Заседание № 25/22.06.2017 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 398

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.06.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно промяна на заповед за откриване на социалната услуга от резидентен тип Център за настаняване от семеен тип, с. Асеновец.

         Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

         (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

         Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 398

 

1. Общински съвет - Нова Загора променя вида на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания” на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания”,    адрес с. Асеновец, общ. Нова Загора, с капацитет 15 деца, считано от  01.07.2017 г.

2. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Община Нова Загора да предприеме действия по процедурата по чл. 36а от ППЗСП.

 

            (Решението е прието с 23 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 399

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.06.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на становище по представения Бизнес план за развитие на дейността на „В и К Сливен" ООД, гр. Сливен за периода 2017 г.- 2021 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Пепа Беева – ПП БСП и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 399

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и направените разисквания по внесения от кмета на Община Нова Загора проект за решение, Общински съвет Нова Загора изразява отрицателно становище по представения Бизнес план за развитие на дейността на „В и К Сливен" ООД, гр. Сливен за периода 2017 г.- 2021 г. със следните мотиви:

Разработеният от оператора БИЗНЕС ПЛАН за посочения петгодишен период се предлага в ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НОВА ЗАГОРА отново във вид, в който не е отразено нито едно от предложенията за изменение, направени от Община Нова Загора и предизвикали приемането на отрицателно становище с Решение № 170 от Протокол № 11/19.07.2016 год. на заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НОВА ЗАГОРА.

От 15 /петнадесет/ на брой основни показатели за качество на ВиК услуги (Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги), ВиК оператора не гарантира на територията на Община Нова Загора необходимото качество на поне 10 /десет/ от тях, а именно:

1. Общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване (над 82% само за инкасираната за подаване питейна вода);

2. Аварии на водоснабдителната система (голяма част от тях не се регистрират, а регистрираните са над 100 на брой годишно на всеки 100 км. водопроводна мрежа);

3. Налягане на водоснабдителната система (изключително ниско 1,8 - 2,2 атмосфери);

4. Ниво на покритие с канализационни услуги (в нито едно от 32 на брой населени места в община Нова Загора извън града не се предлагат канализационни услуги);

5. Качеството на суровите отпадъчни води и на пречистените отпадъчни води е лошо (в град Нова Загора канализационната мрежа е от смесен тип — за дъждовни, битови и производствени отпадъчни води, а пречиствателната станция е морално остаряла - от 1983 год., не е поддържана през годините, дори със средствата от амортизационните отчисления за нея и е с често констатирани залпови замърсявания от производствени отпадъчни води);

6. Аварии на канализационна мрежа: на 100 км. - над 200 аварии на година (не функционират цели участъци от нея, наличия на пропадания и задръствания, както и съществуващи нерегламентирани тръбопроводи, заустени извън колектора към ГПСОВ);

7. Ниска ефективност на експлоатационните и финансови показатели;

8. Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията;

9. Качество на питейната вода (нарушена е естествената циркулация на питейната вода във водопроводната мрежа);

10. Непрекъснатост на водоснабдяването и времетраене на прекъсванията в малките населени места в ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА (продължителни и в повечето случаи нерегламентирани).

В техническата част на БИЗНЕС ПЛАНА програмата за постигане на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги не е обвързана като дейност за всяка община в т.ч. как във времето ще бъдат намалени загубите на питейна вода.

В икономическата част инвестиционната програма не е обвързана нацяло с техническата част, не е диференциран размера и вида на инвестициите по обекти за всяка една от четирите общини в ОБЛАСТ СЛИВЕН. Разглежданият амортизационен план не е актуален, тъй като голяма част от ВиК активите след 01.04.2016 год. са осчетоводени по общини (с различен амортизационен план и процент на изхабяване).

В БИЗНЕС ПЛАНА отсъства каквато и да е конкретика за мерките, които биха довели до подобряване ефективността на съществуващите ВиК мрежи и съоръжения, както и предложения за реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения с цел постигане на дългосрочни нива на показатели за качество на предоставяните ВиК услуги.

Предложените цени не съответстват и на останалите параметри от икономическата част на БИЗНЕС ПЛАНА (източници и условия за финансиране, разчет на прогнозните приходи и разходи по експлоатацията, поддръжката и управлението на ВиК услугите за периода). Няма разчетен амортизационен план, който да е обвързан с инвестиционната програма и със сроковете за въвеждане на активите в експлоатация. Незадоволителен остава направения анализ за социалната поносимост на предлаганата цена за ВиК услуги, като няма информация дали европейските изисквания цената да не надвишава 4% от средния минимален доход на населението за даден регион е спазен.

ВиК оператора е възприел принципа на единна цена за ВиК услугите, но докато за доставяне на питейната вода решението е разумно, не стои по същия начин цената за отвеждане на отпадъчни води и пречистване да е на същия принцип. Би било редно за тази услуга цената да се определя диференцирано по групи потребители в зависимост от степента на замърсеност.

В заключение само изреждаме неотразените в този БИЗНЕС ПЛАН останалите предложения от ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА през м. юли 2016 г.:

1. Обвързване изработването на актуален подземен кадастър на водопроводната и канализационна мрежа в ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА със срокове и източници за финансиране;

2. Анализиране на загубите от питейна вода до населените места (в регулация и извън нея за всяко населено място);

3. Монтиране на измервателни устройства за питейна вода във всеки един водоизточник и на входа на всяко едно населено място;

4. Изграждане на система от спирателни кранове по райони в населените места (с цел намаляване на загубите от питейна вода при отстраняване на аварии и ограничаване броя на прекъсванията при водоподаване в населените места);

5. Мерки за подобряване на енергийната ефективност при захранване с питейна вода, обвързани с конкретни срокове и обекти по общини;

6. Разширяване на канализационните услуги в ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА и обвързване с източници за финансиране по участъци от населените места (а не само в Нова Загора).

