Телефонен указател

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател

Георги Николов

0457 57084;
вътр. 384

     

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

     

Кмет

Главен специалист

Николай  Грозев

Галина Енчева
/централа/

6 21 20
6 21 21
6 21 22

6 21 23; вътр.303

6 43 03 - факс
Заместник-кмет

Светла Стоянова

5 70 19; вътр. 319

Заместник-кмет

 Ивайло Енев

 5 70 27; вътр. 327

Заместник-кмет 

Нина Генчева

5 70 21;
вътр. 321

Секретар на община

Мария Стефанова

6 21 40
5 70 01; вътр. 301

Ст. експерт „ОМП и УК"

Севдалин Спасов

6 28 38
5 70 66; вътр. 366

Секретар на МКБППМН

Веска Вълчева

6 26 42

 

 

 

Ръководител на звено за „Вътрешен одит”

Теодор Михайлов

5 70 37;
вътр. 337

Вътрешен одитор   5 70 38;
вътр. 338
     

О Б Щ А    А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ”

     

Директор

Иванка Михова

5 70 18;
вътр. 318

 

 

 

Отдел „Счетоводен”

 

Началник отдел

Радка Димитрова

6 28 42;
5 70 07
вътр. 307

Старши експерт  

Нина Енева 

5 70 08;
вътр. 308 

Старши счетоводител

Веселин Василев

5 70 14
вътр. 314

 

 Счетоводител  

Пепа Симеонова 

5 70 12;вътр. 312 

 Счетоводител  

Лидия  Телбизова

5 70 10; вътр.310 

Счетоводител 

Иринка Иванова 

5 70 06; вътр.306 

Счетоводител  

Стефка Маринова 

5 70 05;вътр. 305 

Счетоводител  

Пепа Гичева 

5 70 13 ;вътр.313 

Техн. сътрудник-касиер 

Таня Стойкова

5 70 68;вътр. 368 

Техн. сътрудник-касиер 

Станка Семова 

5 70 67; вътр.367 

Отдел „Бюджет, ТРЗ и управление на човешките ресурси”

Началник отдел

 

 

Старши експерт 

Веселина Милева 

6 56 20;вътр. 317 

Младши експерт 

Кремена Стоянова 

5 70 16;вътр. 316 

Старши специалист Станимира Георгиева 5 70 17;вътр. 317

Отдел „Правен”

 Началник отдел

Сергей Дериволков 

6 21 64;
5 70 49;вътр. 349 

Старши юрисконсулт

Олга Бишир

5 70 47; вътр. 347

 Юрисконсулт

Ангел Събев

5 70 48;вътр. 358

Юрисконсулт Снежана Николова

вътр. 348

Отдел „ГРАО”

Началник отдел

Мария Койчева

6 36 09;
5 70 44; вътр. 344

Старши експерт 

Красимира Петрова 

5 70 45;вътр. 345 

Старши специалист  

Мара Николова

5 70 46;вътр. 346 

Старши специалист  

Велина Георгиева 

5 70 42;вътр. 342 

Старши специалист  

 

5 70 42;вътр. 342 

Отдел „Административно и информационно обслужване на населението”

Началник отдел 

Атанас Бинев

5 70 56; вътр. 356

Старши специалист  

Галина Петрова 

6 86 18;вътр. 381 

Старши специалист  

Славия Митева 

6 86 18;вътр. 382 

Специалист  

Светла Илиева

5 70 71;вътр. 371 

 Специалист

Миленка Георгиева

5 70 16; вътр. 316

Специалист Галина Динева 6 32 17;вътр. 371 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА”

 

 

 

Директор

 Тони Димитрова

5 70 55;вътр. 355

Главен архитект

Доротея Христова

5 70 30; вътр. 330

     

Отдел „Териториално и селищно устройство и контрол на строителството”

 

 

 

Началник отдел Пламен Юнгарев  

Старши специалист

Панайот Пенев

5 70 56;вътр. 356 

Специалист    5 70 74, вътр.374

Старши специалист  

Красимира Тодорова

5 70 31;вътр. 331 

Специалист

Десислава Тотева

5 70 29;вътр. 329 

Специалист Пламена Русева 5  70 28;вътр.328

 Отдел "Местни данъци и такси"

Началник отдел

Павлина Стойнова

6 21 41; вътр. 390

Старши инспектор

Радост Василева

5 70 93;
вътр. 393

Старши инспектор  

Мария Сивкова 

5 70 95;вътр. 395

Старши инспектор  

Ивета Генчева 

5 70 92;вътр. 392

Старши инспектор  

Милена Кръстева 

5 70 94;вътр. 394

Старши специалист

Радка Тодорова

5 70 80;
вътр. 380

Счетоводител

Велина Колева

5 70 78;вътр. 378

Техн. сътрудник - касиер  

Николинка Георгиева 

5 70 70;вътр. 370

Отдел "Кадастър, регулация и вертикална планировка"

Началник отдел  

Данка Иванова 

5 70 60;вътр.360  

Старши специалист

Радка Минова

5 70 59; вътр. 359

Старши специалист

Диана Жилкова

5 70 63,вътр. 363

Старши специалист 

Живка Ризанова 

5 70 62,вътр. 362 

Специалист 

Донка Енчева

5 70 62;вътр. 362 

Отдел "Общинска собственост, транспорт и туризъм"

Началник отдел Веселина Трънова  вътр.352

Главен специалист 

Златка Дойчева 

5 70 54;вътр. 354 

Главен специалист  

Яна Колева 

5 70 53;вътр. 353 

Галвен специалист 

Красимира Кюркчиева 

вътр. 388 

Старши експерт  

Иванка Андреева 

5 70 50;вътр. 350 

Старши експерт  

Жана Николова 

5 70 51;вътр. 351 

Отдел "Европейски фондове и програми"

Началник отдел

Никола Николов

5 70 35;вътр. 335

Главен специалист

Нина Динчева

5 70 57;вътр. 357

Специалист

Анелия Иванова

5 70 57;вътр. 357 

Младши експерт Петя Василева 5 70 57;вътр.357

Отдел „Култура, медийна политика и интерграция на малцинствата”

Началник отдел

Станимира Кънчева

6 41 62;
5 70 24; вътр.324

 Старши специалист 

Стеляна Монева-Михалева

5 70 23;вътр. 323

Старши специалист Милица Добрева 5 70 39; вътр. 339

 

 

 

Отдел „Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване
и социална политика”

Началник отдел

Соня Петрова

0887 399 945

Старши експерт

Цветанка Радева

 0885 885 590

 

 

 

Отдел „Счетоводен – образование”

Главен счетоводител

Валентина Копринкова

0886 095 435

Отдел „Екология, чистота и озеленяване”

 Началник отдел

Мадлена Куртева

5 70 33; вътр. 333

Старши специалист 

Галина Жабарова 

5 70 32;вътр. 332 

Старши специалист  

 

5 70 32;вътр. 332 

Други дейности по опазване на околната среда

Старши специалист 

Стойко Донев

5 70 65;вътр. 365 

Звено за защита на потребителите

Инспектор Ивелина Йорданова 6 21 28

ОП „Обредни дейности”

Директор

Стоянка Вълчева - Колева

6 56 21

 

 

 

Офис за водене на военен отчет

Началник

Слав Славов

6 21 52

Исторически музей

Директор

Пейчо Пейчев

6 31 64