Община Нова Загора въз основа на сключен на договор, уреждащ преотстъпването на изключителни авторски права за използване на Герба на Община Нова Загора, освен тези, които са неотчуждими.

 

            (Решението е прието със: 17 гласа За, 4 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 504

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/21.12.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства, считано от 01.01.2018 г. 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 504

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Нова Загора:

1. Определя размера на основните месечни заплати на кмета на община Нова Загора и кметовете на кметства от 01.01.2018г., съгласно Приложение № 1.

2. Дава съгласие за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на кмета на общината и на кметовете на кметства в размер определен, съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Нова Загора.

 

            (Решението е прието с 21 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 505

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/21.12.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на подробен устройствен план – План за застрояване, ел. и ВиК схеми и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура на ПИ № 028069 в землището на с. Еленово с ЕКАТТЕ 27245, общ. Нова Загора, местността „Кичук тепе“, НТП: изостав. тр. нас. (Изоставена територия за трайни насаждения); 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 505

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ:

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - План за застрояване, Ел. и ВиК схеми и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура на ПИ № 028069 в землището на с. Еленово с ЕКАТТЕ 27245, общ. Нова Загора, местността „КИЧУК ТЕПЕ”, НТП: Изостав. тр. нас., с цел промяна предназначението на земята в индивидуално застрояване с устройствена зона - Предимно производствена (Пп) и устройствени параметри: Пзастр. - 80%, Кинт - 2,5, Позел - 20%, ниско застрояване свободно разположено с височина - < 10 м и паркиране в границите на имота.

2. Проектът за ПУП - План за застрояване да бъде придружен от Ел. и ВиК схеми, съгласувани от съответните експлоатационни дружества и решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено от РИОСВ-Стара Загора, съгласно чл. 108, ал. 2 и чл. 125 ал. 7 от ЗУТ.

3. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

 

            (Решението е прието с 21 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 506

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/21.12.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост – помещение, находящо се на І етаж в основна сграда на ПГСС – Нова Загора, с идентификатор 51809.501.5143.1 (УПИ І, кв. 202 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „Цар Освободител“ № 67, гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 506

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2017 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 43 - помещение с площ от 50,00 кв.м, находящо се на I ет. в основна сграда на ПГСС - Нова Загора, с идентификатор 51809.501.5143.1 (УПИ I, кв. 202 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. "Цар Освободител" № 67, гр. Нова Загора, АОС № 3530/15.04.2016 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ от 50,00 кв.м, находящо се на I ет. в основна сграда на ПГСС - Нова Загора, с идентификатор 51809.501.5143.1 (УПИ I, кв. 202 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. "Цар Освободител" № 67, гр. Нова Загора, за училищна сладкарница, чрез публичен търг, за срок от 5 години, при спазване на всички разпоредби за здравословно хранене на учениците, като разходите за обособяването му като сладкарница са за сметка на наемателя.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 507

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/21.12.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пенсия на Анка Динкова Иванова.  

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 507

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

 

Анка Динкова Иванова с ЕГН .

 

 

            (Решението е прието с 24 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 508

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/21.12.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на подробен устройствен план – План за застрояване, транспортна схема и парцеларни планове за елементи от техническа инфраструктура на ПИ № 000072 в землището на с. Стоил войвода с ЕКАТТЕ 69314, общ. Нова Загора, местността „ …“, НТП: Подземни води; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 508

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ:

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - План за застрояване, транспортна схема и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура на ПИ № 000072 в землището на с. Стоил войвода с ЕКАТТЕ 69314, общ. Нова Загора, местността НТП: Подземни води, с цел да се установи устройствена зона - ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНА (Пп) с отреждане „За пречиствателна станция“ и устройствени параметри: Пзастр. - макс.80%, Кинт - макс.2,5, Позел - мин.20%, преобладаващо високо застрояване - ≥15 м, свободно разположено и паркиране в границите на имота.

2. Проектът за ПУП - План за застрояване да бъде придружен от транспортна схема и решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено от РИОСВ-Стара Загора, съгласно чл. 108, ал. 2 и чл. 125 ал. 7 от ЗУТ.

3. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

            (Решението е прието с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 509

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/21.12.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Таня Колева Андонова от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 509

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Таня Колева Андонова, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 510

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/21.12.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Цветанка Антонова Станева от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 510

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Цветанка Антонова Станева, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 511

ОТ ПРОТОКОЛ № 34/21.12.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Цветанка Василева Янчева от с. Съдиево, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 511

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Цветанка Василева Станчева, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)