План-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 година за община Нова Загора