Основен ремонт на училищна база на ПГСС, гр. Нова Загора

„Основен ремонт на училищна база на ПГСС, гр. Нова Загора”

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Договор № BG16RFOP001-3.002-0010-С01/06.12.2016 г.

 

Процедура № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”

Проектното предложение е с продължителност 30 месеца и предвижда подобряване на мерките за енергийна ефективност в ПГСС, находяща се в гр.Нова Загора, обхващащи основна учебна сграда и самостоятелна сграда на физкултурен салон. Планираните дейности включват въвеждане на предписаните от консултанта, извършил енергийно обследване на сградите енергоспестяващи мерки и прилагане на отразените в техническите паспорти указания и препоръки, с цел достигане най-малко клас на енергопотребление„С“, както и въвеждането на мерки за осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тип на публикацията: