Встъпителна пресконференция по Проект BG16RFOP001-2.001-0067 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора”

                                                              

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020

Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 31.05.2017 г. от 13:00 часа в Дом на дейците на културата, гр. Нова Загора се проведе встъпителна пресконференция по Проект BG16RFOP001-2.001-0067 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора”, Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0067-C01/19.10.2016 г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.
Пресконференцията бе открита от инж. Маргарит Тодоров заместник-кмет и ръководител на проекта. Той представи екипа за управление на проекта и източника на финансирането му.
Координаторът по проекта Никола Николов представи присъствалите представители на фирмите – изпълнители по сключените договори за обществени поръчки на заинтересовани граждани, както и  презентация включваща информация за финансиращата програма, целите, заложените дейности и очакваните резултати. Обект на интервенция по проекта са пет многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора.
След официалната част протече разговор между представители на избраните изпълнители и присъстващи граждани от заинтересованата страна.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0067 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.