Съобщения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС

Вх.№32-00-140/30.12.2019 г. Изграждане на овцевъден комплекс за 850 бр.овце майки в поземлен имот №30171.98.776 по кадастралната карта на с. Загорци, община Нова Загора

Вх.№32-00-27/25.03.19 г. Изграждане на рибарник в имот №38683.59.382 по кадастралната карта на с.Кортен, община Нова Загора

Вх. №32-00-24/12.03.2019 г. Изграждане на собствен водоизточник за водоснабдяване на производствена площадка на "Миролио България" ЕООД в гр. Нова Загора