Ще се проведе „Първа копка” по Проект BG16RFOP001-2.001-0175 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на град Нова Загора - център” по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0175-C01/19.10.2016 г.,

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020

Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 07.09.2017 г. от 10:30 часа в близост до многофамилна жилищна сграда с адрес ул. „Васил Левски“ № 46, гр. Нова Загора, ще се проведе „Първа копка” по Проект BG16RFOP001-2.001-0175 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на град Нова Загора - център” по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0175-C01/19.10.2016 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „ Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.
Община Нова Загора, възложител по проекта, отправя покана за присъствие към всички заинтересовани страни.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0175 Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на град Нова Загора - център”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.