Социални дейности

“Хората не влизат в значими и трайни сдружения само, за да бъдат заедно. Те го вършат, за да правят това, което трудно биха могли да свършат по отделно.”

Низбет

„Децата са нашето бъдеще -  да им помогнем да бъдат щастливи!”

 
 При осъществяване на социалната политика Община Нова Загора
  •    следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи, и за правата на детето
  •    отчита необходимостта от осигуряване на по-добро качество на живот и грижа за специфични общности, групи и индивиди в риск в община Нова Загора, чрез достъпна социална защита, качествени социални услуги, равен достъп и възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот.
  •     подкрепя съхраняването, поддържането и установяването на жизнени общности и интеграцията на всяко дете и възрастен в тях.

 

Основни функции вменени на отдел „Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика”, който провежда държавната и общинска политика в областта на социалните дейности на територията на Община Нова Загора:

-    Планира цялостната дейност в социалната сфера;
-    Осигурява на единното методическо ръководство;

-    Координира и осъществява контрола по изпълнението на държавната и общинска политика в областта на социалните дейности;
-    Координира и контролира дейността на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Нова Загора;
-    Организира дейностите по разработване, възлагане, управление и предоставяне на социални услуги;
-    Координира взаимодействието на общината с различни институции и организации в социалната сфера;
-    Предлага и организира дейности по социални проблеми, с цел усъвършенстване дейността и подобряване на качеството на предоставяните услуги в специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Нова Загора;
-   Участва в разработването на наредби, проекти, стратегии, планове и други вътрешни нормативни актове в сферата на социалните дейности;
-    Разработва и изпълнява интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, хората с увреждания и старите хора;
-   Координира разработването на общинската стратегия и годишните планове за развитие на социалните услуги в община Нова Загора и контролира тяхното изпълнение;
-    Координира дейностите, свързани с разрешаване на социални проблеми на гражданите на територията на община Нова Загора;
-    Организира и администрира работата на Комисията за детето;
-    Участва в работни групи, комисии и съвети по проблеми, касаещи социалните услуги за населението на територията на община Нова Загора;

-    Оказва съдействие на клубовете на пенсионерите и на хората с увреждания по социални въпроси.