Документи

Общ устройствен план на община Нова Загора

Отчет за 2020 г. на Община Нова Загора съгласно чл. 71 от НУРП на средства за компенсиране за обществените пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове

Правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план и правила и нормативи за устройство и режими на опазване на защитени територии с културно-историческо наследство

Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в Общинска администрация Нова Загора

Годишен отчет за изпълнението на ЗЕВИ 2020г 

Годишни отчети за изпълнението на плановете по чл. 12 от ЗEЕ

Органограма

Устройствен правилник

Етичен кодекс за поведение на служителите от Общинска администрация - Нова Загора

Вътрешни правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица

Харта на клиента

Решение № 916/19.09.2013 на ОбС Нова Загора относно Общински план за развитие

План за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021-2027 година /ПИРО/

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяваеми източници и биогорива 2014-2024 г. (дългосрочна)

Практически препоръки за опазване на децата и юношите в пътното движение

Програма за енергийна ефективност на Община Нова Загора за периода 2021-2027 година 

Краткосрочна програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за 2021-2023 г.