Комплексни административни услуги

 Отзивчива администрация в служба на общeството

Предизвикателства, пред които е изправена нашата администрация с влезли в сила промени в АПК /ДВ бр.27 от 25.03.2014 г./, налагат цялостна промяна в начина, по който се предоставят административни услуги. Усилията на Община Нова Загора са насочени към опростяване и рационализиране на административните процедури и въвеждане на комплексни административни услуги /КАО/. Община Нова Загора тръгва към изпълнение на § 12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК с последователно въвеждане на комплексно административно обслужване. Това ще се извърши на 3 етапа в периода 2014-2018 г.

По време на първия етап – 2014-2015 г., ще се постави началото на комплексното административно обслужване с въвеждането на определен брой административни услуги, чиито образци са оповестени на сайта на Общината.

При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани в Община Нова Загора.

Подаването на искането за заявяване  на тези услуги може да се извърши по един от следните начини:

1. Чрез изтегляне на образци  за исканата услуга от сайта на Общината, публикувани в раздел „Комплексни административни услуги”, попълване, сканиране на попълнения образец и изпращане по електронен път на адрес: kao_nz@abv.bg
2. Чрез изпращане на попълнения образец по  пощата или куриер.
3. Чрез подаване на документа в Центъра за административно обслужване на Общината.

След заплатена цена на услугата – по банков път или в брой в Центъра за административно обслужване, на първия етап от въвеждането на комплексно административно обслужване съответната административна услуга (издаване на документ), гражданите могат да получат на точно посочен от тях адрес, чрез лицензиран пощенски оператор, като разходите по доставката се заплащат чрез наложен платеж за сметка на заявителя, а ако това изрично не е заявено в подаденото заявление, искане и др., заявената aдминистративна услуга  от предоставените към момента  комплексни услуги, се получава в Центъра за административно обслужване на Общината.

С въвеждането на I етап  на комплексното административно обслужване се цели за част от административните услуги, извършвани от Община Нова Загора, да се даде възможност на гражданите за заявяване, плащане и получаване, без да е необходимо присъствието на заявителя на услугата в сградата на Общината.

Изпълнението дава възможност на първо време предоставените комплексни услуги да се заявяват от гражданите от всяко място на страната и по всяко време, без да е необходимо физическото им присъствие в сградата на общината, а резултатът да бъде получен по куриер.

Подай електронно: жалба, сигнал, запитване, заявление чрез изпращане по електронен път на адрес:
 obshtina@nova-zagora.org

 БЛАНКИ И ЗАЯВЛЕНИЯ

 

 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

   Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

   Искане за издаване на удостоверение за наследници

 

 Административно-технически услуги „Териториално и селищно устройство и контрол на строителството” и „Кадастър, регулация и вертикална планировка”

   Заявление за издаване /презаверяване/ на скица за недвижим имот

   Заявление за издаване на виза за проектиране

   Заявление за  одобряване на екзекутивните чертежи

   Заявление за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти

   Заявление за издаване на схема за поставяне на временни преместваеми обекти

   Заявление за издаване на разрешение за поставяне на рекламни информационни елементи

   Заявление за  заверяване на технически паспорт

   Заявление за  удостоверение за степен на завършеност на строеж (обект)

   Заявление за изработване на подробен устройствен план /ПУП/

   Заявление за издаване на виза за изготвяне на ПУП

   Заявление за изменение на подробен устройствен план /ПУП/

   Заявление за издаване на  преписи от документи и на копие от планове и документацията към тях

   Искане за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

  Заявление за издаване на Удосотверение чл 116, ал.1 от ЗКИР

  Заявление за издаване на Удосотверение по чл.54а, ал.3 от ЗКИР

 

 

 Административно-технически услуги „Общинска собственост, транспорт и туризъм”

 

   Удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост на имот

   Удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността на имот

Административно-технически услуги „Местни данъци и такси”

   Издаване удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

   Издаване удостоверение за деклариране на данни по Закона за местните данъчни такси

   Искане за издаване на удостоверение за платен данък върху наследство

 

Справка за банковата сметка на Община Нова Загора, по която следва да постъпват данъчните и неданъчни приходи за предоставяните комплексни услуги