Възможности за инвестиране

Един от най – сериозните проблеми в и около населените места, както от естетична, така и от хигиенна гледна точка, са отпадъците. Организираното сметосъбиране и сметоизвозване включва гр. Нова Загора и всички села.Община Нова Загора предвижда и търси финансиране за изграждане на завод за преработка на ТБО, депо за ТБО и пречиствателно съоръжение към него. Реализацията на проекта ще доведе до подобряване качеството на околната среда на община Нова Загора.
    • търговия;
    • селско стопанство – трайни насаждения и зеленчукопроизводство;
    • преработващи предприятия, в областта на селското стопанство, хранителна промишленост, вино производство;
    • туризъм – селски, културен и спа туризъм;
    • инфраструктурни проекти – изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води, пътна инфраструктура, водопроводна и канализационна канализация;