МДТ - Формуляри

Формуляри на отдел "Местни данъци и такси"

1. Заявление до Община Нова Загора

2. Заявление за издаване на документ

3. Заявление за закриване на ползвател

4. Заявление за закриване  на партида  на моторно превозно средство

5. Заявление за закриване на партида на недвижим имот

6. Декларация за притежаване на куче

7. Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

8.Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

9. Данъчна декларация по чл 14, ал. 2 за необходимите данни за определяне на данъка върху сгарада завършена или в груб строеж

10. Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследства

11.Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

12. Искане за прихващане или възстановяване

13. Декларация по чл.61 p, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

14. Бюджетна сметка за данъчни и неданъчни приходи

15.Данъчна декларация по чл.61x от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

16. Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни

17. Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

18. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с техническа допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

19. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с техническа допустима максимална маса не повече от 3,5 тона