Встъпителна пресконференция по Проект по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0175-C01/19.10.2016 г. „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на град Нова Загора - център"

                                                            

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020

Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 31.05.2017 г. от 10:00 часа в Дом на дейците на културата, гр. Нова Загора се проведе встъпителна пресконференция по Проект по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0175-C01/19.10.2016 г. „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на град Нова Загора - център“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.
Пресконференцията бе открита от г-жа Светла Стоянова заместник-кмет, представител на Бенефициента – Община Нова Загора. Тя представи екипа за управление на проекта и източника на финансирането му.
На събитието присъстваха представители на фирмите – изпълнители по сключените договори за обществени поръчки и заинтересовани граждани. Координаторът, Анелия Димитрова, представи презентация за финансиращата програма, целите, заложените дейности и очакваните резултати. Обект на интервенция по проекта са пет многофамилни жилищни сгради в центъра на град Нова Загора.
След официалната част протече разговор между представители на избраните изпълнители и присъстващи граждани от заинтересованата страна.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0175 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на град Нова Загора - център“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.