Заседание № 33/07.12.2017 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 497

ОТ ПРОТОКОЛ № 33/07.12.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне на представител на Община Нова Загора в комисия за изработване на областна здравна карта на област Сливен.

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            По предложението се изказаха: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Пепа Беева – ПП БСП и Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 497

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Нова Загора определя Ивайло Иванов Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Комисията за изработване на областна здравна карта за област Сливен.

 

            (Решението е прието с 23 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)