Неприемливо остава желанието на ВиК оператора финансирането при изграждане на канализационни мрежи да се осъществява от общините, а приходите от ВиК услугите да отиват изцяло в оператора.

Предвид гореизложеното общинските съветници от Нова Загора изразяват отрицателно становище по предоставения БИЗНЕС ПЛАН, за развитие на дейността на „ВиК - Сливен” ООД, гр Сливен за периода 2017-2021 год.

 

            (Решението е прието с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 400

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.06.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на компенсирани промени по бюджет „държавни дейности“, бюджет „местни дейности“ и Списъка за капиталови разходи за 2017 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие: Пепа Беева – ПП БСП, Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 400

 

На основание чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал. 2 от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1 .Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджета и Списъка за капиталови разходи за 2017 г., както следва:

 

 

Функции и дейности

Параграф

Увеличение

Намаление

 

Собствен бюджет

 

 

 

 

РАЗХОДИ

 

 

 

 

Бюджет „държавни дейности“

 

 

 

 

Отбрана и сигурност

 

 

 

1

ДД по вътрешната сигурност

1015

 

1500

 

Обект „Закупуване на климатик за МКБППМН“

5203

1500

 

 

Всичко разходи:

 

1500

1500

 

Бюджет „местни дейности“

 

 

 

 

Икономически дейности и услуги

 

 

 

1

ДД по икономиката – обект „Изграждане на видеонаблюдение в гр. Нова Загора“

5205

30 000

 

 

Почивно дело, култура,

религиозна дейност

 

 

 

1

ДД по културата – обект „Изграждане на паметник на освободителите от турско робство“

5219

 

21 000

2

Спортни бази за спорт за всички – обект „Проектиране и изграждане на покрита трибуна и съблекалня на градски стадион гр. Нова Загора“

5202

 

9 000

 

Всичко разходи:

 

30 000

30 000

 

2. Общински съвет Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2017 г.   

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 6 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 401

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.06.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публични търгове на част от имот, публична общинска

собственост - масивна сграда /на колоездачите/ с идентификатор 51809.502.7016.1 и масивна сграда /на колоездачите/ с идентификатор 51809.502.7016.2.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 401

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал.1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост:

- масивна сграда /на колоездачите/ с идентификатор 51809.502.7016.1 /пл. № 958/ и площ от 44 кв. м;

- масивна сграда /на колоездачите/ с идентификатор 51809.502.7016.2 /пл. № 957/ и площ от 60 кв. м, находящи се в имот с идентификатор 51809.502.7016 /ПИ № 7016, част от УПИ І, кв. 183 по ПУП на гр. Нова Загора/, за спортна дейност, чрез публични търгове, за срок от 5 години.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публични търгове за отдаване под наем, след което да сключи договори със спечелилите търга участници.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 402

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.06.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонални пенсии на Райко Йорданов Ангелов и Симеон Йорданов Ангелов.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 402

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъдат отпуснати персонални пенсии на:

Райко Йорданов Ангелов с ЕГН 

Симеон Йорданов Ангелов с ЕГН 

 

            (Решението е прието с 24 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 403

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.06.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонални пенсии на Фарие Яшар Ремзи и Ремзи Яшар Ремзи.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 403

 

  1. Общински съвет Нова Загора отменя Решение № 360/27.04.2017 г. и Решение № 361/27.04.2017 г.
  2. Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъдат отпуснати персонални пенсии на:

Фарие Яшар Ремзи с ЕГН 

Ремзи Яшар Ремзи с ЕГН 

 

            (Решението е прието с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 404

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.06.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Красимира Иванова Кръстева.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 404

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Красимира Иванова Кръстева в размер на 1000 лв.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 405

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.06.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Радка Тончева Иванова от с. Сокол, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 405

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Радка Тончева Иванова в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 406

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.06.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Миглена Костова Костова от с. Стоил войвода, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 406

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Миглена Костова Костова в размер на 400 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 407

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.06.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Димитрова Ганчева, от с. Караново, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 407

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Мария Димитрова Ганчева в размер на 100 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 408

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.06.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Трасе ел. кабел и сградно водопроводно отклонение за присъединяване на ПИ с № 000315, м. „Рачов баир“ в землището на с. Питово, общ. Новав Загора“; 2. Одобряване на представеното задание.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 408

 

Общински съвет Нова Загора, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ

РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект „Трасе ел.кабел и сградно водопроводно отклонение за присъединяване на ПИ 000315, м. „Рачов баир” в землището на с.Питово, общ.Нова Загора”.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

            (Решението е прието с 24 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 409

ОТ ПРОТОКОЛ № 25/22.06.2017 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сашо Стоянов – общински съветник внесе Предложение относно внасяне на информация за състоянието на МБАЛ „Света Петка Българска“ и представяне на финансов план за оздравяване на болницата.

            В станалите разисквания взеха участие: Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора, Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет след поименно гласуване с: 11 гласа За, 8 гласа Против и 6 гласа Въздържали се прие          

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 409

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение, относно внасяне на информация за състоянието на МБАЛ „Света Петка Българска“ и представяне на финансов план за оздравяване на болницата.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)