Община Нова Загора с първа копка по проект за "Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора"


 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 05.09.2017 г. от 10:30 ч. се проведе официална церемония „Първа копка” по Проект BG16RFOP001-2.001-0067 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора” по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0067-C01/19.09.2016 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
На събитието присъстваха кметът на община Нова Загора Николай Грозев; зам.-кметовете Светла Стоянова, Ивайло Енев и Маргарит Тодоров; секретарят на Община Нова Загора Мария Стефанова и представители на фирмите изпълнители: г-жа Веселина Колева - представител на Обединение „Валео – ЛАД” - изпълнител на Инженеринг по три обособени позиции; арх. Витанов и арх. Григорова - представители на фирма „Рото Инженеринг” ЕООД - изпълнител на Инженеринг по две обособени позиции; Галина Ботева – представител на ДЗЗД „ЕН ИНЖЕНЕРИНГ 77”, изпълнител на независим строителен надзор. Събитието се проведе пред блок „Родопи” № 2Г, където се бяха събрали представители на 5 Сдружения  на собствениците на блокове, обекти по настоящия проект.
Водещата Румяна Григорова предостави думата на кмета Николай Грозев, който се обърна с приветствени думи към присъстващите. След края на ваканционния летен сезон, каза той, е време да продължим с инфраструктурните работи в града ни. Г-н Грозев пожела успешна и ефективна работа на изпълнителите на строителството. Отец Иван от храм „Успение Богородично”, архиерейски наместник, отслужи тържествен водосвет.
Символичната Първа копка, даваща началото на строителните работи, беше поставена от ръководителя по проекта и заместник-кмет г-н Маргарит Тодоров и представителите на фирмите-изпълнители на Инженеринга с отварянето на шампанско.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0067 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.