ЗАСЕДАНИЕ № 57/28.07.2015 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1608

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/28.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно искане за безвъзмездно придобиване в собственост на Община Нова Загора на движими вещи и недвижими имоти – държавна собственост, предоставени на Професионална гимназия по селско стопанство „Д-р Иван Пашов“, гр. Нова Загора.

            Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

1608

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 54, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 68, ал. 2 от ППЗДС, Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора безвъзмездно да придобие право на собственост върху движимите вещи и недвижими имоти - държавна собственост предоставени на Професионална гимназия по селско стопанство „Д-р Иван Пашов", гр. Нова Загора.

2. Общински съвет Нова Загора задължава кмета на община Нова Загора да направи искане по реда на чл. 54, ал. 2 от ЗДС във връзка с чл. 68, ал. 2 от ППЗДС пред Областния управител на Област Сливен за безвъзмездно придобиване на право на собственост върху цитираното в т. 1 имущество, държавна собственост.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1609

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/28.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване за авансово финансиране чрез сметки и кодове на СЕБРА на Националния фонд , по реда на ДДС № 6/03.09.2011г.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие: Иван Иванов – ПП БСП, Сашо Стоянов – ПП РЗС и Георги Николов – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1609

 

1 .Община Нова Загора да кандидатства за авансово финансиране чрез сметки и кодове на СЕБРА на Националния фонд, по реда на ДДС № 6/03.09.2011 г. цел реализация на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол-Първа фаза", изпълняван по договор № DIR-5112122-C008/17.10.2012 г., сключен между Министерството на околната среда и водите и община Ямбол, община Сливен, община Нова Загора, община Тунджа и община Стралджа, по Оперативна програма „Околна среда“, приоритетна ос 2, схема „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“, за сума от 4 265 000 ( четири милиона двеста шестдесет и пет хиляди лева).

2. Общински съвет Нова Загора задължава кмета на общината да представи всички необходими документи пред Бенефициента по договор № DIR-5112122- С008/17.10.2012 г. - община Ямбол за кандидатстване.

3. Общински съвет Нова Загора задължава кмета на общината при неверифициране и финансова корекция за междинно/окончателно плащане по цитирания проект да преведе по извънбюджетната сметката на Бенефициента - община Ямбол, сумата, призната за недопустим разход до размера на непризнатите разходи, но не повече от получените средства по реда на ДДС № 6/03.09.2011 г.

Възстановяването на сумите към бенефициента да се извърши в срока, посочен в чл. 42 на № 6/03.09.2011 г.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 16 гласа За, 7 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист:
 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 1610

ОТ ПРОТОКОЛ № 57/28.07.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изпълнение на съдебно решение за възстановяване правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) - с. Новоселец.

Константин Тачев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището представлява неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1610

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, във връзка с чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, решение № 88/20.05.2015 г. на Районен съд - гр. Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора предоставя на ОС „Земеделие” гр. Нова Загора поземлен имот № 000129 с площ 1,471 дка и НТП „жилищна територия”, по КВС на с. Новоселец, при условие да се осигури достъп до имота , за възстановяване на Кольо Куртев Колев. 

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: К. ТАЧЕВ

 

Вярно, при ОбС – Н.Загора;

Протоколист: