Държавни стипендии за деца с изявени дарби

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

Със заповед РД-12-396/03.06.2019 г. на кмета на Община Нова Загора Николай Грозев е определена Експертно-консултативна комисия (Комисията) в състав:
Председател:
Ивайло Енев – заместник-кмет на Община Нова Загора
Членове:
1. Соня Петрова – началник отдел "ОМДСЗСП”
2. Станимира Кънчева - началник отдел "КМПИМ"
3. Ангел Стойчев - юристконсулт в отдел "Правен"
4. Цветанка Радева - ст. експерт в отдел "ОМДСЗСП"
5. Лидия Телбизова - счетоводител в отдел "Счетоводен"
6. Жечка Павлева - ст. специалист в отдел "ОМДСЗСП"
за приемане и разглеждане на постъпилите в общината документи за финансово подпомагане на деца с изявени дарби. Комисията протоколира решенията си и заедно с мотивирано предложение по всяко едно от постъпилите искания предоставя информацията на органа, предоставящ закрила (кмета на общината). Комисията разглежда и решава постъпилите документи въз основа на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, действаща от 2003 г. и изменена и допълнена с ПМС №50/26.03.2020 г. в сила от 07.04.2020 г.
Всяка година с постановление на Министерски съвет се приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища (ПМС №50/26.03.2020 г.). Тя включва национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в сферата на образованието, науката, изкуството, спорта – Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.

Закрила на деца с изявени дарби се предоставя по искане на:
1.    детето;
2.    родител;
3.    настойник/попечител;
4.    лице, полагащо грижа за детето;
Искането се попълва по образец съгласно Приложение № 2 и задължително се мотивира.

Мерките за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се изпълняват от: министъра на културата, министъра на образованието и науката, министъра на младежта и спорта и кмета на съответната община. Необходимите документи се подават до:
- за ученик от държавно училище към Министерството на културата – до министъра на културата;
- за ученик от държавно училище към Министерство на образованието и науката – до министъра на образованието и науката;
- за ученик от държавно училище към Министерство на младежта и спорта – до министъра на младежта и спорта;
- за ученик от общинско училище – до кмета а съответната община, на територията на която е училището.

Ученик има право да получава само една стипендия. Когато той отговаря и на условията за получаване на друг вид стипендия, попълва декларация, че ще получава само една стипендия по избор.
Ученикът губи правото си на стипендия, когато:
- преустанови обучението си;
- прекъснат или повтарят учебната година с изключение на повтарящите поради болест;
- имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет – до заличаване на наказанието;
- в случай на установяване на спрени състезателни права на спортиста.

Исканията за предоставяне на закрила се разглеждат в срок 10 дни след края на всяко тримесечие с изключение на исканията за предоставяне на закрила от министъра на младежта и спорта.

Предоставянето на закрила по Наредбата се отразява в Дневник за записване на деца с изявени дарби, на които е предоставена закрила.

ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА.
Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби се прилагат следните мерки за осъществяване на закрила:

I. Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби. Тези мерки се изразяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане в размер на 195 лв. (отпуска се еднократно за всяка календарна година) на ученик от държавно или общинско училище, който е класиран за съответната календарна година по мярка от Програмата по чл. 11, ал. 1. Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби се прилагат за:
- подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука, спорт;
- подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери;
- подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.

Необходими документи:
1. Искане по образец, съгласно Приложение № 2;
2. Копие от удостоверение за раждане или лична карта на детето;
3. Служебна бележка от организатора за включване в курс на обучение или за участие в пленер или лагер;
4. Покана или друг документ за участие в национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, или документ, потвърждаващ участието;
5. Документи, удостоверяващи класирането на детето;
6. Справка от организаторите за вида и стойността на дейностите, свързани с изпълнението на мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

II. Мерки за осигуряване на възможност и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуства:
1. Проучване на индивидуалните възможности и интереси на децата с изявени дарби и насочването им към подходящи учебни заведения и към подходящи форми за ангажиране на свободното им време. Тези мерки се осъществяват чрез предоставяне на писмена информация от дирекция „Социално подпомагане” на Агенцията за социално подпомагане и/или от Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта въз основа на подадено искане (Приложение № 2) от родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижа за детето.
2. Подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка. Тези мерки се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане в размер на 65 лв. Предоставят се следните документи:
- искане за предоставяне на закрила (Приложение № 2) от родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижа за детето;
- копие от удостоверение за раждане или лична карта на детето;
- препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс за обучение и/или индивидуална подготовка;
- документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или спорта на общинско, регионално, национално или международно равнище в съответната календарна година;
- справка от организаторите за вида и стойността на дейностите по мероприятието.
3. Освобождаване от заплащане на такса за участие в приемни изпити в спортни училища и в училища по изкуства. Освобождават се деца, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или спорта на регионално, национално или международно равнище в съответната календарна година, въз основа на подадено искане от родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижа за детето и документ, удостоверяващ това обстоятелство.

III. Финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми. Стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби се отпуска на ученици от VIII ди XII клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата по чл. 11. Правото на стипендия (с изключение на учениците от държавните спортни училище) се придобива от началото на месеца, следващ месеца, през който се е състояло класирането или е спечелена наградата. Стипендията се отпуска от съответния министър или кмета на община и се изплаща от училището за 12 месеца в размер на 135 лв. Учениците от държавните спортни училище придобиват право на стипендия при постигнати резултати през второто шестмесечие на предходната календара година и първото шестмесечие на текущата календарна година. За предоставяне на стипендия се предоставя искане по Приложение № 2 в едномесечен срок от възникване на основанието за предоставяне на стипендия. При пропускане на срока поради обективни причини, ученикът не губи правото си на стипендия, в случай че заяви искането си в рамките на съответната календарна година.
Право на стипендия има ученик:
- класиран на първо, второ или трето място на национален или на международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуствата и науката и отговаря на изискванията за съответната възраст и категория;
- класиран индивидуално на първо, второ или на трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство, на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или на ученически игри и отговаря на изискванията за съответната възраст, вид спорт, дисциплина и категория;
- спечелил индивидуална награда в колективните спортове на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство;
- спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор, класиран на първо място на финали на държавно първенство или на финали на ученически игри;
Необходими документи:
1. Искане по образец (Приложение № 2);
2. Копие от удостоверение за раждане или лична карта на детето;
3. Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда; резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с протокол от състезанието, предоставен от съответната българска спорта федерация;
4. Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик;
5. Служебна бележка, издадена от спортния клуб, удостоверяваща, че ученикът не е със спрени състезателни права.

Необходимите документи се подават в деловодството на Община Нова Загора. За повече информация – Жечка Павлева – ст. специалист в отдел „Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика” към Община Нова Загора.