Контакти

Контакти

Община Нова Загора

Централа:

Тел: 0457/6 21 21

Факс: 0457/6 43 03

Адрес Нова Загора - 8900

ул. „24 май“ №1

Е-mail: obshtina@nova-zagora.org

Център за услуги и информация на гражданите към Община Нова Загора

Телефони:

0457/5 70 71  – Деловодство

0457/6 32 17 – Деловодство

0457/5 70 73 – Отдел „Общинска собственост, транспорт и туризъм“

0457/5 70 74 – Отдел „Териториално и селищно устройство и контрол на строителството“

0457/5 70 75 – Отдел „ Гражданска регистрация и административно обслужване“

0457/5 70 80 – Отдел „Местни данъци и такси“